WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічні аспекти профілактики та лікування пору-шень функцій печінки та нирок при перитоніті (автореферат) - Реферат

Хірургічні аспекти профілактики та лікування пору-шень функцій печінки та нирок при перитоніті (автореферат) - Реферат

ділянках пухлини. В екзофітних пухлинах частіше зустрічається виразна клітинна інфільтрація строми (69,9% проти 18,4%), в інфільтраті екзофітного раку частіше, ніж ендофітно зростаючого, знаходили макрофаги, особливо з активністю неспецифічної естерази, та поліморфноядерні лейкоцити з активністю пероксидази.

6. Частота інвазії судин у раку шлунка залежить від гістологічного типу, збільшуючись від кишкового типу (20,3%) до дифузного (34,7%) й змішаного (43,3%), а також від макроскопічної форми пухлини, зростаючи від вузла (12,9%) до виразки (31%) та інфільтрату (37%). Незалежно від типу раку шлунка частота випадків з наявністю на пухлинних клітинах рецепторів до лектину "Золотого дощу" (LAL ) була вище в пухлинах з інвазією судин, ніж без неї (на 31,6% у дифузному типі раку, на 19,4% у кишковому, тільки 6,4% у змішаному типі раку). Така ж сама закономірність спостерігається й стосовно рецепторів до арахісу (PNA), тільки в дифузному раку вони частіше у випадках з інвазією судин на 50%, ніж без інвазії, а в кишковому типі раку частіше на 35% з інвазією судин, ніж без неї. Лише у дифузному типі раку шлунка у випадках з інвазією судин значно вища частота наявності на пухлинних клітинах рецепторів до лектину омели (VAL - на 43,7%).

7. В морфологічній діагностиці раку шлунка для оцінки біологічної поведінки, його інвазивності й прогнозу необхідно ураховувати макроскопічну форму пухлини, гістологічну будову та гетерогенність паренхими, кількість і особливості строми, кількість та особистості вуглеводного складу муцина, напрямок його секреції пухлинними клітинами.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Діагностика раку шлунка повинна проводитись поетапно з урахуванням результатів усіх методів обстеження, при проведенні клінічних обстежень (рентгенологічного, фіброгастроскопічного, комп'ютерної та магнітнорезонансної томографії) необхідно звертати увагу на макроскопічну форму пухлини.

2. При морфологичній діагностиці раку шлунка треба пам'ятати, що екзофітно зростаючи пухлини можуть мати значну інвазивність у стінку шлунка й судини при певних мікроскопічних особливостях.

3. При гістологичному та гістохімічному дослідженні парафінових зрізів слід ураховувати наявність гетерогенності раку шлунка, великої кількості строми та функційно активного судинного русла, все це сприяє підвищенню інвазивних властивостей пухлини.

4. Велика кількість муцину, зміна напрямку його секреції пухлинними клітинами, тобто порушення полярного диференціювання, ведуть до інвазивності пухлини.

5. Біологічна поведінка та прогноз раку шлунка необхідно оцінювати по макроскопічній картині та відокремленим, перерахованим вище особливостям.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.Колесникова И.А., Попов А.П. Связь макроскопической формы рака желудка с морфологическими особенностями стромы его // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми охорони здоров'я населення промислового регіону".- Донецьк.- 1999.- С.53-54. Пошукувач брав участь у збиранні матеріалу, проведенні якісного аналізу результатів мікроскопічного дослідження.

2.Василенко И.В., Сургай Н.Н., Винников Ю.М., Сидорова Ю.Д., Брук Б.Б., Гусаренко В.Д., Дядык Е.А., Колесникова И.А., Куренная С.С., Пискунова Н.В., Узун Г.В., Шведкий А.В., Кондратюк Р.Б. Морфогенез диффузного и кишечного рака желудка // Буковинський медичний вісник. - 2001.- Т.5, №1-2. - С.207-208. Пошукувачем безпосередньоздійснювалося проведення аналізу результатів дослідження, морфометричні дослідження і статистично обробила одержані показники.

3.Василенко И.В., Сургай Н.Н., Винников Ю.М., Узун Г.В., Куренная С.С., Гусаренко В.Д., Дядык Е.А., Брук Б.Б., Пискунова Н.В., Сидорова Ю.Д., Колесникова И.А., Шведкий А.В. Углеводные детерминанты в слизистой оболочке при раке желудка // Матеріали Х з'їзду онкологів України. – Київ-Ялта. – 2001. – С.35. Здобувач особисто провів гістохімічне дослідження раку шлунка, порівняння составу муцина при різних типах раку шлунка.

