WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Результати дослідження та їх аналіз. Аналіз наукової літератури показав, що зараз істотно зростає зацікавленість клініцистів щодо використання реографічних методів у практичній медицині (Ронки М.А., Іванов Л.Б., 1997; Зубарев М.А. с соавт., 1998; Флейшман А.Н., 1999). Однак, для успішного аналізу стану гемодинаміки у хворих необхідно чітко знати, які значення можуть приймати гемодинамічні показники в здорового населення, знати причини й силу їх можливих фізіологічних меж (Вадзюк С.Н., Волкова Н.Н., 2003; Вахитов И.Х. с соавт., 2003; Галстян А.Г. с соавт., 2003).

Одним із факторів, що може виявляти зв'язок показників центральної й периферійної гемодинаміки є зовнішні параметри тіла людини. З літературних джерел відомо, що практично всі показники гемодинаміки корелюють з антропометричними параметрами (Мельникова С.Л. с соавт., 2000; Manabe A. et al., 1994; Daliento L. et. al., 1997; Scuteri A. et al., 2001). Тому, моделювання належних нормативних показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії в залежності від особливостей будови тіла є надзвичайно актуальним і може широко використовуватись у діагностичних цілях (Шапаренко Г.П., 1997; Шапаренко П.П. з співавт., 2000; Tracy Richard E., Ishii Toshihary, 2000).

Більшість амплітудних показників отриманих у ході проведення тетраполярної реокардіографії в здорових міських дівчаток підліткового віку майже не змінюються у період від 12-ти до 15-ти років, а в хлопчиків спостерігається виражена тенденція до зменшення величини даних показників в період від 13-ти до 16-ти років. Крім того, у більшості випадків нами виявлені гендерні відмінності величини даних показників, причому, у хлопчиків вони достовірно нижчі, ніж у дівчаток.

Амплітудні показники тетраполярної реокардіографії в дівчаток різних соматотипів статистично значимо не відрізняється. У хлопчиків показник базового імпедансу достовірно менший в мезоморфів, ніж в ектоморфів та статистично значимо більший в ектоморфів, ніж у підлітків екто-мезоморфного соматотипу, а також у групі хлопчиків у цілому. Амплітуда діастолічної хвилі в хлопчиків-мезоморфів достовірно менша у порівнянні з даним параметром у хлопчиків-ектоморфів. Інші амплітудні показники у хлопчиків, у залежності від особливостей соматотипу, не відрізняються.

Показники базового імпедансу, амплітуди систолічної хвилі та амплітуди швидкого кровонаповнення в підлітків різної статі однакового соматотипу достовірно більші у дівчаток, ніж у хлопчиків. Амплітуда інцизури та амплітуда діастолічної хвилі практично не відрізняються в дівчаток та хлопчиків з однаковими соматотипами.

Всі часові показники отримані методом тетраполярної реокардіографії достовірно більші у хлопчиків, ніж у дівчаток. Крім того, у дівчаток часові показники, за винятком тривалості серцевого циклу та часу низхідної частини, збільшуються з віком. Часові показники в групі хлопчиків не мають значних вікових відмінностей. Лише в хлопчиків 15-ти років тривалість серцевого циклу та час висхідної частини достовірно більші, ніж у 14-річних.

Часові показники (час висхідної частини та час швидкого кровонаповнення) в підлітків різної статі в залежності від особливостей соматотипу достовірно більші в дівчаток і хлопчиків мезоморфів, ніж у підлітків відповідної статі інших соматотипів та в цілому без урахування соматотипу. Величина показника періоду вигнання достовірно більша в дівчаток-мезоморфів, ніж у дівчаток інших соматотипів та в групі дівчаток у цілому без урахування соматотипу. В усіх інших випадках достовірної різниці величини часових показників у підлітків різної статі не виявлено.

Показники тривалості серцевого циклу, часу висхідної частини, часу низхідної частини та часу швидкого кровонаповнення в підлітків різної статі однакового соматотипу достовірно більші у хлопчиків, ніж у дівчаток. Показник часу повільного кровонаповнення достовірно більший лише в хлопчиків-мезоморфів й екто-мезоморфів у порівнянні з відповідними групами дівчаток. Не встановлено статистично значимої різниці величини періоду вигнання між дівчатками й хлопчиками однакового соматотипу.

Серед показників відношення часових й амплітудних параметрів отриманих методом тетраполярної реокардіографії дикротичний та діастолічний індекси, а також усі параметри тонусів артерій у 12-річних дівчаток достовірно менші, ніж в інших вікових груп дівчаток. Показники ж середньої швидкості повільного та швидкого кровонаповнення в дівчаток 12-ти років статистично значимо більші, ніж у дівчаток іншого календарного віку. Більшість відношень часових й амплітудних показників у міських хлопчиків підліткового віку майже не змінюються в період з 13-ти до 16-ти років. Виявлені статеві відмінності величини показників відношення часових й амплітудних параметрів отриманих методом тетраполярної реокардіографії, причому, за винятком дикротичного й діастолічного індексів та співвідношення тонусів усіх артерій, у більшості відповідних вікових груп хлопчиків вони достовірно нижчі, або мають тенденцію до зменшення, ніж у відповідних групах дівчаток.

