WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

Результати дисертації впроваджені в роботу лікувально-профілактичних установ Тернопільської обласної дитячої комунальної клінічної лікарні, Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, Тернопільської районної лікарні, Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні, Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведені аналіз та узагальнення основних результатів наукових досліджень, які виконані вітчизняними та зарубіжними фахівцями з даної тематики. Обґрунтовані актуальність і алгоритм дослідження, підбір хворих, проведення розширеного комплексу досліджень, впровадження диференційованих методів лікування, аналіз та статистична обробка результатів клінічних та лабораторних досліджень, дана їх інтерпретація, розроблені та впроваджені удосконалені лікувальні заходи. Висновки та практичні рекомендації сформульовані за безпосередньої участі наукового керівника. Дисертантом підготовлені до друку статті та тези, виступи на наукових форумах. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить основна частина. У тій частині актів впровадження, що стосується новизни, викладено матеріали дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені на підсумкових науково-практичних конференціях Тернопільського державного медичного університету "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (2002, 2005), V та VІІ Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2001, 2003), республіканській науково-практичній конференції "Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії" (Тернопіль, 2001), науково-практичній конференції "Актуальні проблеми клінічної пульмонології" (Київ, 2003), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (Тернопіль, 2003), конгресі педіатрів України "Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі" (Київ, 2003), науково-практичній конференції "Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування" (Тернопіль, 2003), всеукраїнському симпозіумі педіатрів "Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей" (Тернопіль, 2004).

Публікації за темою дисертації. За матеріалами дисертації опубліковані 21 робота, з них 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (3 медичного та 1 біологічного профілю), 17 – у матеріалах конгресів, конференцій, з'їздів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу , 6 розділів, висновків, рекомендацій щодо наукового і практичного використання здобутих результатів, списку використаних джерел (містить 280 найменувань), додатків. Повний обсяг дисертації складає 187 сторінок тексту, робота проілюстрована 37 таблицями і 29 рисунками. Бібліографічний опис літературних джерел, ілюстрації та додатки викладено на 37 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. В умовах пульмонологічного відділення Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні та лікувально-консультативного центру Тернопільського державного медичного університету обстежено 103 дітей з різними формами бронхіту віком від 3 до 16 років. Постановка клінічного діагнозу проводилась у відповідності до класифікації клінічних форм бронхітів у дітей, розроблених колективом авторів (Антипкін Ю.Г., Арабська Л.П., Смирнова О.А. та ін., 2003) та наказу МОЗ України № 13 від 18.01.2005 р. "Про впровадження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія". Контрольними значеннями досліджуваних величин слугували дані, отримані у 40 дітей віком від 3 до 16 років, які не мали хронічної соматичної патології, вогнищ хронічної інфекції, травм та переломів в анамнезі.

Проводився детальний збір скарг, уточнювались дані анамнезу хвороби та життя, детально проаналізовані дані харчового анамнезу дитини. Клінічне обстеження пацієнтів передбачало оцінку фізичного та нервово-психічного розвитку, їх гармонійність у відповідності з віком; об'єктивний статус з боку внутрішніх органів; при цьому особлива увага надавалась оцінці кісткової системи. Усім хворим фізикальне обстеження доповнювалось загальноклінічними лабораторними та інструментальними методами досліджень, комплекс обстежень передбачав також проведення спірографії. При наявності супутньої патології хворих оглядали спеціалісти вузького профілю та проводились спеціальні методи обстеження за показами.

Для досягнення поставленої мети дослідження виконувались спеціальні методи обстеження. Проводився біохімічний аналіз крові (визначення загального білку, кальцію, фосфору, магнію та активності лужної фосфатази) за загально відомими методиками (А.А. Покровський, 1969). Оцінка стану обмінних процесів у сполучній тканини ґрунтувалась на визначенні оксипроліну (В.В. Меншиков, 1987) та румалонових антитіл (С.В. Бененсон и соавт., 1992) у сироватці крові. Визначення рівня кріоглобулінемії крові проводилося за методикою Константинової Н.А. (1989). Активність запального процесу оцінювалась за рівнем церулоплазміну в крові, який визначався за методом Равіна (1969). Дослідження стану імунної системи включало визначення вмісту основних класів імуноглобулінів крові методом радіальної імунодифузії в гелі (G. Mancini, 1965) та показників клітинного імунітету, який досліджували методом моноклональних антитіл (Росія, 1999). Вивчення мінеральної щільності кісткової тканини проводилось методом двохфотонної рентгенівської денситометрії поперекового відділу хребта на рівні L1 - L4 на апараті "LUNAR DPX-A" з наступною обробкою даних щодо середніх величин вмісту мінералів в кістці (г/см2, %) та лінійних розмірів хребців (см). Статистичну обробку було проведено на персональному комп'ютері Genuine Intel Celeron з використанням прикладного пакету програм Microsoft Excel-5.0 та статистичних програм "Statistica" (Stat Soft Inc., 1995).

