WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведеного дослідження дозволили істотно уточнити нормативні індивідуальні параметри гемодинаміки отримані методом тетраполярної реокардіографії в практично здорових міських підлітків Подільського регіону України, визначити залежність цих параметрів від віку, статі і особливостей будови тіла, та розробити адекватні математичні моделі, які можна використовувати при клінічних дослідженнях.

Отримані результати досліджень використовуються в лекційних курсах та практичних заняттях на кафедрах нормальної і патологічної фізіології та нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, а також на кафедрах нормальної фізіології та нормальної анатомії Івано-Франківської і Дніпропетровської державних медичних академій.

Особистий внесок здобувача. Розробку основних теоретичних і практичних положень дисертаційного дослідження здійснено автором у співробітництві з науковим керівником. Авторка особисто провела у повному обсязі реографічні обстеження підлітків і основну частину антропометричних вимірів з наступною статистичною обробкою отриманих результатів, провела аналіз та узагальнення результатів дослідження, сформульовано всі положення і висновки. За темою дисертації опубліковано 9 статей в наукових фахових виданнях (з них 8 у співавторстві), де автору належать основні ідеї та розробки стосовно особливостей показників тетраполярної реокардіографії. Частина результатів, що стосуються особливостей антропосоматотипологічних показників у здорових міських підлітків Подільського регіону України, отримана спільно з групою виконавців вищевказаної планової наукової роботи науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладені та обговорені на IV Міжнародній конференції "Фізична культура, спорт та здоров'я нації" (Вінниця, 2001); III-му національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України "Актуальні питання морфології" (Київ, 2002); 4-му міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Санкт-Петербург, 2002); на 97-му та 98-му засіданнях анатомічного товариства Німеччини і Нідерландів (Галлє, 2002; Дрезден, 2003); Пироговських читаннях (Вінниця, 2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових робіт (з них 13 у співавторстві), з яких 8 праць опубліковано в наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України. Публікації повністю відображають зміст проведеного дослідження.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена державною мовою на 237 сторінках, з яких 137 сторінок залікового принтерного тексту. Робота складається із вступу, огляду літератури, опису методики, трьох розділів опису власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, списку літературних джерел та чотирьох додатків. Роботу ілюстровано 14 рисунками та 64 таблицями. Список літературних джерел містить 199 робіт, з яких 135 викладені кирилицею, 64 – латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріали і методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження на базі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова проведено комплексне медико-антропометричне обстеження дівчаток у віці від 12 до 15 років та хлопчиків у віці від 13 до 16 років – жителів міст.

Для цього попередньо відбиралися міські підлітки представники української етнічної групи, котрі як мінімум у третьому поколінні проживали на території Подільського регіону України і не мали яких-небудь скарг на стан здоров'я на момент обстеження та хронічних захворювань в анамнезі. Відібраним дівчаткам і хлопчикам після попереднього психофізіологічного та психогігієнічного анкетування для визначення суб'єктивного стану здоров'я було проведено детальне клініко-лабораторне дослідження (ультразвукова діагностика стану серця, магістральних судин, щитоподібної залози, паренхіматозних органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура, у дівчаток – матки та яєчників; рентгенографія органів грудної клітки; спірографія; кардіографія; реовазографія; стандартне стоматологічне обстеження; визначення основних біохімічних показників крові; оцінка рівня гормонів щитоподібної залози та яєчників (у дівчат), прик-тест з мікст-алергенами тощо).

У результаті із загальної групи 310 обстежених підлітків було відібрано 211 практично здорових осіб (108 дівчаток та 103 хлопчика). Кожна віково-статева група підлітків складалася не менше ніж із 25 осіб.

Для подальшого поглибленого дослідження були обрані показники гемодинаміки отримані методом тетраполярної реокардіографії в залежності від віку, статі та особливостей будови тіла.

