WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи (автореферат) - Реферат

Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСІКОЛОГІЇ

КАНУРНИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

УДК 615.225.2:547.583.5]001.8

Стреспротективна активність глюкозиламонієвої солі заміщеної фенілантранілової кислоти

14.03.05 – фармакологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

КИЇВ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України та на кафедрі клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,Заслужений діяч науки і техніки України Зупанець Ігор Альбертович, Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри клінічної фармакології зфармацевтичною опікою (м.Харків)

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Громов Леонід Олександрович,

завідувач відділом нейрофармакології

Інституту фармакології та токсикології АМН України (м. Київ)

доктор медичних наук, професор

Дев'яткіна Тетяна Олексіївна,

Українська медична стоматологічна академія

МОЗ України, професор кафедри експериментальної

та клінічної фармакології (м. Полтава)

Провідна установа: Харківськийдержавниймедичний університет

МОЗ України, кафедра фармакології та

медичної рецептури (м. Харків)

Захист відбудеться 21.09.2005 року о 14 годині назасіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01 при Інституті фармакології та токсикології АМН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Е. Пот'є, 14.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фармакології татоксикології АМН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Е. Пот'є, 14.

Автореферат розісланий 20.08. 2005 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01,кандидат біологічних наук

______________ І.В.Данова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічні стресорні впливи є причиною розвитку ряду патологічних станів: артеріальна гіпертензія, кардіоваскулярні порушення, виразкова хвороба, нервово-психічні розлади (К.В. Судаков, Є.А. Юматов, 1991; Л.В. Сошусенко з співавт., 1992; Ж.Д. Кобалава, К.М. Гудков, 2002; Є.І. Соколов з співавт., 2005; K. Pacak et all., 1995).

Тому особливу актуальність набуває проблема пошуку, розробки і вивчення фармакологічних засобів, які відносяться до фармакологічної групи стреспротекторів. До цієї групи належать різноманітні за хімічною структурою і механізмами дії лікарські препарати – седативні, транквілізатори, тонізуючи, адаптогени, антиоксидантні, мембраностабілізувальні та інші засоби.

Однак, полівалентність патологічних ланок стрес-синдрому, велика кількість різноманітних побічних ефектів існуючих препаратів, резистентність до них та тривалий час наступу терапевтичної дії вимагає пошуку нових ефективних стреспротективних засобів. З цього погляду особливий інтерес викликають глюкозиламонієві солі фенілантранілової кислоти. Зацікавленість до таких сполук обумовлена двома основними моментами. По-перше, головні компоненти клітинних оболонок представлені вуглеводними компонентами гліколіпідів (цереброзіди, гангліозіди), глікопротеїдами, мукополісахаридами, більшість з яких містять залишки N-ацетіл-D-глюкозаміну. Відомо, що поверхня клітини відіграє важливу роль у міжклітинних взаємодіях, у тому числі синаптичних контактах, і глюкозамін, включаючись в обмін клітинних оболонок, виконує протекторну, транспортну та стабілізувальну роль щодо плазматичної мембрани. До того ж, аміноцукор має антиоксидантну активність, що особливо важливо у випадку стресорних впливів у зв'язку з активізацією вільнорадикального окиснювання, яке призводить до ушкодження клітинних мембран (А. Ленинджер, 1974). По-друге, антранілова кислота має потенційну стреспротективну активність, оскільки серед декількох шляхів її метаболізму є шлях біотрансформації у триптофан – попередник гальмового медіатора синаптичної передачі між нейронами головного мозку серотоніну. Вона також є субстратом синтезу бензодіазепінів, які мають протисудомну та заспокійливу дію на центральну нервову систему (А.Ф. Ізнак, 2004).

Вищевикладене з'явилося обґрунтуванням синтезу глюкозиламонієвих солей фенілантранілової кислоти з метою одержання сполуки з очікуваною стреспротективною активністю. При цьому передбачалося синтезувати сполуку, яка б мала мембраностабілізувальну та депримуючу активність.

