WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів (автореферат) - Реферат

Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

КУЛЬЧЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

УДК: 796.71 - 018.3 – 002 – 085

Застосування малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта у фізичній реабілітації хворих на поперековий остеохондроз

24.00.03 – Фізична реабілітація

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенякандидата наук з фізичного виховання і спорту

КИЇВ – 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство України у справах молоді та спорту

Науковий керівник - доктор медичних наук, професор

ВЕРИЧ Георгій Євгенович,

Академія фізичного виховання, Катовіце, Польща,

професор кафедри кінезітерапії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ЛЕВЕНЕЦЬ Віталій Миколайович,

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

директор центру спортивної травматології, професор кафедри спортивної медицини;

доктор біологічних наук, професор МАЛІКОВ Микола Васильович,

Запорізький Національний університет,

завідувач кафедри фізичної реабілітації

Провідна установа - Національний педагогічний університет іменіМ.П. Драгоманова, кафедра фізичної реабілітації, Міністерство науки і освіти України, м. Київ

Захист відбудеться 28 жовтня 2005 р. о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ – 150, вул. Фізкультури, 1).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ – 150, вул. Фізкультури, 1).

Автореферат розісланий 27 вересня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В.І. Воронова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Хвороби хребта посідають перше місце за розповсюдженістю серед населення земної кулі. Серед них однією з найбільш поширених патологій є остеохондроз хребта (В.Я. Фіщенко та ін., 1989; В.С. Лобзин, Н.М. Жулєв, 1990; М. Доерті, Д. Доерті, 1993). Питома вага його виявів серед усіх захворювань периферійної нервової системи складає від 67% до 95% (І.П. Антонов, Г.Г. Шанько, 1989; S.N. Roy, C.J. Luca, D.A. Casavant, 1989; І.А. Качков та ін., 1997; В.Н. Проценко, 2000).

Численні дані статистики свідчать не тільки про велику кількість захворювань на остеохондроз, але і про відсутність протягом останніх років тенденції до їхнього зменшення. Із загальної кількості лікарняних аркушів, які видаються тільки невропатологами, більш 70% припадає на різні клінічні вияви остеохондрозу (Ф.А. Хабіров, Р.А. Хабіров, 1995; А.Н Филипович, 1996; Н.М. Жулєв, Ю.Д. Бадзгарадзе, С.Н. Жулєв, 2001).

Проблема дегенеративних уражень хребта набуває усе більшого значення у зв'язку з тим, що остеохондроз вражає людей у найбільш квітучому віці і є причиною тривалої втрати працездатності у 20 – 45% хворих. Нерідко ця хвороба призводить до інвалідності (С.М. Бубновський, 2002; В.А. Єпіфанов, А.В. Єпіфанов, 2004).

Розробка та експериментальне обґрунтування нових методів реабілітації є, на думку ряду авторів (В.П. Веселовський, Г.А. Іванічев, Я.Ю.Попелянський та ін., 1995; А.О. Скоромець, А.В. Клименко, 2000), необхідними і виправданими, тому що застосування різних засобів консервативного лікування остеохондроза хребта не завжди призводить до бажаних результатів.

Істотними складовими відновного лікування є різні методи лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу, фізіотерапії, гідролікування тощо (А.Ф. Каптелін, 1986;В.В. Гонгальский, 1993; А.В. Долженков, 2000; Н.І. Шевельова, 2000). Слід враховувати, що ЛФК є основним методом активної функціональної терапії і самостійно і в комплексі з іншими засобами фізичної реабілітації позитивно впливає на результати лікування (В.С. Шаргородський, 1990; М.В. Девятова, Н.С. Карлова, 2000; Б.М. Прокін, О.Б. Прокіна, 2000).

Аналіз даних тематичної літератури показує, що терапевтичний ефект, досягнутий мануальними впливами, витягуванням, застосуванням різних фізичних методів, не може бути стійким без зміцнення м'язів, які фіксують хребет, без подальшого тривалого застосування ЛФК (В.Я. Фіщенко, 1983; I. Yamamoto, M. Panjabi, T. Crisco, T. Oxland, 1989; Л.С. Захарова, 1991; В.А. Єпіфанов, В.В. Шуляковський, 2000).

За думкою багатьох дослідників саме виконання малоамплітудних вправ низької інтенсивності тривалий час у повільному темпі з використанням постуральних вимог ведуть до відновлення та укріплення глибоких м'язів спини, які беруть участь у формуванні м'язового корсета (A. Rissanen, H. Kalimo, H. Alaranta, 1995; D. Kader, D. Wardlaw, F. Smith, 2000; І.А. Лазарєв, 2002 та ін.). При цьому, певний і суттєвий інтерес представляє розробка програм відновлювального лікування з використанням спеціальних вправ з малою амплітудою в фізичній реабілітації хворих на поперековий остеохондроз.

