WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування застосу-вання місцевих та загальних методик детокси-кації в лікуванні розлитого перитоніту (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосу-вання місцевих та загальних методик детокси-кації в лікуванні розлитого перитоніту (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОЛКЕР Ірина Анатоліївна

УДК 616.8-092.12:612.84/.85]:616.831-009.11-053.2

Нейропатофізіологічні механізми зорових і слухових порушень у дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу

14.03.04 — патологічна фізіологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса — 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

ШМАКОВАІрина Петрівна

Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри факультетської терапії, фізіотерапії, медичної реабілітації та курортології з курсом сестринської справи

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ГОДЛЕВСЬКИЙЛеонід Семенович

Одеський державний медичний університет МОЗ

України, завідувач кафедри біофізики, інформатики і

медичної апаратури

доктор медичних наук, професор

ПОНОМАРЧУК Валерій Семенович

Інститут очних хвороб і тканинної терапії

ім. В. П. Філатова АМН України, м. Одеса,

керівник функціонально-діагностичного центру

Провідна установа: Донецький державний медичний університет

ім. М. Горького МОЗ України, ЦНДЛ, м.Донецьк

Захист дисертації відбудеться "16" березня 2005 р. о 11 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, Валіховський пров., 2).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського державного медичного університету (65026, Валіховський пров., 3).

Автореферат розісланий "11" лютого 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к. мед. н., доцент

В. В. Годован

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) є одним з найбільш тяжких уражень головного мозку, що характеризується резистентністю до лікувальних впливів та інвалідизуючим розвитком (Кігічак А.В., 1999; Козявкин В.И. и др., 1999; Пальчик А. Б., Шабалова Н. П., 2001). Поширеність ДЦП як за кордоном, так і в Україні становить 20–25 випадків на 10000 дитячого населення (Козявкин В.И. и др., 1999). З 127000 дітей-інвалідів, зареєстрованих в Україні, 27000 – діти, що страждають на ДЦП.

Оскільки на перший план клінічної картини виходить руховий дефект, більшість досліджень патофізіологічних порушень при ДЦП присвячено механізмам центрального контролю рухових функцій. Разом з тим, з огляду на системний характер формування рухової реакції, яка здійснюється на основі поточної сенсорної інформації, дослідження стану сенсорних систем у пацієнтів із ДЦП є актуальним завданням як з позицій вивчення патогенезу, так і обґрунтування підходів до лікування даного контингенту (Семенова К. А., 1999).

Слід підкреслити, що у пацієнтів із ДЦП часто виявляється дисфункція зорового та слухового аналізаторів (Шипицина Л.М., Мамайчук И.И., 2001). Виникаючий сенсорний дефіцит у дитячому віці впливає на формування нейрофізіологічних механізмів сприйняття, що, у свою чергу, позначається на психічному і моторному розвитку дитини (Бронников В.А., Абрамова Н.А., 2004). Тому вивчення механізмів і патогенетичне обґрунтування корекції відповідних сенсорних і когнітивних порушень уявляється досить важливим з точки зору ефективного ведення реабілітації даного контингенту.