Комісією з питань біоетики Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (протокол №7) порушень морально-етичних норм при проведенні науково-дослідної роботи не виявлено.

Результати досліджень та їх обговорення.

У процесі роботи обстежено 103 дитини віком від 3 до 16 років, серед яких 51 пацієнт з РБ та 52 – з ХБ. В структурі хворих переважали хлопчики при обох формах бронхіту. Щодо віку, то у випадку РБ переважали пацієнти 6-10 років (49,02 %), а при ХБ – старші 10 років (53,85 %). Аналізуючи тривалість хвороби у різних групах з'ясували, що більшість дітей спостерігались з приводу ХБ понад 5 років (55,77 %), а при РБ переважали діти із тривалістю запального процесу в бронхах до двох років (54,90 %). Такий перерозподіл хворих може бути обумовлений тим, що у випадку РБ переважали діти дошкільного та молодшого шкільного віку, коли висока захворюваність обумовлена завершенням становлення постнатального періоду формування імунної системи та високою частотою інфікування в умовах дитячого колективу. Звертає на себе увагу і те, що при РБ та ХБ має місце початок захворювання здебільшого у ранньому віці (відповідно: 74,51 % та 55,77 %), попри те, кожний четвертий пацієнт із ХБ захворів у шкільному віці.

В анамнезі захворювання відстежена ймовірна залежність формування бронхіту від перенесеної пневмонії. Зокрема, виникненню РБ у 60,78%, а при ХБ у 73,08 % випадків передувала пневмонія. Дана обставина звертає увагу на важливість та адекватність лікувально-реабілітаційного комплексу реконвалесцентам пневмонії. Частота загострень РБ здебільшого складала 3 - 4 рази на рік (47,06 % випадків), а при ХБ – 2 - 3 рази на рік (44,23 %).

Деталізація даних анамнезу життя у кожного пацієнта дозволила відмітити провідні фактори, що сприяють виникненню загострення бронхіту, серед яких особливе значення мали епізоди ГРВІ при РБ. Останні зустрічались з частотою 4 - 6 разів на рік у 50,98 % дітей; натомість у випадку ХБ – переважала із частотою 2 - 4 рази на рік (57,69 %). Серед ймовірних сприятливих факторів також встановлено зв'язок із характером вигодовування на першому році життя. А саме, лише у 29,41 % хворих із РБ отримували грудне молоко понад 6 місяців, а при ХБ лише 34,62 % дітей знаходились на природному вигодовуванні до 6 місячного віку. Несвоєчасна корекція харчового режиму у грудному віці надалі змінилась нераціональним, одноманітним харчовим раціоном. Цілеспрямовано вивчався склад продуктів в розрізі їх вмісту білка, кальцію, що є обов'язковою складовою гармонійного мінерального обміну та кісткової щільності у дітей (Поворознюк В.В., Лук'янова О.М., 2000; Badenhop-Stevens N., Matkovic V., 2004; Tsukahara N., Ezawa I., 2004). За даними опитування з'ясувалось, що практично половина хворих отримує достатню кількість кальцію з продуктами харчування (РБ – 54,90 %, ХБ – 65,39 % пацієнтів) та лише третина споживає фізіологічну кількість білка в щоденному раціоні.

На момент поступлення дітей в стаціонар загальний стан здебільшого відповідав середньотяжкому (РБ – 68,63 %, ХБ – 69, 23 %) та провідною скаргою був кашель. Загострення РБ у 74,51 % випадків супроводжувалось малопродуктивним кашлем з утрудненим відходженням харкотиння слизистого характеру. Натомість при ХБ малопродуктивний (48,08 %) та продуктивний (40,38 %) характер кашлю спостерігався майже рівномірно. Проте, у половини хворих з ХБ виділялось гнійне харкотиння, у 71,15 % дітей супроводжувалось задишкою змішаного характеру. Відмінним було і те, що у пацієнтів із РБ лише у 74,51 % випадків були ознаки хронічної інтоксикації, а при ХБ – у всіх дітей.


 
 

Цікаве

Загрузка...