WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлення, характеристика, біомедичні аспекти дослідження (автореферат) - Реферат

Мембранні глікопротеїни клітин за умов апоптозу: виявлення, характеристика, біомедичні аспекти дослідження (автореферат) - Реферат

Один з можливих шляхів впливу вітаміну Е на активність ензимів АОЗ – це зниження рівня АФК шляхом їхнього знешкодження мембранозв'язаною формою α-токоферолу. Не виключено, що зміни ензиматичної активності за його участю зумовлені зв'язуванням з ядерними ТЗБ та впливом на транскрипційні процеси. Порівняльний аналіз коригувальної здатності α-ТФА та його коротколанцюгового похідного на систему прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у клітинах високорадіочутливих тканин щурів за дії ІВНІ свідчить про вищу ефективність α-ТФА. З огляду на це, проведені дослідження дають можливість рекомендувати використання фармакопейного α-ТФА для подальшого глибокого фармакологічного дослідження з метою застосування його для корекції метаболічних порушень індукованих хронічним впливом малих доз іонізуючої радіації.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено узагальнення та нове вирішення актуальної проблеми розвитку оксидативного стресу за умов низькоінтенсивного опромінення у щодобовій дозі 1 сГр (потужність дози 0,042 мГрс-1) у клітинах з високою проліферативною активністю та можливості корекції порушень прооксидантно-антиоксидантної рівноваги шляхом введення вітаміну Е. У результаті вирішення наукової проблеми зроблено такі наукові та прикладні висновки.

 1. За умов іонізуючого випромінювання у дозах 10 - 30 сГр встановлено активацію ПОЛ у клітинах з високою проліферативною активністю щурів. Максимальне підвищення вмісту дієнових кон'югатів та ТБК-позитивних продуктів зафіксовано в ЕН за дози 20 сГр, що перевищує контроль, відповідно, на 60 та 71%, у клітинах ГМР кісткового мозку – за дози 30 сГр, відповідно, на 83 та 348%, а в ЕР – рівень дієнових кон'югатів зростає на 112% (30 сГр), ТБК-позитивних продуктів – на 465% за дози 20 сГр. Отримані результати свідчать про вищу радіочутливість клітин КМ.

 2. З'ясовано, що відповідь організму на дію ІВНІ полягає в залученні власних ендогенних антиоксидантів. Це супроводжується підвищенням СОД активності в КМ за дози 20 сГр, а каталазної, ГПО та ГР – за дози 10 та 30 сГр. В ентероцитах тонкого кишківника активація досліджуваних ензимів (за винятком СОД) зафіксована на 10-ту добу (10 сГр).

 3. У клітинах тканин з високою радіочутливістю виявлено значний рівень активності ензимів АОЗ у пострадіаційний період. Максимальну активацію ензимів в ЕН зареєстровано на 50 - 60-ту доби, а в клітинах ГМР та ЕР кісткового мозку – на 60-ту добу експерименту (за винятком СОД). Це свідчить про пролонгованість віддалених ефектів малих доз радіації.

 4. Застосування α-ТФА на фоні щодобового опромінення сприяє нормалізації СОД (20 - 30-та доби) та ГПО (10 - 30-та доби) активності, а використання α-ТФАС6 – ГПО активності в ентероцитах (30-та доба), а також ГР (10- та 30-та доби) та каталазної (30-та доба) – у клітинах ЕР кісткового мозку.

 5. Введення опромінюваним щурам α-ТФАта його коротколанцюгового похідного зумовлює вірогідне зниження вмісту продуктів ПОЛ в ЕН та клітинах КМ (20 - 30-та доби) порівняно з опроміненням. Це свідчить про те, що досліджувані препарати гальмують розвиток оксидативного стресу та запобігають виникненню радіоіндукованих порушень у клітинах з високою проліферативною активністю.

 6. Порівняльний аналіз коригувальної здатності препаратів вітаміну Е (α-ТФАС6 та α-ТФА) за умов пролонгованого впливу іонізуючої радіації на систему прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу свідчить про вираженіший адаптогенний вплив фармакопейного α-ТФА.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Клевета Г.Я. Вплив препаратів вітаміну Е на перебіг процесів пероксидного окиснення ліпідів за умов дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. - 2003. - Вип. 32. - С. 31-36.

 2. Дослідження активності ферментів антиоксидантної системи еритроцитів та кісткового мозку щурів за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення / Я.І. Верніковська, Л.С. Старикович, Т.В. Виговська, А.Г. Бесерріль, Г.Я. Клевета // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. - 2002. - Вип. 28. - С. 34-40. (Дисертант визначила активність СОД та каталази у клітинах кісткового мозку, підготувала статтю до друку).

 3. Дослідження окремих ферментів антиоксидантної системи ентероцитів тонкого кишківника щурів за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення / Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Л.С. Старикович, Т.В. Виговська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. - 2002. - Вип. 29. - С. 39-45. (Дисертант визначила активність СОД, каталази, ГПО та ГР, підготувала статтю до друку).

