WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

КМІТА ІННА ВІКТОРІВНА

УДК 616.233-002-06.616.71-003,85]-053.2

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією

14.01.10. – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Тернопіль – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Банадига Наталія Василівна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти.

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Андрущук Аліса Опанасівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (м. Київ), МОЗ України, професор кафедри педіатрії І лікувального факультету;

- доктор медичних наук, професор Безруков Леонід Олексійович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекцій.

Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України (м. Київ)

Захист дисертації відбудеться 14 грудня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі,1).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).

Автореферат розісланий 11 листопада 2005 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Павлишин Г.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед важливих проблем педіатрії в полі підвищеної уваги залишаються пульмонологічні захворювання (Антипкін Ю.Г., 2003; Артамонов Р.Г., 2000; Leophonte P., 2001) передусім група бронхітів. Саме рецидивні та хронічні бронхіти в дитячому віці не лише одна із найпоширеніших патологій (Больбот Ю.К., 2003), але й така, що потребує вдосконалення методів лікування та обсягу реабілітаційних заходів (Бартенєв С.Г., 2003; Власенко Н.В., 2003; Антипкін Ю.Г., 2004). Нагальність проблеми обумовлена групою причин: зміною екологічного оточення (Банадига Н.В., 2004), суттєвим омолодженням патології, несприятливими медико-соціальними наслідками із можливою інвалідизацією пацієнта (Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., 2000). Водночас, на сучасному етапі клінічної медицини вирізнились особливості перебігу рецидивних та хронічних бронхітів (Одинець Ю.В., 2003), які нерідко поєднуються з іншими патологічними станами внутрішніх органів та систем. Саме вони спроможні не лише обтяжувати перебіг основного захворювання, але і визначати склад медикаментозної терапії та обсяг реабілітаційних заходів.

Поглиблене вивчення патогенетичних механізмів формування рецидивного та хронічного бронхітів у дітей з'ясувало значення дестабілізації окисно-відновних процесів (Банадига Н.В., 2001, 2002), глибини вторинної імунопатії (Алексєєва Н.П., 2000; Єфанова А.О. 2001; Ковальчук О.Л., 2001), дефіциту факторів місцевого захисту бронхіального дерева (Бартенєв С.Г., 2003; Власенко Н.В., 2003; Kitz R., 2000), глибини запального компоненту та дезорганізації обміну елементів сполучної тканини (Банадига Н.В., 2003), складу причинно значимих збудників та їх патогенних властивостей (Pichler M., 2001; Hogg J.C., 2001 Schmidt S.M., 2001). Результати цих досліджень покладені в основу удосконалених схем лікування і реабілітації (Антипкін Ю.Г., 2003; Каладзе Н.Н., 2003; Rubin B.K., 2004). Однак, багатогранність порушень різних ланок гомеостазу при бронхітах у дітей наштовхують думку про їх взаємний дестабілізуючий вплив на системи внутрішніх органів, а з огляду на те, що організм дитини – це динамічна система, яка нарощує функціональні резерви, існує потреба встановити глибину цих порушень. Зокрема, за даними колективу авторів (Лук'янова О.М., 2000, 2002; Поворознюк В.В., 2000) доведено, що порушення процесів мінерального обміну, метаболізму вітаміну Д, обмінних процесів в сполучній тканині, зниження імунологічної реактивності на тлі соматичної патології спроможні спотворювати фізіологічні темпи фізичного розвитку та інтенсивність остеогенезу (Лук'янова О.М., 2000; Антипкін Ю.Г., Арабська Л.П., 2003; Арабська Л.П., 2001), що загалом не лише погіршує якість життя хворого, але і може призвести до інвалідності в дорослому віці. В той же час, досліджень, присвячених ролі кріоглобулінів в патогенезі різних форм бронхітів не проводилось. Потребує поглибленого вивчення поширеність остеопатій у дітей, які страждають бронхітом. Обраний напрямок роботи покликаний підвищувати ефективність цілеспрямованої діагностики остеопатій при рецидивному та хронічному бронхітах з наступною корекцією медикаментозної терапії бронхіту шляхом нормалізації мінералізації кісткової тканини, що забезпечить природні темпи приросту кісткової маси в дитинстві.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової роботи Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського на тему "Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактика і лікування", що виконується за планом МОЗ України (№ державної реєстрації 0104U004523). Автором самостійно виконано обсяг дослідження, що увійшов розділом до звіту "Клініко-інструментальні та метаболічні зрушення, імунна реактивність при вторинному остеопорозі". Тема дисертаційної роботи затверджена проблемною комісією Інституту педіатрії, акушерства та гінекології (протокол №01-4/437 від 29.11.2002 року).

