WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів (автореферат) - Реферат

Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів (автореферат) - Реферат

В одній спільній публікації автором розроблені комплекси фізичних вправ з урахуванням періоду протікання патологічного процесу, що зробило вагомий внесок у розробку власне методики реабілітації.

Автором науково обґрунтовані практичні рекомендації, проведене впровадження наукових розробок у роботу профільних установ.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідались на науково-методичних конференціях: „Молода спортивна наука України" (Львів, 2000, 2003), "Сучасні технології та оздоровчі програми педагогічного процесу з фізичної культури та спорту в учбових закладах" (Бєлгород, 2002), "Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціалістів" (Київ, 2003), на наукових конференціях кафедри фізичної реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України (2002-2003 рр.).

Публікації. Зміст та результати роботи відображені в 7 публікаціях; з них5 статей у наукових виданнях, які рекомендовані ВАК України (одна – з співавтором).

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 181 сторінках, складається зі вступу, шести розділів, висновків, практичних рекомендацій. Робота ілюстрована 24 таблицями і 31 рисунками, вміщує 225 літературних джерел, з них 50 іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі роботи "Сучасні методи фізичної реабілітації при остеохондрозі хребта" за аналізом джерел літератури описані основні теорії виникнення і перебігу остеохондроза хребта. Проаналізовані порушення систем організму, які виникають у хворих з даною патологією. Представлено основні напрямки і сучасні підходи у фізичній реабілітації хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта і підкреслюється основна роль лікувальної гімнастики. Розглянута необхідність змін у сфері реабілітології при захворюваннях хребта у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на остеохондроз хребта і незадоволеністю отриманими результатами в ході відновлювального лікування. Підкреслюється, що розробка методики фізичної реабілітації з використанням малоамплітудних вправ з одночасним розвантаженням хребта на профілакторі Євмінова могла б суттєво підвищити рівень ефективності реабілітації, сприяти своєчасному проведенню профілактичних заходів, що важливо не тільки з медичної, але і з соціально-економічної точки зору.

У другому розділі "Методи та організація досліджень" обгрунтовуються методи і засоби реалізації програми дослідницької роботи.

Для рішення задач у дисертаційній роботі використовувалися такі методи дослідження: підбір, вивчення та аналіз спеціальної літератури; клінічні методи дослідження (збір анамнезу, огляд, реєстрація симптома Лассега та аналіз болю за візуально-аналоговою шкалою), термографія, реовазографія, динамометрія. Всі отримані дані оброблялися за допомогою методів математичної статистики.

Коротка характеристика обстежуваного контингенту та організації досліджень. Дослідження проводилися на базі НДІ травматології та ортопедії АМН України, відділення реабілітації та функціональної діагностики.

У процесі досліджень взяла участь 81 особа з діагнозом остеохондроз поперекового відділу хребта. З них основна група складалася з 56 осіб віком 51,2 14,3 роки. Осіб чоловічої статі було 16 (28,57%), жіночої – 40 (71,42%). Контрольну групу склали 25 осіб віком 54,8 12,7, з них чоловіків було 5 (20%), жінок – 20 (80%).

В основній групі хворі отримували комплексне лікування, яке включало медикаментозну терапію (анальгетики, препарати судинної та дегідратаційної терапії, міорелаксанти, вітаміни), масаж, магнітотерапію, електрофорез, а також ЛФК на профілакторі, яка вміщує виконання розроблених нами малоамплітудних вправ у стані розвантаження хребта. Контрольній групі були також призначені перелічені вище заходи, але програма ЛФК проводилась за загальноприйнятою методикою.

В другому розділі дається технічна характеристика, розкриваються особливості профілактора Євмінова спеціально сконструйованого гімнастичного пристрою, який використовується з метою лікування і профілактики захворювань хребта (патент України 54552 від 2003 р., свідоцтво Міністерства охорони здоров'я № 109/2001 від 04.04.2001 р.).

На першому етапі дослідження (2000-2001 рр.) був вивчений стан питання з використанням сучасних джерел літератури, опановані методики вивчення периферичного кровообігу, терморегуляції та функціонального стану м'язової системи у хворих на поперековий остеохондроз хребта. На другому етапі (2001-2002 рр.) проведено вивчення та оцінка початкового стану досліджуваних параметрів у пацієнтів основної та контрольної груп, розроблена методика фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз. На третьому етапі (2002-2003 рр.) була дана оцінка ефективності запропонованої методики відновлювального лікування, проведені аналіз і узагальнення отриманих даних.

Третій розділ "Аналіз стану хворих на поперековий остеохондроз за клінічними і функціональними показниками" вміщує аналіз даних 81 хворого на поперековий остеохондроз, які були отримані під час клінічного і функціонального досліджень.

До початку відновлювального лікування всім пацієнтам проводилось детальне ортопедичне і неврологічне обстеження за загальноприйнятою методикою.

