WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (автореферат) - Реферат

Формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (автореферат) - Реферат

В Україні така модель суспільної трансформації особливо болісно вдарила по Донбасу. Як типовий старопромисловий регіон він в умовах кризи індустріалізму опинився в надзвичайно уразливій ситуації. Трансформація, яка відбувалася через кризу, викликала масове закриття промислових підприємств та шахт. Для Донбасу, де 86% мешканців живуть в містах, а близько половини робочої сили на початок суспільної трансформації були зайняті в паливній та металургійній галузях, це було рівноцінно катастрофі. Щоб зрозуміти всю глибину проблематизації життя в Донбасі варто врахувати особливості його поселенської структури. Більшість міських поселень Донбасу – це шахтарські міста. Вони мають парадоксальний характер. Класичне місто виникає на суспільних зв'язках. Сільські поселення виникають на ресурсах. Шахтарське місто виникає на ресурсах і цілком залежить від суспільного попиту на ці ресурси. Шахтарські населені пункти мають або моновиробничий, або моногалузевий характер. Все це звужує їх можливості до самостійної адаптації в нових соціально-економічних умовах.

Проблематизація соціально-економічного становища Донбасу збіглась з проблематизацією його культурної ідентичності. Це пов'язано з тим, що значного поширення в Україні набуло трактування регіону як зони культурного, перш за все мовного „зросійщення". Фактично це означало поширення у міжрегіональних стосунках в Україні негативного гетеростереотипу Донбасу. Для більшості його мешканців така концепція „історичного псування" їх регіону була неприйнятною.

Проблематизація ідентитетів, погіршення умов життя більшості мешканців Донбасу, виникнення депресивних населених пунктів не викликали масових рухів в регіоні. Рух протесту шахтарів мав суто економічні причини і комплексно проблем регіону не ставив. В більшості випадків мешканці Донбасу пристосовувалися до нових умов життя індивідуалістично, використовуючи фамілістські структури солідарності. Найбільш розповсюдженими стратегіями пристосування до нових умов в Донбасі стали: 1) вимушена трудова мобільність, включаючи масову трудову міграцію; 2) практика "культури злиденності"; 3) практика антисоціальних дій, які прискорюють деградацію соціального середовища, але не тотожні класичній злочинності.

Сучасний стан регіональної спільноти Донбасу можна пояснити тим, що процес суспільної трансформації був підготовленим і збігався з фазовим переходом від домінування цінностей макрорівня до домінування цінностей мікрорівня. Це легітимізувало індивідуалізм та гедонізм, відкриваючи шлях як до фамілізму, так і до клієнтелізму. Отже, одні й ті ж культурні зрушення лежать в основі самоорганізації і елітних груп, і народних мас регіону. Основою їх є один і той же культурний геном.

Мешканці Донбасу сприймають як головних акторів сучасних суспільних перетворень різні групи еліти. Але елітні групи осмислюються як невизначена множина – "вони". Ця множина сприймається як джерело постійної загрози, як носій своєкорисної злої волі. Але одночасно з цим, відчуваючи недовіру до всіх органів державної влади, до представників еліти та контреліти, мешканці Донбасу покладають надії на сильних людей на найвищих державних постах. Тобто порятунку чекають від тих же кіл, які звинувачують у всіх своїх бідах.

У висновках підбито основні підсумки дослідження етнокультурної специфіки Донбасу як елементу регіональної системи України. Проаналізовано основні теоретико-методологічні проблеми та результати емпіричних досліджень соціального простору України за умов суспільної трансформації. Визначено основні можливі напрями використання отриманих результатів у теоретичному та емпіричному аналізі регіональної системи України, в практиці регіональної політики.

Відзначається, що просторовий аналіз суспільства вимагає від соціології методологічної перебудови, яка розширює її пізнавальні можливості. Категорії соціологічного мислення на цьому шляху позбудуться прив'язки до внутрішніх форм індустріального суспільства, і соціологія зможе адекватно відображати реалії постіндустріального суспільства, реалії глобального і одночасно плюралістичного світу. У зв'язку з тим, що регіоналізація є однією з провідних форм сучасного суспільного просторового морфогенезу, соціологія регіонів перетворюється на одну з точок росту соціологічної науки.

Регіональна система України є поляризованою і має власні закони розвитку, пізнання яких є передумовою успішної регіональної політики, досягнення історичного компромісу між Сходом та Заходом України.

Список публікацій

 1. Кононов І.Ф. Етнос. Цінності. Комунікація. (Донбас в етнокультурних координатах України). – Луганськ: Альма матер, 2000. – 494 с.

 2. Кононов І.Ф. Луганщина в етнокультурних координатах України // Луганщина: етнокультурний вимір. Колективна монографія / Голова редакційної колегії Галич О.А. Науковий редактор Кононов І.Ф. – Луганськ: Альма матер, 2001. – С. 7 – 19.

