WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

13. Взаимосвязь параметров гемодинамики с антропометрическими и соматотипологическими показателями городских мальчиков (тезисы) /Мороз В.М., Сарафинюк Л.А., Кириченко И.М., Костенко Н.П., Шаповал Е.Н., Гунас И.В. //4-й Международный конгресс по интегративной антропологии.- Санкт-Петербург, 2002.- С.246-247. (Здобувач приймав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці та описанні отриманих результатів і підготовці матеріалів до друку).

14. Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку /Сарафинюк Л.А., Прокопенко С.В., Клімас Л.А., Сарафинюк П.В., Кириченко І.М., Белік Н.В., Гудзевич Л.С., Арашина О.П., Антонець Т.І., Власенко М.В., Борейко Т.І., Якубовська Є.Ф., Ясько В.В., Чайка Г.В., Поліщук І.В., Беляєв Е.В., Камінська Н.А., Безрукова Н.Ю., Василик В.С., Лукіна Н.Ю., Зорич Д.Б., Хмель Л.Л., Шапаренко Є.Г., Богачук О.П. //Вісник морфології.- 2004.- Т.10, №1.- С.52-53. (Здобувач приймав участь у зборі матеріалу, його статистичній обробці та описанні отриманих результатів).

АНОТАЦІЯ

Кириченко І.М. Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.- Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, 2005.

Дисертація присвячена вивченню особливостей гемодинамічних показників у практично здорових міських підлітків Подільського регіону України в залежності від антропосоматотипологічних характеристик організму.

Автором вперше встановлено нормативні значення показників гемодинаміки, отриманих методом тетраполярної реокардіографії, в практично здорових міських підлітків Подільського регіону України в залежності від віку, статі та особливостей будови тіла. Отримані результати виявили виражені статеві відмінності більшості кореляційних зв'язків показників гемодинаміки з антропосоматотипологічними показниками. На основі особливостей антропометричних та соматотипологічних показників, вперше побудовані достовірні моделі параметрів гемодинаміки, отриманих методом тетраполярної реокардіографії, у міських підлітків Подільського регіону України.

Ключові слова: показники гемодинаміки, тетраполярна реокардіографія, особливості будови тіла, міські підлітки.

АННОТАЦИЯ

Кириченко И.М. Нормативные показатели гемодинамики у подростков разного пола в зависимости от особенностей строения тела.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – нормальная физиология.- Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова МОЗ Украины, Винница, 2005.

Диссертация посвящена изучению особенностей показателей гемодинамики, полученных методом тетраполярной реокардиографии, в зависимости от антропометрических и соматотипологических характеристик организма у практически здоровых городских подростков разного пола проживающих на территории Подольского региона Украины.

На базе научно-исследовательского центра Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова методом тетраполярной реографии были обследованы городские подростки (108 девочек от 12 до 15 лет и 103 мальчика от 13 до 16 лет), которым проведена антропометрия за Бунаком и изучены соматотип за схемой Хит-Картера и компонентный состав массы тела за Матейко. Статистическая обработка полученных результатов проведена в стандартном пакете "STATISTICA 5.5." с использованием параметрических и непараметрических методов оценки полученных результатов.

Установлено, что большинство амплитудных показателей, полученных методом тетраполярной реокардиографии, у девочек-подростков всех возрастных групп практически не отличается, а у мальчиков старших возрастных групп они уменьшаются. Временные показатели и большинство отношений временных и амплитудных показателей, полученных методом тетраполярной реокардиографии, у девочек старших возрастных групп больше (за исключением средней скорости медленного и быстрого кровенаполнения), а у мальчиков – не имеют возрастных различий. Большинство показателей центральной гемодинамики у подростков разного пола в старших возрастных группах имеют большие показатели.

У городских подростков, в большинстве случаев, определены половые отличия показателей гемодинамики, полученных методом тетраполярной реокардиографии. Амплитудные показатели статистически значимо выше у девочек, чем у мальчиков-подростков. Все временные показатели и большинство показателей центральной гемодинамики достоверно выше у мальчиков, чем у девочек. В большинстве возрастных групп мальчиков показатели соотношений амплитудных и временных показателей статистически значимо меньше или имеют тенденцию к уменьшению, чем у соответствующих групп девочек.

Амплитудные, временные, соотношения амплитудных и временных показателей, полученных методом тетраполярной реокардиографии, а также показатели центральной гемодинамики наиболее часто отличается у подростков с мезоморфным соматотипом.

У мальчиков, по сравнению с девочками, установлены более частые и более сильные корреляции между показателями гемодинамики и антропометрическими и соматотипологическими показателями. Причем, для временных показателей, в большинстве случаев, преобладают слабые и средней силы (близкие к слабым) прямые корреляции; для амплитудных и отношений амплитудных и временных показателей – преимущественно обратные слабые и средней силы (близкие к слабым) корреляции; для показателей центральной гемодинамики – прямые, преимущественно средней силы, корреляции. Обращает внимание полное отсутствие достоверных корреляционных связей показателей центральной гемодинамики у девочек с толщиной кожно-жировых складок.

На основании особенностей антропометрических и соматотипологических показателей, используя метод пошагового регрессионного анализа, для практически здоровых городских мальчиком и девочек подросткового возраста, проживающих на территории Подольского региона Украины, построены достоверные модели параметров гемодинамики, полученных методом тетраполярной реокардиографии, которые наиболее часто используются в клинике.

Ключевые слова: показатели гемодинамики, тетраполярная реокардиография, особенности строения тела, городские подростки.

ANNOTATION

Kyrychenko I.M. Normative indices of hemodynamics in adolescents of different sex according to peculiarities of body constitution.-Manuscript.

Dissertation for competition for scientific degree of Candidate of Medical Sciences on speciality 14.03.03 – normal physiology.- Vinnytsia National M.I.Pyrogov Memorial Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Vinnytsia, 2005.

The dissertation is devoted to investigation of peculiarities of hemodynamics indices in practically healthy urban adolescents of Podillyan region of Ukraine according to anthroposomatotypological characteristics of organism.

It was traced by the author for the first time normative values of indices of hemodynamics, due to the method of tetrapolar rheocardiography, in practically healthy urban adolescents of Podillyan region of Ukraine according to age, sex and peculiarities of body constitution. Received results have been trace denominated sexual differences of the majority correlation relations of indices of hemodynamics with anthroposomatotypological indices. Based on peculiarities of anthropometric and somatotypological indices valid models of parameters of hemodynamics, based on tetrapolar rheocardiography method of investigation, in adolescents citizens of Podillyan region of Ukraine were built for the first time.

Key words: indices of hemodynamics, tetrapolar rheocardiography, peculiarities of body constitution, urban adolescents.


 
 

Цікаве

Загрузка...