Остеохондроз поперекового відділу хребта діагностований у всіх хворих. У більшості досліджуваних спостерігалась люмбоішіалгія з м'язово-тонічними проявами – 26 осіб і люмбалгія – 25 осіб, що склало 32,1% і 30,9% відповідно. У 22 осіб (27, 2%) була відмічена люмбоішіалгія з вегето-судинними проявами. Корінцевий синдром спостерігався у 11 пацієнтів (13,6%). В найменшій кількості були діагностовані люмбоішіалгія з нейро-дистрофічними проявами – 3 особи і люмбаго –2 особи, що склало 3,7% та 2,5% відповідно. Хворі з корінцево-судинним синдромом були відсутні.

На початковому етапі відновлювального лікування, разом із лікарем, проводився аналіз періоду перебігу хвороби, в ході якого було відмічено, що у 30 пацієнтів (37%) перебіг захворювання носив гострий характер, у 43 (53,1%) – підгострий і у 8 (9,9%) осіб спостерігався хронічний період перебігу захворювання.

При госпіталізації всі хворі (100%) скаржились на біль різної локалізації, прояви якої реєструвались за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ) за показниками п'яти визначених пунктів: біль у поперековому відділі, у куприку, у сідницях, у правій чи лівій нижніх кінцівках.

Найбільша кількість скарг була відмічена на больові відчуття у поперековому відділі хребта – 79 осіб (97,5%), де прояви болю склали 56,352,14%. Про наявність м'язово-тонічних больових симптомів свідчив позитивний симптом Лассега, який був виявлений у 50 хворих (61,73%), при чому кут підйому правої ноги склав в середньому 68,612.98°, лівої –69,4512,45°.

З метою порівняння на початковому етапі дослідження у 17 хворих визначався нами симптом Лассега на підлозі і на профілакторі Євмінова. При аналізі отриманих даних виявилося, що немає вірогідності розходжень (р>0,05) при виконанні даного тесту на підлозі і на профілакторі. Це дало можливість використовувати пробу Лассега в нестандартних умовах (лежачи на профілакторі Євмінова), що полегшувало проведення дослідження, не спотворювало результат і не змінювало вірогідність даного дослідження.

Отримані нами дані термографії підтвердили думку багатьох авторів (О.Я.Тихонова, 1990; О.Є. Юрик, 1999; А.І. Крупаткін, О.А. Малахів, А.В. Іванов, 2002) про те, що у пацієнтів з вертеброгенними неврологічними синдромами спостерігаються гіпертермічні включення в ділянці поперекового відділу хребта на рівні відповідних гілок симпатичного стовбура в паравертебральній ділянці в зоні проекції максимального болю.

Збільшення показників максимальної температури в ділянці поперекового відділу хребта в середньому до 37,87  0,08°С (в нормі 33-34,2єС) і зниження в ділянці нижніх кінцівок до 28,69  0,49°С (в нормі 32-32,4 єС) вказувало на наявність запального процесу, порушення кровотоку і рефлекторних вегето судинних реакцій.

При аналізі температурних показників нижніх кінцівок на фоні гіпотермії ми також реєстрували синдроми термоаномалій: „шкарпеток", „високих чобітків" і „термоампутацій". Так, у 27 хворих (33,3%) були виявлені відхилення по одному з перелічених синдромів.

За даними реовазографії (РВГ) у тематичних хворих спостерігалося порушення кровотоку нижніх кінцівок, яке реєструвалось на правій і на лівій гомілці і проявлялося підвищенням тонусу середніх і дрібних судин та асиметрією показників. Так, тонус судин був підвищений у основної маси хворих – 46 осіб (95,8%), причому у більшості з них (58,3%) підвищення показників було незначним. При цьому на реокривій спостерігалося зниження крутості нахилу та амплітуди переднього фронту кривої, сплощення вершини і зменшення додаткових хвиль. Асиметрія пульсового кровонаповнення реєструвалася у 42 пацієнтів (87,5%) і в основному була виражена в межах від 18% до 25%. Порушення венозного відтоку спостерігалося у 14 осіб (29,17%), при цьому на реокривій дикротична фаза набувала опуклої форми.

Патологічні зміни в судинах нижніх кінцівок підтверджували розрахункові величини (ДІ – дикротичний індекс, МП модуль пружності), значення яких перевищували межі норм, що також вказувало на підвищення тонусу судинної стінки. Так, показники ДІ перевищували значення норми в межах 40-70% (М.А. Ронкін, Л.Б. Іванов, 1997) і при цифровому аналізі реограми ДІ справа був рівний 75,352,33%, зліва – 75,01,57%. Значення МП склали: справа 16,980,38%, зліва 16,790,32%, що також було вище припустимої норми (13-15%).


 
 

Цікаве

Загрузка...