WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлення, характеристика, біомедичні аспекти дослідження (автореферат) - Реферат

Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлення, характеристика, біомедичні аспекти дослідження (автореферат) - Реферат

Дисертація присвячена вивченню хронічного впливу іонізуючого випромінювання низької інтенсивності (у сумарно поглинутих дозах 10, 20 та 30 сГр, потужність дози – 0,042 мГр∙с-1) та коригувальної дії препаратів вітаміну Е з різною довжиною бічного ланцюга на динаміку процесів пероксидного окиснення ліпідів та стан ензиматичної складової антиоксидантного захисту в ентероцитах тонкого кишківника та клітинах кісткового мозку щурів. Встановлено, що щодобове опромінення у дозі 1 сГр активує процеси пероксидоутворення в досліджуваних клітинах. Відповідь організму на дію іонізуючого випромінювання в малих дозах полягає у залученні власних ендогенних антиоксидантів. Зафіксовано коливні зміни активності ензимів антиоксидантного захисту в дозах 10 - 30 сГр.

Введення щурам вітаміну Е на фоні хронічного впливу іонізуючої радіації сприяло зниженню інтенсивності накопичення продуктів пероксидного окиснення ліпідів у клітинах тканин з високим ступенем радіочутливості. Порівняльний аналіз дії фармакопейного α-токоферолацетату та його похідного з укороченим до 6 атомів вуглецю бічним ланцюгом за умов низькоінтенсивного опромінення, свідчить про вираженіший антиоксидантний ефект довголанцюгового препарату вітаміну Е. Коригувальна дія вітаміну Е найбільше виражена в ентероцитах тонкого кишківника, котрі насамперед поглинають α-токоферол.

Для оцінки порушень прооксидантно-антиоксидантної рівноваги пропонується дослідження ключових ензимів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази), а також вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів (дієнові кон'югати та ТБК-позитивні продукти). Зміни у цих показниках дадуть змогу встановити характер порушень та здійснити оптимальний підбір антиоксидантних препаратів для їхньої профілактики та корекції. Отримані нами результати свідчать про високу ефективність застосування фармакопейного α-токоферолацетату у якості засобу корекції прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у клітинах з високою радіочутливістю щурів за дії низьких доз радіації. Це дає змогу рекомендувати подальше глибоке фармакологічне дослідження даного препарату з метою використання для корекції метаболічних порушень індукованих хронічним впливом малих доз іонізуючої радіації.

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, вітамін Е, антиоксидантна система, тонкий кишківник, кістковий мозок.

АННОТАЦИЯ

Клевета Г.Я. Влияние ионизирующей радиации низкой интенсивности и витамина Е на систему антиоксидантной защиты быстропролиферирующих тканей. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04-биохимия. – Институт биологии животных УААН, Львов, 2005.

Диссертация посвящена изучению хронического влияния низкоинтенсивного ионизирующего излучения (в суммарно поглощенных дозах 10, 20 и 30 сГр, мощность дозы - 0,042 мГр∙с-1) на состояние прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза в клетках с высокой пролиферативной активностью крыс (энтероциты тонкой кишки, клетки костного мозга), а также исследованию эффектов последействия ионизирующего излучения. Исследовано коррегирующий эффект препаратов витамина Е, которые отличаются длиной боковой цепи (длинноцепочного фармакопейного α-токоферолацетата и его производного с укороченной до 6 атомов углерода боковой цепью) при оксидативном стрессе, вызванном хроническим облучением в малых дозах.

В результате проведенных исследований установлено, что ежедневное рентгеновское облучение крыс в дозе 1 сГр повышает содержание продуктов перекисного окисления липидов в энтероцитах тонкой кишки и клетках гранулоцитарно-моноцитарного и эритроидного рядов костного мозга. Ответ организма на действие ионизирующего излучения в малых дозах заключается в активации энзимов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы. Установлено колебательный характер изменений активности исследуемых энзимов в активно пролиферирующих клетках при хроническом облучении в дозах 10 - 30 сГр. Максимальный уровень активности наблюдается в пострадиационный период, что свидетельствует о пролонгированном действии малых доз радиации.

Высокое содержание диеновых конъюгатов и ТБК-позитивных продуктов в энтероцитах тонкой кишки, а также в клетках гранулоцитарно-моноцитарного и эритроидного рядов костного мозга на фоне активации энзимов антиоксидантной защиты свидетельствует о развитии оксидативного стресса в условиях пролонгированного действия ионизирующей радиации.

