WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічні аспекти профілактики та лікування пору-шень функцій печінки та нирок при перитоніті (автореферат) - Реферат

Хірургічні аспекти профілактики та лікування пору-шень функцій печінки та нирок при перитоніті (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

Колеснікова Ірина Анатоліївна

УДК: 616.33-006.04-091

Патологічна анатомія формоутворення раку шлунка

(макро- та мікроскопічні кореляції)

14.03.02 – патологічна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь-2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті

ім. М.Горького МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Василенко Інна Василівна, Донецький державний медичний університет ім.. М.Горького, завідувач кафедри патологічної анатомії.

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Туманський Валерій Олексійович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії.

- доктор медичних наук, професор Садчиков Віктор Дмитрович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії.

Провідна установа:

Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра патологічної анатомії.

Захист дисертації відбудеться "_11___" _січня_______2006р. о __13.00__годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, б-р. Леніна, 5/7)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, б-р. Леніна, 5/7)

Автореферат розісланий "10_" ____грудня__________2005р.

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради М.Ю. Новіков.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. У теперешній час відмічається тенденція до неухильного зросту захворювання на злоякісні новоутворення та смертності від них. Що до раку шлунка, то хоча в останне десятиріччя в богатьох економічно розвинутих країнах світу захворювання на рак шлунка знижується, та ця патологія залишається однією з частих причин онкологичної смертності (10,4%) і по цьому показнику рак шлунка поступає лише раку легень (Кравець Л.М., Івашкін В.Т., Казанцева І.А. та інш., 2003, Parkin P.M., 2001). Пізнє звертання хворих з розповсюдженим пухлинним процесом, наявність супутньої патології приводять до того, що тільки біля третини хворих отримують радикальне лікування, але рецидиви раку шлунка з'являються не менш ніж у половини пацієнтів (Василенко І.В., Садчиков В.Д., Галахін К.О. та інш., 2001, Шалімов С.А., Федоренко З.П., 1998). У літературі останніх років є спроби встановити залежність макроскопічної форми раку шлунка від його гистологічної будови (Hashimoto H., Esaki Y., Kino K. et al., 1997). Але вплив ряду особливостей, таких як слизоутворення, васкулярізація пухлини, інтенсивність стромоутворення та клітинна інфільтрація строми, мало вивчались. Крім того, мікроскопічна будова може відрізнятися в окремих ділянках пухлини, що також, мабуть, впливає на макроскопічну форму раку шлунка. Вивчення цієї залежності являє теоретичний інтерес, виявляє закономірності формоутворення в пухлинах, та має велике практичне значення, бо основні методи клінічної діагностики (рентгенологічний, ендоскопічний, комп'ютерна та магнітнорезонансна томографія) спрямовані на визначення макроскопічної форми пухлини. Знання зв'язку макроскопічної форми раку шлунка з особливостями мікроскопічної будови дає можливість прогнозувати біологічну поведінку пухлини, що надасть по змозі вибирати метод лікування її. Тому вивчення морфології раку шлунка залишається важливим у теперішній час. Усе це в цілому визначає актуальність вибраної пошукувачем теми дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена на засіданні Ради Донецького державного медичного університету ім.. М.Горького МОЗ України від 24 травня 2001 року, протокол № 4. Робота є фрагментом науково-дослідної роботи "Залежність морфології раку шлунка від спрямованості та ступеня диференціювання клітин пухлини" (№ держреєстрації 0100U000036, шифр теми УН 00.01.32.), що здійснюється кафедрою патологічної анатомії Донецького державного медичного університету ім.. М.Горького МОЗ України, клінічною базою якого є Донецький обласний протипухлинний центр та Донецьке обласне клінічне територіальне об'єднання. У 2-х главах цієї НДР викладені результати самостійно виконаних автором морфологічних та морфометричних досліджень.

Мета дослідження – встановити закономірності зв'язку між макроскопічною формою раку шлунка та мікроскопічною будовою його, що дозволить конкретизувати діагностичні та прогностичні критерії.

Задачі дослідження:

1.Вивчити вплив тканинного атипизму в пухлинах, тобто здібність клітин формувати залози, зберігати зв'язок пухлинних клітин один з одним, а також гетерогенність гістологічної будови, на макроскопічну форму раку шлунка.

2.Виявити вплив клітинного атипизму, функційних особливостей пухлинних клітин, зокрема кількості, локалізації та складу муцину, на макроскопічну форму раку шлунка.

3.За допомогою лектинної гістохімії визначити вуглеводний склад муцину та його вплив на інвазивні здібності пухлини.

4.Оцінити інтенсивність стромоутворення та характер строми, інтенсивність й характер клітинного інфільтрату її, кількість та розподіл судин у пухлинах при різних типах раку шлунка.

5.Встановити вплив вивчених макро- та мікроскопічних особливостей раку шлунка на здібності пухлин до інвазії стінки шлунка та судин.

6.Оцінити значення знайдених залежностей для морфологічної діагностики, прогнозу раку шлунка.

Об'єкт дослідження: рак шлунка в операційному та секційному матеріалі.

Предмет дослідження: макро- та мікроскопічні особливості раку шлунка, кореляційний зв'язок між ними.

Методи дослідження: макроскопічне, гістотопографічне вивчення пухлин, гістологічні, гістохімічні методи, лектинна гістохімія з панеллю із 8 лектинів, статистична обробка.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше виявлені чинники, що впливають на макроскопічну форму раку шлунка. Встановлено, що на макроскопічні особливості впливає не тільки гістологічна будова пухлини, але й гістологічна гетерогенність її, кількість слизу, напрямок його виділення, тобто порушення полярного диференціювання клітин, кількості та характеру строми. Вперше встановлено, що інфільтративний зріст раку шлунка, інвазія судин пов'язані також із складом муцину в клітинах пухлини, який залежить від вуглеводних детермінант, виявлених завдяки лектинній гістохімії.

Результати дисертаційної роботи поглибили сучасні уяви про морфогенез раку шлунка. Встановлено зв'язок макроскопічної форми раку шлунка з його гістологічною будовою, поява ділянок гістологічної гетерогенності сприяє підвищенню інвазії та метастазуванню пухлини. Результати роботи продемонстрували великі можливості морфологічних досліджень раку шлунка для визначення його особливостей та прогнозу.

Практичне значення результатів дослідження. Встановлено зв'язок макроскопічної форми раку шлунка від ряду гістологічних, гістохімічних особливостей його. Це підвищує інформативність клінічних методів дослідження, які спрямовані на вияв макроскопічної форми пухлини. Виявлена залежність інвазивних властивостей пухлин від макроскопічної форми, інвазивність збільшується від екзофітних макроскопічних форм (вузол чи виразка) до ендофітних форм (інфільтрат або інфільтративно-виразкова форма). Також інвазивність залежить від гістологічних особливостей раку шлунка, частіше інвазія судин була в змішаному типу раку та дифузному типу. У кожному випадку особливості гістологічної будови допомагають міркувати про біологічну поведінку пухлини, що необхідно для оцінки прогнозу, визначення ефективності терапії раку шлунка у кожного хворого.

Результати роботи впроваджені в практику патологоанатомічних відділень Донецького клінічного територіального медичного об'єднання, Донецького обласного протипухлинного центру, Інституту невідкладної та відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України. Результати дослідження використовуються при читанні курсу лекцій та проведенні практичних занять на кафедрах патологічної анатомії Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, у науково-дослідної роботі відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії.


 
 

Цікаве

Загрузка...