 3. Кононов И.Ф., Кононова Н.Б., Денщик В.А. Кризис и самоорганизация. Шахтерские города и поселки Донбасса в период реструктуризации угольной промышленности: социальное и экологическое измерения. – Луганск: Альма-матер, 2001. – 144 с.

 4. Кононов И.Ф. Наследие советского социализма и проблемы гражданского общества в Украине // Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная украинская реальность. Коллективная монография / Научный редактор Кононов И.Ф. – Луганск: Альма-матер, 2002. – С. 105 – 175.

 5. Кононов И.Ф. Методологические предпосылки анализа пространственных аспектов общественной жизни // Сознание и социальная реальность. Коллективная монография / Научный редактор Кононов И.Ф. – Луганск: Альма-матер, 2004. – С. 273 – 326.

 6. Кононов І. Вільна економічна зона: як розуміє населення її призначення // Економіка України. – 1993. - №10. – С. 91 – 92.

 7. Кононов І. Тривога за майбутнє. Соціологічні свідчення про те, які економічні перетворення підтримає населення Луганщини // Віче. – 1994. – №8. – С. 22 – 27.

 8. Кононов І. Приватизація в дзеркалі масової свідомості // Економіка України. – 1994. - №10. – С. 84 – 87.

 9. Кононов І. Масова свідомість жителів Донбасу в кризовий період // Ґенеза. – 1994. – №2. – С. 212 – 214.

 10. Кононов И.Ф., Адаменко Е.В., Ваховский Л.Ц., Панченко Л.Ф. Областная и региональная пресса о развитии частного предпринимательства в Луганской области // Социологические исследования. – 1995. – №8. – С. 68 – 75.

 11. Кононов І. Становлення приватного підприємництва в Луганській області (за матеріалами газет) // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – №7-8. – С. 97 – 100.

 12. Кононов І. Який азимут журналістів? // Віче. – 1995. - №11. – С. 65 – 71.

 13. Кононов І. Адаптаційні та адаптуючи стратегії поведінки міських жителів Луганщини за умови суспільної кризи (За результатами вивчення масової свідомості) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №2. – С. 70 – 88.

 14. Кононов І. Жителі Донбасу: особливості культури і здатність до самоорганізації за умов суспільних змін (Аналізуючи матеріали фокусованих групових інтерв'ю) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №3. – С.80 – 102.

 15. Кононов И.Ф. Ценностная интерпретация действительности на региональном уровне (пример Донбасса) // Грані. – 2003. – №1 (27). – С. 92 – 99.

 16. Кононов И.Ф. Социология регионов и региональная политика в Украине // Грані. – 2003. – №2 (28). – С. 68 – 70.

 17. Кононов І.Ф. Донбас: етнічні характеристики регіону // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №2. – С. 72 – 98.

 18. Кононов И.Ф. Проблема пространства в социологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – №621. – 20 – 26.

 19. Кононов І.Ф. Соціологія і проблеми просторової організації суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №4. – С.57 – 78.

 20. Кононов И.Ф. Глобализация и регионализация в современном мире // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 2001. – С. 203 – 208.

 21. Кононов И.Ф. Национальная жизнь и средства массовой информации // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 2002. – С.255 – 258.

 22. Кононов И.Ф. Социология регионов: предмет, методы и перспективы развития // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Зб. наук. пр. Харків: Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 2003. – С.126 – 130.

 23. Кононов И.Ф. Проблема границ и ее значение для социологии// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 2004. – С. 45 – 49.

 24. Кононов І. Культурні традиції, конфлікти та перспективи розвитку сучасного українського суспільства // Світ безпеки. – 1994. – №2. – С. 3 – 6.

 25. Кононов И.Ф., Адаменко Е.В., Ваховский Л.Ц., Панченко Л.Ф. Предпринимательство Луганщины: становление в условия общественного кризиса. – Луганск: Издательство Восточноукраинского государственного университета, 1995. – 120 с.

 26. Кононов І.Ф. Орієнтації масової свідомості в інформаційному полі на Луганщині (1991 – 1994 рр.) // Лугань. Сборник научных трудов, посвященных 200-летию г. Луганска. – Луганск: Издательство "АО ЛКТ – Электроникс", 1995. – С. 12 – 29.

 27. Кононов И.Ф. Гуманистическое значение украинско-русского культурного синтеза в Донбассе // Человек. Время. Гуманизм. Сборник научных и публицистических статей / Научн. ред. Кононов И.Ф. – Луганск: Світлиця, 1998. – С. 18 – 34.

 28. Кононов И.Ф. Донбасс как этнотерриториальная общность (Опыт изучения идентичностей в период общественного кризиса) // Константы. Альманах социальных исследований. – Херсон, 1999. – №1 (10). – С. 47 – 55.

 29. Кононов І.Ф. Регіон як наукова проблема // Освіта Донбасу. – 2001. – №1(87). – С. 18 – 22.

 30. Кононов І.Ф., Топольськов Д.М. Роль соціології регіонів в організації регіональної освіти // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2001. – №2. – С. 63 – 64.