В останні роки гостро встає питання про використання технічних засобів розвантаження хребта під дією власної ваги тіла у поєднанні з лікувальною гімнастикою при дискогенній патології (В.А. Єпіфанов, 2001; В.Я. Фіщенко, І.В. Рой, В.В. Євмінов, та ін., 2002). У цьому зв'язку накопичений значний практичний досвід роботи за даним напрямом з використанням спеціально розробленого гімнастичного приладу – профілактора (Євмінов В.В., 2003).

Проте до теперішнього часу багато питань, які стосуються поєднаного використання малоамплітудних вправ на профілакторі Євмінова, все ще не мають оптимального вирішення і потребують додаткового вивчення.

У зв'язку з цим представляється актуальним розробка та обгрунтування методики фізичної реабілітації хворих поперековим остеохондрозом з урахуванням ефекту одночасного виконання малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до „Зведеного плану НДР Державного Комітету України з питань фізичної культури та спорту на 2001-2005 рр." за темою: 2.2.1 "Фізична реабілітація при вертеброгенних виявах остеохондроза хребта у спортсменів", номер державної реєстрації 0101U006317.

Мета роботи розробити та апробувати комплекс малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта на профілакторі Євмінова в фізичній реабілітації хворих на поперековий остеохондроз.

Для виконання вказаної мети, були поставлені наступні задачі:

  1. Вивчити сучасні підходи у фізичній реабілітації хворих на остеохондроз хребта.

  2. Дослідити функціональний стан м'язової системи, системи кровообігу і терморегуляції при остеохондрозі поперекового відділу хребта.

  3. Розробити та обгрунтувати методику відновлювального лікування з використанням малоамплітудних вправ, які виконуються в стані розвантаження хребта на профилакторі Євмінова для тематичних хворих.

  4. Оцінити ефективність результатів застосування розробленої методики фізичної реабілітації для даного контингенту хворих.

Об'єктдослідження – фізична реабілітація хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта.

Предмет дослідження – вплив малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта, направлений на відновлення уражених систем організму у хворих поперековим остеохондрозом.

Для рішення поставлених задач були використані такі методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, клінічні методи дослідження (збір анамнезу з урахуванням болю за візуально-аналоговою шкалою та огляд з визначення симптома Лассега), термографія, реовазографія, динамометрія і методи математичної статистики.

Наукова новизна полягає у тому, що:

  • вперше визначена раціональна спрямованість поєднаного використання розвантаження хребта з одночасним виконанням спеціальних малоамплітудних вправ при остеохондрозі хребта, яка виражається в отриманні анальгезуючого ефекту, в інтенсивному формуванні і зміцненні м'язового корсета;

  • обґрунтовані показання і протипоказання до занять в умовах розвантаження хребта у даної групи хворих, розроблені з урахуванням індивідуальних особливостей і супутніх патологій, які забезпечують максимальну ефективність і безпеку застосування реабілітаційних заходів;

  • доповнені положення, принципи і методи відновлювального лікування, які існують на даний час, засобами фізичної реабілітації хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта.

Практична значущість роботи полягає в розробці методики фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз, яка вміщує виконання малоамплітудних вправ на профілакторі Євмінова, що дозволяє доповнити наявні положення, принципи і методи відновлювального лікування засобами фізичної реабілітації даної категорії хворих.

Результати дослідження впровадженні у:

  • навчальний процес Національного університету фізичного виховання і спорту України для вдосконалення курсу „Фізична реабілітація при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату";

  • практику роботи Українського НДІ ортопедії та травматології відділення реабілітації та функціональної діагностики;

  • практику роботи вертебрально-оздоровчого центру Євмінова (спортивний клуб „Юка"), що підтверджується відповідними актами впровадження.

Особистий внесок дослідника. Автором було проведене узагальнення спеціальної літератури, визначені основні задачі дослідження. Самостійно розроблена методика і проведені реабілітаційні заходи з 81 пацієнтом із проявами остеохондроза поперекового відділу хребта, включаючи виконання об'єктивного клінічного та інструментального дослідження, проведених разом з лікарем. Отриманий матеріал оброблений особисто автором з використанням адекватних методів математичного аналізу, на підставі чого було проведене обговорення отриманих результатів дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...