Реографічні параметри визначали за допомогою комп'ютерного діагностичного комплексу, що забезпечує одночасну реєстрацію електрокардіограми, фонокардіограми (ФКГ), основної і диференціальної тетраполярної реограми (РГ) та вимірювання артеріального тиску.

Реографічне дослідження проводилось в горизонтальному положенні досліджуваного після 10-15 хвилинного відпочинку натще в приміщенні з температурою повітря в межах 23-24 С. Перед реєстрацією досліджувані ділянки в місцях накладання електродів оброблялись спиртом, а потім фізіологічним розчином з метою зниження опору контакту електрод-шкіра. Також спиртом оброблялись електроди перед кожним їх накладанням. Перед кожним вимірюванням приладом здійснюється автокалібровка з контролем якості накладання електродів. Під час реєстрації результатів отриманих методом тетраполярної реокардіографії проводилась затримка дихання (біля 15 с) в середньому положенні грудної клітки на видиху після глибокого вдиху. В результаті обробки показників тетраполярної реокардіографії автоматично визначаються характерні точки на кривій, визначаються основні показники, формується та обґрунтовується висновок про стан кровоносної системи досліджуваної ділянки.

Враховуючи показники тетраполярної реокардіографії, відстань між електродами, зріст і масу тіла, через які вираховували площу поверхні тіла, систолічний, діастолічний та середній артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень за допомогою формул обчислювали показники центральної гемодинаміки.

Антропометричне обстеження було проведено згідно зі схемою В.В.Бунака (1941). Воно містило в собі визначення тотальних (довжина і маса тіла), парціальних (поздовжніх – висота верхньогрудної, акроміальної, пальцевої, лобкової та вертлюгової точок; охватних – на грудях (при паузі, глибоких вдиху й видиху), на плечі (при максимальному напруженні та в розслабленому стані), передпліччі (у верхній та нижній частині), стегні, гомілці (у верхній та нижній частині), шиї, талії, стегнах, стопі та кисті; поперечних – ширина дистальних епіфізів плеча, передпліччя, стегна та гомілки, міжостьового, міжгребневого та міжвертлюгового розмірів тазу; передньозадніх – зовнішня кон'югата, ширина плечей, середньогрудний, нижньогрудний та передньозадній (сагітальний) середньогрудний діаметр грудної клітки) розмірів і товщини шкірно-жирових складок (на задній і передній поверхні плеча, на передній поверхні передпліччя, під нижнім кутом лопатки, на боці (верхньоклубова), на животі, на стегні та на гомілці).

Поздовжні розміри визначали за допомогою універсального антропометра. Охватні розміри тіла вимірювали з точністю до 0,5 см. Визначення ширини дистальних епіфізів здійснювали штангенциркулем з точністю до 0,1 см. Вимірювання розмірів таза та діаметрів тіла проводили тазоміром. Товщину шкірно-жирових складок визначали за допомогою каліперу.

Для оцінки соматотипу нами використовувалась математична схема (Carter J.L., Heath B.H., 1990). Для визначення жирового, кісткового і м'язового компонентів маси тіла використовували відповідні формули за J.Matiegka (1921).

Cтатистичну обробку отриманих результатів було проведено з використанням пакету "STATISTICA 5.5" (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA) та застосуванням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів. Оцінювали характер розподілів для кожного з отриманих варіаційних рядів, середні для кожної ознаки, що вивчається, похибки арифметичної середньої та стандартне квадратичне відхилення. Достовірність різниці значень між незалежними кількісними величинами визначали при нормальності розподілів за критерієм Стьюдента, а в інших випадках – за допомогою U-критерія Мана-Уітні. Для розробки нормативних індивідуальних показників гемодинаміки, отриманих методом тетраполярної реокардіографії, в залежності від особливостей будови тіла застосовувався метод покрокового регресійного аналізу (Боровиков В.П., Боровиков И.П., 1998).


 
 

Цікаве

Загрузка...