 31. Кононов И., Денщик В. Социальные и экологические последствия закрытия угольных шахт в восприятии населения шахтерских городов и поселков Луганской области // Всё. – Донецк, 2001. – №6 (21). – С. 20 – 24.

 32. Кононов І. Інтеграція і регіоналізація в Європі: погляд з Уельсу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №4. – С. 203 – 208.

 33. Кононов І.Ф., Топольськов Д.М., Бородачов В.П. Україна та виклики регіоналізації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Випуск XXIX. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці. Том 1. – Львів – Луцьк: Вежа, 2001. – С. 181 – 187.

 34. Кононов И.Ф. Отражение в общественном сознании жителей шахтерских городов и поселков Луганщины экологических последствий массового закрытия угольных шахт в ходе реструктуризации угольной промышленности // Рідна природа. – 2001. – №6. – С. 9 – 15.

 35. Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / Укладачі: Кононов І.Ф. (науковий редактор), Бородачов В.П., Топольськов Д.М. – Луганськ: Альма матер; Знання, 2002. – 664 с.

 36. Кононов И.Ф. Информационное поле и ориентации массового сознания на Луганщине // Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі (теоретичні та методичні питання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут соціології НАН України, 1994. – С. 220 – 222.

 37. Кононов И.Ф. Национально-культурное самосознание жителей Луганщины // Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму інтересів регіонів та держави. Духовна культура, етнос, традиції населення історико-географічних регіонів України та засоби їх виявлення в сучасних умовах. Тези доповідей науково-практичної конференції "Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії оптимального розвитку". – Харків: ХДУ, 1994. – С. 103 – 104.

 38. Кононов І.Ф. Конфліктне поле України та перспективи її розвитку // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. Тези III Міжнародної науково-практичної конференції, 17 – 20 травня 1995 р. – Чернівці - Київ, 1995. – С. 203 – 206.

 39. Кононов І.Ф. Соціальна напруженість та соціальні конфлікти в кризовий період // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 13 – 14 листопада 1997 р. – К.: ДОК –К, 1997. – С. 258 – 260.

 40. Кононов И.Ф. Взаимодействие украинской и русской составляющих в культурной жизни Донбасса // Диалог украинской и русской культур. Материалы Международной научно-практической конференции. – К., 1997. – С. 196 – 200.

 41. Кононов И.Ф. Роль Донбасса в украинско-русском культурном диалоге // Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы II Международной научно-практической конференции. – К., 1998. – С. 94 – 98.

 42. Кононов И.Ф. Особенности самоидентификации и ценностные ориентации украинцев и русских в Донбассе // Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы III Международной научно-практической конференции. – К., 1999. – С. 137 – 143.

 43. Кононов І.Ф., Косогова Т.М., Губська О.Л. Екологічне виховання як засіб соціального захисту населення Донбасу // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції / За редакцією Кузубовської І.В., Миговича І.І. –Ч.1. – Ужгород: Видавництво УжДУ, 1999. – С. 347 – 350.

 44. Кононов И.Ф. Украинско-русская доминирующая коалиция как фактор развития этнической структуры Украины // Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы IV Международной научно-практической конференции (9 – 10 декабря 1999 г., г. Киев). – К., 2000. – С. 191 – 195.

 45. Кононов И.Ф. Этно-социальные и лингво-этнические процессы в современной Украине // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе. Материалы международного семинара. – Выпуск 1. – Луганск, 2000. – С. 261 – 267.

 46. Кононов И.Ф., Топольсков Д.М. Регионализация в контексте становления постиндустриального общества // Глобализация, федерализм и региональное развитие. Сборник тезисов всероссийской конференции. – Тюмень: Издательство Тюменского гос. университета, 2001. – С. 29 – 31.

 47. Кононов І.Ф. Регіон як суспільна реальність // Матеріали науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження вченого-краєзнавця П.І. Луцького. – Луганськ, 2001. – С. 75 – 78.

 48. Кононов И.Ф. Культурный аспект социальной трансформации (Осмысливая опыт Донбасса конца XX – начала XXI века) // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе. Материалы международного семинара. – Выпуск. II. Часть II. Социальные науки. – Луганск – Цюрих – Женева, 2001. – С. 88 – 104.

 49. Кононов І.Ф., Кононова Н.Б. Громади депресивних шахтарських міст Луганщини: перепони на шляху самоврядування та спроби їх подолати // Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та освіти. Погляд вчених, громадськості та молоді. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ, 2002. – С. 12 – 13.

 50. Кононов И.Ф. Трансформация региональной системы в современном мире и проблема пространственного структурирования украинского общества // Третя Всеукраїнська соціологічна конференція "Проблеми розвитку соціологічної теорії". Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. 18 квітня 2003 р., м. Київ. – К., 2003. – С. 275 – 278.

 51. Кононов И.Ф. Общественное пространство и пространственные формы общественной жизни: возможности социологического анализа // Четверта Всеукраїнська соціологічна конференція „Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні". 21 травня 2004 року, м. Київ. – К., 2004. – С. 94 – 98.


 
 

Цікаве

Загрузка...