В оцінці стреспротективної дії досліджуваних речовин особлива увага приділяється їх впливу на показники загального адаптогенного синдрому (ЗАС), описаного Г. Сел'є (1972, 1979), а також таким важким наслідкам емоційного стресу, як порушення міжцентральних взаємовідносин структур головного мозку, артеріальна гіпертензія, серцево-судинна недостатність (П.К. Анохін, 1965, Ф.П. Ведяєв, Т.М. Воробйова, 1983, К.В. Судаков, 1997). Необхідно підкреслити, що зараз в медичній практиці вже застосовується ряд лікарських засобів, створених на основі антранілової кислоти (мефенамінова кислота) і глюкозаміну : Артрон (США), Глюкамін (Росія), Терафлекс (США). Однак препарати, які б поєднували фенілантранілову кислоту та глюкозамін та мали б стреспротекторну дію, в світової практиці відсутні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету з проблеми МОЗ України "Хімічний синтез, виділення та аналіз нових фармакологічно активних речовин, встановлення зв'язку "структура – дія", створення нових лікарських препаратів" (номер державної реєстрації 0198U007011).

Мета і завдання дослідження.Мета роботи – експериментально обґрунтувати доцільність використання глюкозиламонієвої солі фенілантранілової кислоти для усунення порушень, викликаних емоційним стресом.

Для реалізації мети дослідження були сформульовані наступні завдання:

  1. На підставі експериментальних даних вибрати найбільш активну речовину серед чотирьох вперше синтезованих солей фенілантранілової кислоти.

  2. Визначити гостру токсичність (ЛД50) відібраної сполуки.

  3. Встановити ефективну дозу та вивчити вплив цієї сполуки на показники стрес-синдрому при гострому емоційному стресі.

  4. Дослідити дію відібраної сполуки на показники функціонування серцево-судинної системи (артеріальний тиск і електрокардіографія) при хронічному емоційному стресі.

  5. Вивчити вплив відібраної сполуки на біоелектричну активність мозку (за даними електроенцефалограми ) при хронічному емоційному стресі.

  6. Проаналізувати динаміку кореляційних зв'язків структур головного мозку: кора, гіпокамп, гіпоталамус, ретикулярна формація - при хронічному емоційному стресі та вплив на цей процес відібраної сполуки.

Об'єкт дослідження – білі миші, щури з моделями гострого та хронічного емоційного стресу.

Предмет дослідження – стреспротективна активність сполуки Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти при гострому і хронічному емоційному стресі.

Методи дослідження – фармакологічні, біохімічні, токсикологічні, нейрофізіологічні та статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Показана стреспротективна активність вперше синтезованої сполуки Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти, яка попереджує розвиток тріади Сел'є та зміни інших показників стрес-реакції при гострому емоційному стресі.

Вперше встановлено, що сполука Ді-D-(+)-глюкозиламонієва сіль 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти усуває патологічні зміни з боку серцево-судинної системи (артеріальну гіпертензію, електрокардіографічні порушення), відновлює добову екскрецію адреналіну і норадреналіну в сечі до вихідного рівня, нормалізує біоелектричну активність мозку при хронічному емоційному стресі.

Вперше проаналізовані зміни кореляційних зв'язків частотного спектру ЕЕГ між неокортексом, гіпокампом, гіпоталамусом, ретикулярною формацією мозку, які настають при хронічному емоційному стресі, і вплив Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої солі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти на цей процес.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в експерименті результати свідчать про доцільність використання сполуки Ді-D-(+)-глюкозиламонієвої солі 4-хлор-N-(3'-карбоксифеніл) антранілової кислоти для профілактики розвитку стрес-синдрому, а також для лікування наслідків хронічного стресорного впливу з боку центральної нервової і серцево-судинної систем.

Результати дисертаційної роботи використовуються в курсі лекцій і практичних занять, наукових дослідженнях на кафедрах фармацевтичної хімії, клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету, на курсах стажування та інформатики Інституту неврології психіатрії та наркології АМН України.


 
 

Цікаве

Загрузка...