WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі подано вирішення науково-практичної задачі, яка полягає у встановлені значень показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії у практично здорових міських підлітків Подільського регіону України та визначалася їх залежність від віку, статі, особливостей будови тіла, а також зв'язки між відповідними параметрами, що дозволило розробити регресійні моделі нормативних індивідуальних показників гемодинаміки.

1. Показники центральної гемодинаміки у підлітків різної статі з віком зростають. Більшість амплітудних показників отриманих методом тетраполярної реокардіографії у дівчаток з віком істотно не змінюється, тоді як у хлопчиків вони мають тенденцію до зменшення. Часові показники та більшість відношень часових і амплітудних показників з віком у дівчаток збільшуються (за винятком середньої швидкості повільного та швидкого кровонаповнення), а у хлопчиків – майже не змінюються.

2. У міських підлітків більшість показників центральної гемодинаміки та усі часові показники отримані методом тетраполярної реокардіографії достовірно вищі у хлопчиків, ніж у дівчаток. У більшості вікових груп хлопчиків часові та співвідношення амплітудних і часових показників отриманих методом тетраполярної реокардіографії достовірно нижчі, або мають тенденцію до зменшення, ніж у відповідних груп дівчаток.

3. Величина показників центральної гемодинаміки та усіх показників отриманих за допомогою методу тетраполярної реокардіографії, як у хлопчиків, так і у дівчаток найбільш часто відрізняється у підлітків з мезоморфним соматотипом.

4. У хлопчиків, в порівнянні з дівчатками, встановлені більш часті та більш сильні кореляції між показниками гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії та антропометричними і соматотипологічними показниками. Причому, для показників центральної гемодинаміки в більшості випадків, переважають прямі переважно середньої сили кореляції; для часових показників – переважають слабкі та середньої сили (близькі до слабких) прямі кореляції; для амплітудних і відношень амплітудних до часових показників – переважно зворотні слабкі та середньої сили (близькі до слабких) кореляції. Привертає увагу повна відсутність достовірних кореляційних зв'язків показників центральної гемодинаміки у дівчаток з товщиною шкірно-жирових складок.

5. У хлопчиків, в порівнянні з дівчатками, встановлена вища точність опису ознаки, що моделюється для систолічного і середнього артеріальних тисків, потужності лівого шлуночка та показника витрат енергії (R2 від 59,4 до 74,6 %). Крім того, у хлопчиків кількість ознак, що моделюються, де кінцевий варіант регресійного поліному має коефіцієнт детермінації не менше ніж 0,50, більша ніж у дівчаток.

6. У дівчаток в 50,0 % спостережень до моделей нормативних параметрів гемодинаміки, що мають коефіцієнт детермінації не менше ніж 0,50, увійшли ширина дистального епіфізу гомілки та товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча; відповідно ширина дистального епіфізу стегна – у 66,6 %; поперечний середньогрудний розмір – у 83,3 % випадків. У хлопчиків в 62,5 % спостережень зустрічається поперечний нижньогрудний розмір, а у 75,0 % випадків – площа поверхні тіла та тип соматотипу.

7. Найбільш вираженими статевими антропометричними і соматотипологічними розбіжностями в регресійних моделях є: повна відсутність у дівчаток габаритних розмірів (у тому числі площі поверхні тіла) та типу соматотипу, на відміну від хлопчиків, де дані показники зустрічаються найбільш часто; найбільша присутність в моделях у дівчаток поперечного середньогрудного розміру на фоні повної відсутності поперечного нижньогрудного розміру, а у хлопчиків навпаки – часта присутність останнього показника на фоні практичної відсутності поперечного середньогрудного розміру; присутність в моделях у дівчаток розмірів тазу на фоні повної відсутності даних показників у хлопчиків.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Cарафинюк Л.А., Кириченко И.М., Шаповал Е.Н. Возрастные особенности реографических кривых (обзор литературы) //Вісник морфології.- 2001.- Т.7, №1.- С.158-159. (Здобувачем особисто зібрані та проаналізовані літературні джерела з даної проблеми, підготовлено матеріали до друку).

2. Сарафинюк Л.А., Каминская Н.А., Кириченко И.М. Половой диморфизм показателей гемодинамики у 16-летних мальчиков и девушек //Вісник морфології.- 2001.- Т.7, №2.- С.295-297. (Здобувачем особисто зібраний матеріал, зроблені узагальнення стосовно гендерних особливостей гемодинамічних показників).

3. Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей Української етнічної групи /Мороз В.М., Гунас І.В., Кириченко І.М., Белік Н.В., Гудзевич Л.С., Сарафинюк П.В., Арашина О.П., Безрукова Н.Ю., Борейко Т.І., Василик В.С., Власенко М.В., Костенко М.П., Поліщук І.В., Чайка Г.В., Шапаренко Є.Г., Ясько.В.В. //Вісник морфології.- 2002.- Т.8, №1.- С.131-147. (Здобувач приймав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці матеріалу, описанні отриманих результатів).

4. Кириченко І.М., Сарафинюк Л.А., Шевчук Ю.Г. Зміни параметрів центральної гемодинаміки у міських підлітків та юнаків подільського регіону України в залежності від особливостей соматотипу //Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского "Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения".- 2002.- Т.138., Часть III.- С.51-55. (Здобувачем особисто зібраний матеріал, проведена його статистична обробка та описання і узагальнення отриманих результатів, підготовлено матеріал до друку).

5. Кириченко І.М. Особливості амплітудних і часових показників реограми грудної клітини у підлітків в залежності від віку, статі та соматотипу //Вісник морфології.- 2002.- Т.8, №2.- С.329-337.

6. Гунас І.В., Кириченко І.М. Кореляційні зв'язки показників центральної гемодинаміки з антропометричними характеристиками підлітків різної статі //Вісник морфології.- 2003.- Т.9, №1.- С.114-123. (Здобувач приймав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів, підготовку матеріалу до друку).

7. Мороз В.М., Кириченко І.М., Гунас І.В. Вікові та статеві особливості показників центральної гемодинаміки і співвідношень амплітудних та часових показників реограми грудної клітини у міських підлітків //Вісник Вінницького державного медичного університету.- 2003.- Т.7,- №1/1.- С.32-37. (Здобувачем особисто зібраний матеріал, проведена статистична обробка отриманих результатів, описані та проаналізовані отримані результати).

8. Мороз В.М., Кириченко І.М., Гунас І.В. Математичне моделювання нормативних параметрів центральної гемодинаміки та грудної реограми в залежності від особливостей будови тіла //Biomedical and biosocial anthropology.- 2004.- №3.- С.74-79. (Здобувачем особисто зібраний матеріал, проведена його статистична обробка, описані та проаналізовані отримані результати).

9. Зміни деяких показників реограми грудної клітини у підлітків в залежності від особливостей соматотипу /Мороз В.М., Гунас І.В., Кириченко І.М., Сарафинюк Л.А., Костенко М.П. //Бібліографія вчених академії медико-технічних наук України (Хронологічний покажчик друкованих праць за період з 1990 по 2003 рік) //Хмельницький-Вінниця.- 2003.- С.80-86. (Здобувач приймав участь у зборі матеріалу, аналізі спеціальної літератури, статистичній обробці матеріалу, описанні отриманих результатів і підготовці матеріалів до друку).

10. Сарафинюк Л.А., Кириченко І.М., Шаповал О.М. Обґрунтування коректного використання реографії в медицині //Зб. наук. праць IV Міжнар. конф. "Фізична культура, спорт та здоров'я нації".- 2001.- С.56-57. (Здобувач приймав участь у аналізі спеціальної літератури, підготовці матеріалу до друку).

11. Вікові та статеві особливості реографічних параметрів у здорових міських підлітків та юнаків /Л.А.Сарафинюк, І.М.Кириченко, І.В.Гунас, М.П.Костен-ко //III національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України "Актуальні питання морфології".- Київ, 2002.- С.272-273. (Здобувач приймав участь у зборі матеріалу, аналізі спеціальної літератури, статистичній обробці і описанні отриманих результатів стосовно підлітків).

12. Hemodinamic parametrs, echokardiographic dimensions and human constitution features /I.Gunas, I.Kirichenko, L.Sarafinyk, Y.Yakubovskaya //Anato-mische Gesellschaft.- 2002.- Vol.97.- S.43. (Здобувач особисто приймав участь у зборі матеріалу, аналізі спеціальної літератури, статистичній обробці матеріалу, описанні отриманих результатів і підготовці матеріалів до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...