4.Василенко И.В., Колесникова И.А. Гистологические особенности рака желудка, влияющие на макроскопическую форму его // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції "Мікроциркуляція та її вікові зміни".- Київ. - 2002.- С.43-44. Пошукувач брав участь у зборі матеріалу, проведенні кількісного і якісного аналізу результатів мікроскопічного дослідження.

5.Колеснікова І.А. Залежність макроскопічної форми раку шлунка від особливостей паренхіми та строми його // Галицький лікарский вісник. Матеріали VII конгресу патологів України. – Івано-Франківськ.- 2003. – Т.10, №.4. – С.132.

6.Сургай Н.Н., Василенко И.В., Винников Ю.М., Колесникова И.А., Блох Д.Х., Гульков Ю.К., Брук Б.Б., Узун Г.В., Пискунова Н.В., Кондратюк Р.Б., Шведкий А.В. Особенности муцинов, секретируемых клетками кишечного и диффузного рака желудка // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – Вип.1. – С.115-118. Здобувач приймав безпосередню участь у зборі фактичного матеріалу і його аналізі, статистичній обробці.

7.Колесникова И.А. Макро- и микроскопические сопостовления при раке желудка различных типов // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2004. – Т.2, № 8. – С.147-151.

8.Колесникова И.А. Слизеобразование и морфологические особенности рака желудка разных типов // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2005.- Т.6, №2. - С.346-348.

9.Колесникова И.А. Связь макроскопической формы рака желудка и его стромального компонента // Патологія. - 2005.- Т.2, №1.-С.41-45.

АНАТАЦІЯ

Колеснікова І.А. Патологічна анатомія формоутворення раку шлунка (макро- та мікроскопічні кореляції).-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02- патологічна анатомія. – Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського МОЗ України, Сімферополь 2005.

Вперше були виявлені чинники, які впливають на макроскопічну форму раку шлунка. Встановлено, що на макроскопічні особливості впливає не тільки гістологічна будова пухлини, але й гістологічна гетерогенність її, кількість слизу, напрямок його виділення, тобто порушення полярного диференціювання клітин, кількості та характеру строми. Вперше встановлено, що інфільтративний зріст раку шлунка, інвазія судин пов'язані також із складом муцину в клітинах пухлини, який залежить від вуглеводних детермінант, виявлених завдяки лектинній гістохімії.

Результати дисертаційної роботи поглибили сучасні уяви про морфогенез раку шлунка. Встановлена залежність макроскопічної форми раку шлунка від його гістологічної будови, поява ділянок гістологічної гетерогенності сприяє підвищенню інвазії та метастазуванню пухлини. Результати роботи продемонстрували великі можливості морфологічних досліджень раку шлунка для визначення його особливостей та прогнозу. Це підвищує інформативність клінічних методів дослідження, які спрямовані на вияв макроскопічної форми пухлини. Виявлена залежність інвазівних властивостей пухлин від макроскопічної форми, вона збільшується від екзофітних макроскопічних форм ( вузол чи виразка) до ендофітних форм ( інфільтрат або інфільтративно-виразкова форма). Також інвазивні властивості зростають від особливостей гістологічної будови раку шлунка, частіше інвазія судин була в змішаному типу раку та дифузному типу. У кожному випадку особливості гістологічної будови допомагають міркувати про біологічну поведінку пухлини, що необхідно для оцінювання прогнозу, визначення ефективності терапії раку шлунка у окремого хворого.

Ключові слова: рак шлунка, макроскопічна форма, гістологічний тип, строма, клітинний інфільтрат, судини, муцин, інвазія.

АННОТАЦИЯ

Колесникова И.А. Патологическая анатомия формообразования рака желудка

(макро- и микроскопические корреляции).-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности 14.03.02.- патологическая анатомия.- Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского МЗ Украины, Симферополь 2005.

Впервые выявлены факторы, влияющие на макроскопическую форму рака желудка, установлено, что на макроскопические особенности рака желудка влияет гистологическая гетерогенность его, количество секрета, направление его выделения, т.е. нарушение полярности опухолевых клеток, количество и характер стромы. Инфильтративный характер роста, инвазия опухоли в сосуды связаны также с составом муцина в опухолевых клетках, определяемого углеводными детерминантами, которые выявлены методом лектинной гистохимии.


 
 

Цікаве

Загрузка...