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики та лікування бронхітів у дітей, що перебігають на тлі остеопенії, шляхом виділення інформативних клініко-лабораторних та інструментальних методів діагностики захворювання і вдосконалення схем патогенетичної терапії.

Завдання дослідження:

  1. Виділити найбільш інформативні клінічні та лабораторні критерії, які характерні для загострення різних форм бронхітів у дітей.

  2. Дослідити особливості мінералізації та лінійних розмірів поперекових хребців L1 – L4 у дітей з різними клінічними варіантами бронхітів.

  3. Виявити особливості стану імунної системи, обміну сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну в залежності від форми бронхіту та ступеня остеопенії.

  4. Оптимізувати лікування хронічного та рецидивного бронхітів у дітей, що супроводжуються остеопенією шляхом використання кальцеміну.

  5. Відстежити в катамнезі ефективність модифікованих схем лікування при рецидивному та хронічному бронхітах.

Об'єкт дослідження: хронічний та рецидивний бронхіти у дітей.

Предмет дослідження: структурно-функціональний стан кісткової системи, патогенетичні механізми формування порушень, методи їх лікування і профілактики.

Методи дослідження: використані клінічні та лабораторні методи дослідження у дітей з хронічним та рецидивним бронхітами, біохімічні методи дослідження стану обміну сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну, інтенсивності запального компоненту, імунологічні дослідження з метою вивчення стану клітинної та гуморальної ланок імунітету, інструментальні методи вивчення мінеральної щільності кісткової тканини та статистичні методи вивчення здобутих методів досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше визначено рівень кріоглобулінів крові та відстежена його інформативність як критерію запального процесу. На основі отриманих даних запропоновано модифікований алгоритм діагностики остеопатій. Досліджені та співставлені особливості імунологічної реактивності, інтенсивності метаболізму сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну та церулоплазміну при різних формах бронхіту. За допомогою денситометрії визначена насиченість кісткової тканини кальцієм в залежності від форми бронхіту, віку пацієнтів та тривалості хвороби. Патогенетично обґрунтовані та апробовані модифіковані схеми лікування із використанням вибірково за показами циклоферону та кальцеміну. Катамнестично відстежена ефективність запропонованої терапії бронхітів з позиції клінічних, лабораторних, інструментальних критеріїв стабілізації окремих ланок гомеостазу.

Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених досліджень обґрунтована доцільність розширення комплексу діагностичних заходів визначенням метаболізму кісткової тканини у дітей з хронічним бронхітом та виділена група ризику хворих на рецидивний бронхіт, що потребують аналогічного обсягу обстеження. Показано необхідність денситометричного дослідження при бронхітах в залежності від особливостей клінічного перебігу. Обґрунтовані методи корекції порушень мінералізації кісткової тканини в комплексній терапії бронхітів. Катамнестичне спостереження за пацієнтами, що отримували модифіковані схеми патогенетичного лікування, довело ефективність застосування кальцеміну, що сприяло покращенню механізмів остеогенезу та окремих ланок гомеостазу (сполучнотканинний обмін, кріоглобуліни, системний імунітет, церулоплазмін). Доведена ефективність призначення циклоферону у випадку імунної недостатності внаслідок частих загострень. Запропонований обсяг обстежень та доповнені схеми патогенетичної терапії будуть сприяти проведенню індивідуального лікування та реабілітації дітей з бронхітами, що підвищить ефективність диспансерного спостереження цих хворих.


 
 

Цікаве

Загрузка...