Показники відношення часових й амплітудних параметрів (середньої швидкості швидкого та повільного кровонаповнення) в залежності від особливостей соматотипу достовірно менші й у дівчаток й у хлопчиків-мезоморфів, у порівнянні з підлітками інших соматотипів відповідної статі. В усіх інших випадках спостерігаються лише тенденції до збільшення, або зменшення показників відношення часових й амплітудних параметрів.

Описана динаміка вікових змін показників отриманих методом тетраполярної реокардіографії в хлопчиків і дівчаток, скоріш за все, пов'язана з особливостями статевого дозрівання, пік якого припадає саме на підлітковий вік (Кучма В.Р., 1998; Галстян А.Г. с соавт., 2003).

Більшість показників центральної гемодинаміки в дівчаток 12-ти та 13-ти років достовірно нижча, ніж у 14-ти та 15-річних дівчаток. Подібна закономірність спостерігається й у хлопчиків. Тобто, у 13-ти та 14-річних підлітків параметри центральної гемодинаміки частіше достовірно менші, ніж у хлопчиків 15-ти або 16-ти років.

З літературних джерел відомо, що величини параметрів систолічного та діастолічного артеріального тиску в чоловіків вищі, ніж у жінок (Ронкин М.А., Иванов Л.Б., 1997; Вишняков А.М. с соавт., 2001). У підлітковому віці, за нашими даними, у більшості випадків також встановлені статистично значимі гендерні відмінності при порівнянні показників центральної гемодинаміки в міських підлітків. При чому, за винятком показників хвилинного об'єму крові, серцевого індексу та загального периферичного опору в хлопчиків вони достовірно більші, або мають тенденцію до збільшення в порівнянні з відповідними віковими групами дівчаток. Відсутність гендерних відмінностей величини хвилинного об'єму крові можна пояснити тим, що в хлопчиків частота серцевих скорочень менша, ніж у дівчаток (Доскин В.А. с соавт., 1997; Турчанинова В.Ф. с соавт., 2001).

Практично половина показників центральної гемодинаміки мають тенденцію до збільшення, або достовірно більші значення в хлопчиків і дівчаток мезоморфного соматотипу, ніж у підлітків інших соматотипів. Крім того, у дівчаток екто-мезоморфів показники хвилинного об'єму крові, ударного індексу, серцевого індексу мають тенденції до збільшення, а показники питомого та загального периферичного опорів – тенденції до зменшення в порівнянні з дівчатками інших соматотипів та дівчатками-підлітками взагалі. У дівчаток-ектоморфів параметри об'ємної швидкості руху, потужності лівого шлуночка мають тенденції до зменшення в порівнянні з дівчатками інших соматотипів. В більшості випадків встановлені статистично значимі гендерні відмінності показників центральної гемодинаміки в підлітків однакового соматотипу (збільшення в хлопчиків).

При аналізі кореляційних зв'язків встановлено, що габаритні розміри тіла (ріст, маса та площа поверхні тіла) у підлітків різної статі в більшості випадків достовірно корелюють з показниками центральної гемодинаміки, причому, величини кореляцій значно вищі й зустрічаються частіше в хлопчиків (r=0,45-0,75), ніж у дівчаток (r=0,31-0,50). За винятком загального периферичного опору, де кореляції зворотні, (r=-0,23 у хлопчиків та r=-0,20-0,31 у дівчаток) ці зв'язки прямі, переважно середньої сили у підлітків різної статі. Привертають увагу достовірні прямі сильні зв'язки (r=0,61-0,75) габаритних розмірів тіла в хлопчиків з об'ємною швидкістю руху та потужністю лівого шлуночка. Більшість амплітудних показників та відношень амплітудних до часових показників отриманих методом тетраполярної реокардіографії у підлітків різної статі мають зворотні кореляційні зв'язки (r=-0,22-0,46) з масою, ростом та площею поверхні тіла, а всі часові показники і в дівчаток (r=0,22-0,48), і в хлопчиків (r=0,22-0,26) з габаритними розмірами тіла мають прямі кореляційні зв'язки. У переважній більшості ці зв'язки слабкі та середньої сили, близькі до слабких як у хлопчиків, так і в дівчаток. Сила та достовірність як амплітудних, так і часових показників між дівчатками та хлопчиками значно відрізняється. Привертає увагу відсутність достовірних зв'язків амплітудних показників у дівчаток з масою, ростом та площею поверхні тіла.


 
 

Цікаве

Загрузка...