 4. Вплив 30-ти добового низькоінтенсивного рентгенівського випромінювання та ефект післядії на активність ферментів антиоксидантної системи еритрону / Л.С. Старикович, Т.В. Виговська, Г.М. Паук, Г.Я. Клевета // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. - 2003. - Вип. 32. - С. 56-63. (Дисертант визначила активність СОД, ГПО та ГР у клітинах кісткового мозку, виконала статистичне опрацювання результатів).

 5. Активність ферментів антиоксидантного захисту та стан процесів пероксидного окиснення ліпідів в ентероцитах тонкого кишківника та клітинах крові різного ступеня зрілості за умов іонізуючого опромінення та введення вітаміну Е / Г.Я. Клевета, Л.С. Старикович, Я.П. Чайка, Т.В. Виговська, Г.М. Паук, Л.О. Дацюк, О.В. Трикуленко, М.М. Великий, Г.В. Донченко, І.В. Кузьменко // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 5. - С. 87-95. (Дисертант визначила вміст продуктів ПОЛ та активність основних ензимів АОЗ в ентероцитах, підготувала статтю до друку).

 6. Антиоксидантная система эритрона белых крыс в условиях низкоинтенсивного ионизирующего излучения / Г.Я. Клевета, Я.И. Верниковская, Л.С. Старикович, Т.В. Выговская // Тезис. докл. IV съезда по радиац. исслед. "Радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность". - Москва. - 2001. - С. 148. (Дисертант визначила активність СОД та ГР у клітинах кісткового мозку, підготувала тези до друку).

 7. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на активність ферментів антиоксидантної системи ентероцитів тонкого кишківника щурів / Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Л.С. Старикович, Т.В. Виговська // Тези доп. III-го Біофіз. з'їзду. - Львів. - 2002. - С. 294. (Дисертант визначила активність СОД, каталази, ГПО та ГР, виконала статистичне опрацювання результатів, підготувала тези до друку).

 8. Influence of vitamine E on superoxide dismutase activity following low dose rate X-irradiation / L. Starikovich, G. Kleveta, T. Vigovska, G. Pauk, O. Trikulenko, L. Datsiuk, Ya. Chayka, N. Klimyshyn, N. Veliky, G. Donchenko, E. Kuzmenko // 4th Parnas conf. "Molecular mechanisms of cell activation biological signals and their target ensymes". - Wroclaw. - 2002. - Р. 87. (Дисертант визначила активність СОД, брала участь в обговоренні результатів, написанні та перекладі тез доповіді).

 9. Исследование антиоксидантной системы эритрона и клеток энтероцитов тонкого кишечника крыс в условиях низкоинтенсивного излучения / Л.С. Старикович, Г.Я. Клевета, Т.В. Выговская, А.В. Трикуленко, Л.А. Дацюк, Я.П. Чайка, И.В. Чорна, Т.Б. Олексюк // Тезис. докл. VI-й Междунар. конф. "Биоантиоксидант". - Москва. - 2002. - С. 554-555. (Дисертант визначила активність ензимів АОЗ в ентероцитах, виконала статистичне опрацювання результатів, підготувала тези до друку).

 10. Исследование эффекта последействия малых доз ионизирующих излучений на активность ферментов антиоксидантной защиты белых крыс / Л.С. Старикович, Т.В. Выговская, Г.Я. Клевета, Г.М. Паук, И.В. Чорная, Я.П. Чайка // Тезис. докл. III-го Междунар. симпоз. "Механизмы действия сверхмалых доз". - Москва.- 2002. - С. 139. (Дисертант визначила активність СОД у клітинах кісткового мозку, виконала статистичне опрацювання результатів, підготувала тези до друку).

 11. Клевета Г.Я., Чайка Я.П., Старикович Л.С. Активність ферментів антиоксидантного захисту ентероцитів тонкого кишківника щурів за умов хронічного впливу рентгенівського опромінення низької інтенсивності // Матер. VIII Укр. біохім. з'їзду. - Чернівці. - 2002. - С. 223. (Дисертант визначила активність СОД, каталази та ГПО, підготувала тези до друку).

 12. Антиоксидантний ефект препарату вітаміну Е (С-16) у разі дії радіації низької інтенсивності у малих дозах / Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Л.С. Старикович, М.М. Великий, Г.В. Донченко, І.В. Кузьменко // Тези доп. ІІІ з'їзду з радіац. досліджень (радіобіологія, радіоекологія). - Київ. - 2003. - С. 37. (Дисертант визначила вміст продуктів ПОЛ та активність основних ензимів АОЗ в ентероцитах, виконала статистичне опрацювання результатів, підготувала тези до друку).

 13. Влияние сочетанного действия короткоцепочного производного витамина Е и малых доз радиации на интенсивность процессов пероксидного окисления липидов в клетках быстропролиферирующих тканей / Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Л.С. Старикович, Г.М. Паук // Тезис. докл. 7-й школы-конф. "Биология – наука XXI века". - Пущино. - 2003. - С. 62. (Дисертант визначила вміст продуктів ПОЛ в ентероцитах та клітинах кісткового мозку, підготувала тези до друку).

АНОТАЦІЯ

Клевета Г.Я. Вплив іонізуючої радіації низької інтенсивності та вітаміну Е на систему антиоксидантного захисту тканин із високою проліферативною активністю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04-біохімія.- Інститут біології тварин УААН, Львів, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...