WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дисфункція ендотелію, стан агрегації тромбоцитів та гемодинамічні зміни у хворих на q-інфаркт міокарда з гострою серцевою недостатністю (автореферат) - Реферат

Дисфункція ендотелію, стан агрегації тромбоцитів та гемодинамічні зміни у хворих на q-інфаркт міокарда з гострою серцевою недостатністю (автореферат) - Реферат

  1. Сорочинський Б.В., Крiпка Г.В., Годована К.В, Кучма М.Д , Козировська Н.О., Гродзинський Д.М. Вплив арбускулярних мікоризних грибів на поглинання рослинами радіостронцію та радіоцезію // Доповіді НАН України.-2002.-N12.С.146-149. (Здобувачем розроблено експериментальну частину, здійснено цитогенетичний та молекулярний аналіз, написано статтю).

  1. Sorochinsky B., Kripka A., Kozyrovska N., Bothe H. The use of mycorrhizal fungi for the phytoremediation of radionuclides // International Conference "Fifteens Years after the Chernobyl Accid. Lessons Learned" (18-20 April, 2001).- Kiev, 2001.- P. 2-123.

  1. Сорочинский Б.В., Крипка А.В., Козыровская Н.А., Боте Г. Биотехнологические подходы к изменению доступности радиостонция и радиоцезия растениям // IV Съезд по радиационным исследованиям ( 20-24 ноября, 2001).- Москва, 2001.- т.2.- С.680.

  1. Кріпка Г.В., Сорочинський Б.В. Арбускулярні мікоризи з зони відчуження ЧАЕС та їх можливий вплив на акумулюючу здатність рослин по відношенню до радіонуклідів // VIII конференція молодих вчених "Сучасні напрямки у фізіології та генетиці рослин"(23-25 жовтня 2002 р). - Київ, 2002.- C.20.

  2. Kripka A., Sorochinsky B, Bothe H. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on radionuclides transport in herbaceous plants // ESNA XXXII annual meeting (10-14 September 2002).-Warsaw, 2002.- P.123.

  3. Кріпка Г.В., Сорочинский Б.В. Получение и испытание инокулятов арбускулярных микоризных грибов с целью модификации поглощения радионуклидов растениями // III зїзд з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія) ( 21-25 травня 2003 р.).- Київ, 2003. - C. 396.

  4. Kripka A, Sorochinsky B, Bothe H. Arbuscular mycorrhizal fungi can affect radionuclides transport into herbaceous plants // 2nd International Workshop on Bioavailability of Soil Pollutants and Risk Assessment (2-7 February 2003).- Centro Stefano Franscini Ascona, Switzerland, 2003.- P.64.

  5. Shevchenko T., Kripka A., Stoliarchuk I., Sorochinsky B., Polischuk V. Inhibition of plant virus infection in ontogenesis of Nicotiana tabacum plants under influence of mycorrhizal fungi Glomus intraradices // II International conference on plant ontogenesis in natural and transformed environments. Physilogical, biochemical and ecological aspects (18-21 August 2004).- L`viv, 2004.- P.306.

АНОТАЦІЯ

Кріпка Г.В. Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації грунтів від радіонуклідів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.- Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню впливу арбускулярних мікоризних грибів на поглинання радіонуклідів рослинами. В лабораторних та польових умовах вивчено вплив відомих ізолятів АМ грибів Glomus intraradices на поглинання радіоцезію та радіостронцію різними видами культивованих рослин і показано, що обробка експериментальних рослин препаратами АМ грибів може модифікувати транспорт радіонуклідів у рослини. Вперше виділено та ідентифіковано арбускулярні мікоризні гриби з ризосфери рослин з великими показниками коефіцієнтів накопичення радіонуклідів, що були відібрані у різних частинах зони відчуження ЧАЕС і установлено, що ці нові ізоляти АМ грибів належать до видів Glomus geosporum та Glomus intraradices. На основі виділених спор АМ грибів було отримано їх інокулюм та показана можливість його використання для збільшення накопичення радіонуклідів рослинами. За допомогою методу реєстрації характеристичного рентгенівського випромінювання показано, що локальна сконцентрованість радіоцезію в кореневій системі рослин співпадає з локалізацією структур арбускулярних мікоризних грибів, що підтверджує пряму участь АМ грибів у поглинанні та транспорті радіонуклідів в клітини кореневої системи рослин. Обговорюються питання про те, що для впровадження обробок АМ грибами в технології фітоекстракції важливо враховувати специфічність впливу АМ грибів на поглинання тих чи інших елементів, тому виділення ізолятів АМ грибів потрібно здійснювати безпосередньо з грунтів, на яких будуть проводитись подальші роботи по фіторемедіації.

Ключові слова: фіторемедіація, фітоекстракція, радіостронцій, радіоцезій, арбускулярні мікоризні гриби.

Kripka A.V. Use of the arbuscular mycorrhizal fungi for the phyroremediation of radioactive conaminants.- Manuscript.

Thesis on PhD degree on the speciality 03.00.20 – biotechnology. – Institute of cell biology and genetic engineering, National academy of sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

The dissertation is aimed to analyze the radionuclides uptake by plants after the arbuscular mycorrhizal fungi treatments. The existing Glomus intraradices isolates have been used for the investigation of radiocaesium and radiostrontium transport into the cultivated plans both in the laboratory conditions and field experiments. It was shown that such treatments might affect the radionuclides transport into plants. Arbuscular mycorrhizal fungi from the different parts of the Chernobyl exclusion zone were first isolated. These AM fungi were collected from those plant species which have demonstrated high accumulation properties. It was shown with a number of methods that these new AM fungi isolates are represented with Glomus geosporum and Glomusintraradices species. The AM fungi inocula was obtained from the isolated spores and this inocula was used for the modification of radionuclides transport into the plants. It was done the PIXE-analysis for the distribution of caesium ions in plant root tissues which support the direct participation of AM fungi in the radionuclide transport because on the coincidence between the local caesium location and AM fungi structures distribution inside the root. The questions on the AM fungi treatment's efficacy for the radionuclides phytoremediation were discussed. It's suggested that new AM fungi isolated must be obtained directly from the soils which will be subjected for further phytoremediation.

Key words: phytoremediation, phytoextraction, radiostrontium, radiocaesium, arbuscular mycorrhizal fungi.

Крипка А.В. Использование арбускулярных микоризных грибов в фиторемедиации почв от радионуклидов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.20 – биотехнология. - Институт клеточной биологии и генетической инженерии Национальной академии наук Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена изучению влияния арбускулярных микоризных грибов на поглощение радионуклидов растениями. В лабораторных и полевых условиях изучено влияние известных изолятов АМ грибов Glomus intraradices на поглощение радиоцезия и радиостронция разными видами культурных растений и показано, что обработка экспериментальных растений препаратами АМ грибов может модифицировать транспорт радионуклидов в растения. В работе показано, что эффективное использование АМ грибов в фитоэкстракции радионуклидов определяется видом растения - хозяина, типом почв, наличием других микроорганизмов в почве и продолжительностью совместного культивирования системы гриб-растение. Впервые выделено и идентифицировано арбускулярные микоризные грибы из ризосферы растений с высокими показателями коэффициентов накопления радионуклидов, которые были отобраны в разных частях зоны отчуждения ