WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи (автореферат) - Реферат

Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи (автореферат) - Реферат

Найбільш характерною зміною біоелектричної активності мозку при хронічному емоційному стресі є наявність пароксизмальних розрядів домінуючих частот – альфа, бета, тета, сигма. Причому із збільшенням часу стресуючого впливу до 15 – 20 доби на ЕЕГ з'являються поодинокі і множинні судомні розряди. При цьому в різні періоди розвитку стрес-синдрому (на 5, 10, 15, 20-у добу) в генерації судомної активності домінували різні структури головного мозку. На 5-у добу стресорного впливу це була сенсомоторна кора і гіпоталамус; на 10-у добу – неокортекс і гіпокамп; на 15-у добу – всі досліджувані структури (неокортекс, гіпокамп, гіпоталамус, ретикулярна формація). В цей період переважала епілептична активність, а сенсомоторна кора і гіпокамп працювали як єдиний генератор цієї активності.

Лікувальна дія англюсіну на електрогенез мозку починає виявлятися після 5-ї доби введення. З 5-го по 10-е введення англюсіну відновлення ЕЕГ відбувається хвилеподібно, а починаючи з 15-го введення – біоелектрична активність мозку цілком нормалізується. У тварин без лікування англюсіном у цей часовий період на ЕЕГ продовжує реєструватися епізодична епілептогенна активність.

Заслуговує на увагу той факт, що відновлення біоелектричної активності мозку під впливом англюсіну спостерігається приблизно на 15-у добу введення сполуки і за часом збігається з нормалізацією артеріального тиску і серцевої діяльності.

Відносна тривалість розвитку стреспротективного ефекту при хронічному стресорному впливі дає підставу для припущення, що Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти має нейрометаболічну дію.

При аналізі кореляційних зв'язків між неокортексом, гіпокампом, гіпоталамусом і ретикулярною формацією було встановлено, що хронічний емоційний стрес викликає мозаїчну перебудову взаємин зазначених структур мозку.

Найбільш потужні зв'язки в початковий період впливу стресу (5 діб) спостерігалися між неокортексом і гіпоталамусом. Гіпокамп працював у власному, але не фізіологічному режимі. Надалі (10 – 20 доба стресу) на перший план виступали потужні кореляційні зв'язки між неокортексом і гіпокампом, що визначало функціонування інших структур мозку.

Лікувальна дія англюсіну, який відновлює вихідний рівень кореляційних зв'язків, також має своєрідний нейродинамічний характер. У перші 5 діб введення англюсін підсилював кореляційні зв'язки частотного спектру ЕЕГ між неокортексом і гіпоталамусом. Надалі (10 – 20 доба введення сполуки) основною структурою (мішенню) дії англюсіну був гіпокамп, який тісно взаємодіє з ретикулярною формацією і гіпоталамусом. Сенсомоторна кора виконувала функції пускового механізму і контролю взаємодії, що відбувалися при дії англюсіну.

Своєрідність фармакологічної дії Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої солі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти полягає в тому, що у контрольних (інтактних) тварин ця сполука не впливає на тріаду Сел'є й інші показники стрес-синдрому, на АТ і серцеву діяльність, добову екскрецію катехоламінів і біоелектричну активність мозку.

Разом з цим англюсін має профілактичний ефект щодо розвитку стрес-синдрому при гострому емоційному стресі та діє лікувально дію на патологічні зміни серцево-судинної і центральної нервової системи при хронічному стресорному впливі.

Вищевикладене разом із встановленим седативним впливом англюсіну дозволяє зробити висновок про те, що вивчена сполука має стреспротективну активність за рахунок дії на центральну нервову систему

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що сполука Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти має стреспротективну активність.

 1. Гострий емоційний стрес характеризується розвитком тріади Сел'є, а також вірогідним зниженням вмісту 11-ОКС у наднирниках (на 40%), підвищенням рівня цього кортикостероїда в плазмі крові (на 98%), зниженням вмісту аскорбінової кислоти у наднирниках (на 26%) і еозинофілів у крові (на 52,4%), підвищенням артеріального тиску (на 25%).