Исследование показателей, которые характеризируют состояние мембранных структур, подтверждают адаптогенные свойства витамина Е в условиях хронического воздействия ионизирующей радиации в дозах 10 - 30 сГр. Применение фармакопейного α-токоферолацетата и его производного способствовало снижению интенсивности процессов перекисного окисления липидов и нормализации прооксидантно-антиоксидантного равновесия в исследуемых клетках, в сравнении с облученными животными, которые не получали витамина Е. Характер влияния витамина Е на процессы пероксидации липидов и состояние антиоксидантных энзимов отличается в клетках костного мозга и в энтероцитах тонкой кишки. Вероятно, это связано со скоростью транспорта α-токоферола, а также особенностями его распределения в разных тканях организма. Эффективность α-токоферола как адаптогена наиболее выражена в энтероцитах, которые первоначально поглощают витамин Е.

Изменение показателей перекисного окисления липидов в энтероцитах и клетках костного мозга крыс при введении преператов витамина Е, позволяют сделать вывод о более выраженной их способности угнетать образование ранних продуктов перекисного окисления липидов – диеновых конъюгатов. Полученные нами данные позволяет утверждать о более эффективном использовании в качестве антиоксиданта при хроническом облучении длинноцепочного препарата витамина Е. Следует полагать, что при укорочении боковой цепи витамина Е снижается возможность его интеграции в билипидный слой мембраны, особенно при действии малых доз ионизирующего облучения. Поэтому его способность тормозить свободнорадикальные процессы менее выражена в сравнении с длинноцепочным.

Для оценки нарушений прооксидантно-антиоксидантного равновесия в условиях хронического действия малых доз радиации предлагается исследование ключевых энзимов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы), а также содержания продуктов перекисного окисления липидов (диеновые конъюгаты, ТБК-позитивные продукты). Изменения этих показателей дадут возможность установить характер нарушений и оптимально подобрать антиоксидантные препараты с целью профилактики и коррекции установленных нарушений. Проведенные исследования дают возможность рекомендовать использование фармакопейного α-токоферолацетата, для дальнейшего детального фармакологического изучения с целью применения его для коррекции метаболических нарушений в условиях хронического влияния малых доз радиации.

Ключевые слова: ионизирующие излучения, витамин Е, антиоксидантная система, тонкая кишка, костный мозг.

SUMMARY

Kleveta H.Ya. Effect of low-intensity ionizing radiation and vitamin E on the antioxidant defence system of tissues with high proliferative activity. – Manuscript.

Thesis for Ph.D. science degree of speciality 03.00.04 – biochemistry. Institute of Animal Biology of the Ukranian Academy of Agrarian Sciances, Lviv, 2005.

The thesis deals with the effect of chronic exposure to low-intensity ionizing radiation (cumulative absorbed radiation doses of 10, 20, 30 sGy, dose rate of 0,042 mGys-1) and injections of vitamin E with different side chain length on the dynamics of peroxide lipid oxidation processes, as well as on the state of enzymatic component of antioxidant defence in small intestine enterocytes and bone marrow cells of rats. It was shown, that 24-hour radiation treatment of rats with dose of 1 sGy had been activating peroxide lipid oxidation processes in the cells. Being exposed to minor doses of ionizing radiation rat's organism reacts by employing its own endogenous antioxidants. Oscillating character of changes in the activity of antioxidant defence enzymes in the dose interval of 10 - 30 sGy has been observed.

Injection of vitamin E on the background of chronic effect of ionizing radiation has promoted the reduction intensive accumulation of products of peroxide lipid oxidation and normalization prooxidant-antioxydant homeostasis in the tissue cells with high level of radiosensetivity.

Antioxidant effect of α-tocopherol is most strongly pronounced in case of small intestine enterocytes, which are the first in absorbing of vitamin E and therefore play a leading role in mediating the biological effect of the vitamin. Comparative analysis of action of the pharmacopoeic α-tocopherol and its short-chain analogue under the action of low-intensity radiation indicates that the long chain preparation of vitamin E has more pronounced antioxidant effect.

Key words: vitamin E, antioxidant system, small intestine, bone marrow.


 
 

Цікаве

Загрузка...