WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА

КИРИЧЕНКО ІННА МИХАЙЛІВНА

УДК 612.13:613.956:612.6.06:616-071.2

Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла

14.03.03 – нормальна фізіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Вінниця – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Мороз Василь Максимович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології, ректор.

Офіційні опоненти:

- член-кореспондент АПН України, доктор медичних наук, професор Шевчук Віктор Григорович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології;

- доктор біологічних наук, професор Фурман Юрій Миколайович, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського АПН України, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Провідна установа: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Захист відбудеться " 11 " травня 2005 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).

Автореферат розісланий " 7 " квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент О.В. Власенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Визначення провідних показників гемодинаміки серед представників різних як за віковим спектром, так і за рівнем здоров'я груп населення являє собою актуальну проблему сучасної медичної науки (Ронкин М.А., Иванов Л.Б., 1997; Katz Arnold M., 2001). Однак інтерпретація результатів як реографічних досліджень, так і цілого ряду інших тестів зустрічає значні труднощі. Однією з вирішальних причин цього є відсутність чіткої системи визначення об'єктивних нормативних значень для отриманих параметрів (Зубенко В.Г., с соавт., 2001; Алферова И.В., 2003). У літературі наводяться значення норм, які відрізняються одна від одної у два – три або навіть більше разів, що, зрозуміло, утруднює або робить неможливим їх практичне використання (Барбараш Н.А. с соавт., 2000; Варламова Н.Г., 2000; Галстян А.Г. с соавт., 2003).

Для успішного аналізу стану гемодинаміки пацієнтів з тими або іншими захворюваннями необхідно чітко знати, які значення можуть приймати гемодинамічні показники у здорових суб'єктів, врахувати причини й межі їх можливих фізіологічних відхилень (Gunas I. et al., 2002). Водночас треба усвідомлювати, що для людини характерна велика мінливість морфологічних і фізіологічних ознак, тому визначення варіабельності параметрів гемодинаміки зумовленої лише віковими та статевими особливостями, є недостатнім. Для виділення еталонних показників гемодинаміки потрібно враховувати індивідуальні конституціональні особливості людини, у першу чергу його антропосоматотипологічні характеристики.

На необхідності використання антропометрії з метою уточнення стандартів та індексів для оцінки стану здоров'я організму людини в різні вікові періоди неодноразово наполягала Всесвітня організація охорони здоров'я (Бутова О.А. с соавт., 2000; De Onis M., Habicht J.P., 1996; Koleva M. et al., 2002).

Проте до теперішнього часу зберігається певний дефіцит інформації про зв'язок зовнішніх параметрів тіла людини як поліморфного виду та біологічної структури з гемодинамічними показниками. Наявність сомато-гемодинамічних відповідностей є загальнобіологічною закономірністю, і це підтверджується існуванням відносних індексів взаємозв'язку метричних параметрів тіла з показниками гемодинаміки у ссавців і птахів (Kalisinska E., 2003) та кореляцій показників гемодинаміки, котрі визначаються за допомогою реографічних досліджень з габаритними розмірами тіла (маса та зріст) у людей (Manabe et al., 1994; Daliento L. et al., 1997). Крім того, наявність істотних расових, популяційних, вікових і статевих відмінностей у людини (Бакиев М.И., 2004; Медведєва Н.Н., Николаев В.Г., 2004; Соколов В.В. с соавт., 2004), а також істотні зрушення антропометричних характеристик та складу людських популяцій, котрі відбулися протягом останнього історичного періоду і тривають тепер, визначають надзвичайну актуальність пошуку нормативних індивідуальних стандартів гемодинаміки для жителів різних регіонів України, у тому числі і Подільського.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена Вченою радою медичного факультету Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України (протокол №2 від 16 листопада 2000 року) і є фрагментом планової наукової роботи науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова "Розробка нормативних критеріїв здоров'я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)" (№ державної реєстрації: 0103U008992). У її виконанні автор провела дослідження параметрів гемодинаміки на основі реєстрації показників тетраполярної реокардіогафії у міських підлітків Подільського регіону України.

Мета дослідження. Визначити особливості показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії в практично здорових міських підлітків мешканців Подільського регіону України в залежності від віку, статі, антропометричних та соматотипологічних характеристик організму.

Завдання дослідження.

1. Встановити вікові та статеві особливості показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії в практично здорових міських підлітків (хлопчики від 13 до 16 років; дівчатка від 12 до 15 років), що проживають на території Подільського регіону України.

2. Визначити величину показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії в практично здорових міських підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла.

3. Встановити взаємозв'язок показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії з особливостями антропометричних і соматотипологічних характеристик організму.

4. Розробити математичні регресійні моделі нормативних показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії в здорових міських підлітків Подільського регіону України в залежності від віку, статі та особливостей будови тіла.

Об'єкт дослідження – гемодинамічні критерії здоров'я міських підлітків різної статі (108 дівчаток та 103 хлопчики), мешканців Подільського регіону України.

Предмет дослідження – особливості показників тетраполярної реокардіографії та антропометричних і соматотипологічних характеристик організму в практично здорових міських хлопчиків від 13 до 16 років і дівчаток від 12 до 15 років.

Методи дослідження: тетраполярна реокардіографія – для визначення показників гемодинаміки; антропометричні та соматотипологічні – для встановлення особливостей будови тіла; математичні – для статистичної обробки отриманих результатів та побудови математичних моделей.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлені сучасні нормативні значення показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії в практично здорових міських підлітків Подільського регіону України в залежності від віку, статі та особливостей будови тіла.

Вперше виявлена виражена статевозалежна специфіка відмінності більшості кореляційних зв'язків показників гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії та антропометричних й соматотипологічних показників у практично здорових міських підлітків Подільського регіону України.

Вперше на основі виміряних антропометричних та соматотипологічних показників з використанням методу покрокової регресії, побудовані достовірні математичні моделі параметрів гемодинаміки отриманих методом тетраполярної реокардіографії для міських підлітків різної статі та показані виражені гендерні розбіжності точності опису ознак гемодинаміки й параметрів тіла для даного контингенту.


 
 

Цікаве

Загрузка...