 2. Наслідками тривалого емоційного стресу є стійка артеріальна гіпертензія (вірогідне підвищення АТ в середньому на 70 %); порушення скорочувальної здатності і електрогенеза (ЕКГ) міокарду; збільшення добової екскреції катехоламінів – адреналіну на 27 – 41 %, норадреналіну в 2,5 рази; дезорганізація біоелектричної активності неокортексу, гіпокампу, гіпоталамусу, ретикулярної формації і порушення кореляційних взаємин цих структур мозку.

 3. Ефективна стреспротективна доза Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої солі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти при внутрішньошлунковому введенні – 20 мг/кг, що складає 1/250 від ЛД50. Досліджувана сполука відноситься до малотоксичних речовин: ЛД50 при внутрішньошлунковому введенні у мишей дорівнює 5200 мг/кг, у щурів – 4800 мг/кг.

 4. Двократне введення Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої сілі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти білим щурам за добу і годину до гострого емоційного стресу попереджає розвиток тріади Сел'є, зсуви вмісту 11-ОКС у наднирниках і плазмі крові, кількісні зміни вмісту аскорбінової кислоти в наднирниках і еозинофілів у крові.

 5. Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти має седативну дію при відсутності транквілізуючого та снотворного ефекту.

 6. Тривале введення Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої солі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти білим щурам (протягом 5-20 діб) при хронічному емоційному стресі знижує артеріальний тиск до вихідного рівня (10-15 доба), нормалізує показники електрокардіографії (15-20 доба), відновлює добову екскрецію катехоламінів до рівня контрольних тварин (10 доба).

 7. Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти при тривалому введенні білим щурам (5, 10, 15, 20 діб) нормалізує біоелектричну активність мозку за даними електроенцефалографії (20 доба), дезорганізовану під впливом хронічного емоційного стресу, а також кореляційні зв'язки частотного спектру електроенцефалограми між неокортексом, гіпокампом, гіпоталамусом, ретикулярною формацією.

 8. У інтактних білих щурів та мишей Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти не викликає змін: не впливає на біоелектричну активність мозку і міокарда, не змінює рівень артеріального тиску і частоту серцевих скорочень, не впливає на показники тріади Сєл'є і добову екскрецію катехоламінів з сечею.

 9. Одночасний збіг фармакологічних ефектів досліджуваної сполуки на біоелектричну активність мозку при емоційному стресі, добову екскрецію катехоламінів і показники функціонування серцево-судинної системи дає підстави для висновку про те, що Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти відноситься до речовин центральної дії зі стреспротективною активністю.

ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Канурный И.И. Результаты скрининг исследований производных Д-(+)-глюкозамина при эмоциональной гипертензии в эксперименте // Український вісник психоневрології. – 1999. – Т.7, Вип. 2 (20). – С. 105 – 108.

 2. D-(+)-глюкозиламонієві солі заміщених N-фенілантранілової кислоти, 9-(карбоксифенил) аміноакридину, синтез та біологічна активність / А.О. Ткач, О.О. Павлій, С.Г. Ісаєв, І.І. Канурний, І.А. Зупанець // Фармацевтичний журнал. – 2001. – №3. – С. 59 – 63. (Особистий внесок здобувача: вивчення гострої токсичності, гіпотензивної активності, аналіз та узагальнення результатів, участь у написанні статті).

 3. Канурний І.І. Вплив Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої солі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти на електричну активність мозку щурів з експериментальною емоційною артеріальною гіпертензією // Вісник фармації. – 2003. – №4 (36). – С. 111 – 115.

 4. Канурний І.І. Динаміка показників електрокардіограми при експериментальній емоційній артеріальній гіпертензії під впливом Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої солі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти // Клінічна фармація. – 2003. – Т.7, №2. – С. 46 – 50.

 5. Ivan Kanurniy. Pharmacological Correction of Emotional Hypertension // Abstracts of the XI World Congress of Psychiatry. – Hamburg, 1999. – P. 248.

 6. Гіпотензивна активність D-(+)- та Ди-D-(+)глюкозиламонієвих солей N-фенілантранілових кислот / О.О. Павлій, І.І. Канурний, С.Г. Ісаєв, О.І. Павлій // Вчені України – вітчизняній фармації: Мат. наук.-практ. конф. – Харків, 2000. – С. 33 – 34 (Особистий внесок здобувача: вивчення гострої токсичності, гіпотензивної активності, аналіз та узагальнення результатів, участь у написанні статті).


 
 

Цікаве

Загрузка...