 () (Гнездицкий В. В., 1997; Shepherd A.J. et al. 1999). Цей метод є інформативним щодо ураження зорових і слухових шляхів, їх топічної діагностики, прогнозу результату та перебігу захворювань, а також оцінки ефективності проведеного лікування (Гнездицкий В. В., Шамшинова А. М., 2001). Зокрема, формуванню ДЦП передує типове порушення зорових ВП (Shepherd A.J. et al.1999). ВП зазнають характеристичних змін в умовах гіпоксично-ішемічних ушкоджень нервової системи (Ashwal S. et al.,2004), в основі яких можуть бути нейромодуляторні ефекти прозапальних цитокінів – фактора некрозу пухлин-альфа (ФНП-) та інтерлейкіну-1 бета (ІЛ-1), які мають патогенетичее значення у формуванні ДЦП (Аутеншлюс А.И., 2003; Nelson K.B. et al.; 2003, Grether J.K, 2003). У цьому зв'язку слід відмітити, що лікувальні впливи, спрямовані на зниження вмісту зазначених цитокінів, є вельми ефективними при нейропатологічних синдромах, у тому числі резистентних до існуючих методів лікування (Shandra A. A. et al., 2002). Вивчення ролі прозапальних цитокінів у розвитку сенсорного і когнітивного дефіциту при ДЦП може допомогти в уточненні нейропатофізіологічних механізмів і, в свою чергу, стати основою для розробки патогенетично обґрунтованих методик корекції даної інвалідизуючої патології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом спільної науково-дослідної роботи кафедри факультетської терапії, фізіотерапії, медичної реабілітації та курортології з курсом сестринської справи Одеського державного медичного університету та Одеського обласного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє": "Розробка сучасних технологій реабілітації дітей із ДЦП на основі немедикаментозних методів, з урахуванням комплексної оцінки функціонального стану нервової системи" (№ держреєстрації 0102U006575), в якій здобувач була відповідальним виконавцем.

Мета дослідження полягає у з'ясуванні нейропатофізіологічних механізмів формування зорових, слухових і когнітивних порушень у дітей зі спастичними формами ДЦП на основі вивчення викликаної біоелектричної активності мозку і вмісту цитокінів ФНП-б та ІЛ-1в у крові.

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі задачі:

  1. Вивчити функціональний стан зорової і слухової сенсорних систем, визначити характер, рівень і ступінь їх ураження у дітей зі спастичними формами ДЦП за допомогою методів викликаних потенціалів різної модальності.

  2. Вивчити вплив супровідних зорових і слухових порушень у дітей із ДЦП на формування когнітивного дефіциту.

  3. Вивчити особливості супровідних зорових, слухових і когнітивних порушень хворих на ДЦП за умов підвищення рівня прозапальних цитокінів ФНП-б та ІЛ-1в у крові.

  4. На підставі отриманих даних патогенетично обґрунтувати можливість застосування сенсорної стимуляції та пентоксифіліну для компенсації і профілактики порушених сенсорних і когнітивних функцій у дітей із ДЦП.

Об'єкт дослідження. Спастичні форми дитячого церебрального паралічу.

Предмет дослідження. Особливості і динаміка викликаних потенціалів різної модальності, що відображують стан сенсорних і когнітивних функцій, а також вміст прозапальних цитокінів ФНП-б та ІЛ-1в у сироватці крові у дітей зі спастичними формами ДЦП під впливом патогенетичної терапії.

Методи дослідження. Інструментально-нейрофізіологічні, імунологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено дані про патологічні зміни електрогенезу різних відділів зорової (84,1 %) і слухової (63,5 %) сенсорних систем у дітей зі спастичними формами ДЦП, при цьому вперше поряд зі змінами структурного характеру виявлено вторинні функціональні зміни внаслідок сенсорної депривації. Показано порушення формування механізмів просторово-частотного сприйняття, що відображується в порушенні наявної в нормі залежності латентності Р100 від розміру елементів шахового патерну (84,1 %), порушення стану активуючої системи мозку (37,5 %), а також зміни компенсаторно-адаптаційного характеру, які свідчать про включення в компенсаторний процес неспецифічних зон переважно таламопарієтальної асоціативної системи (12,6%), гіперактивацію первинної зорової кори (8,7 %), збільшення швидкості проведення слухової аферентації на стовбуровому рівні (10,3 %), гіперактивацію слухової кори (12,7 %).

Вперше доведено патогенетична роль гіперпродукції прозапальних цитокінів ФНП- і ІЛ-1 у розвитку патологічних змін у центральних відділах сенсорних систем і посиленні когнітивного дефіциту у дітей із ДЦП в резидуальній стадії.


 
 

Цікаве

Загрузка...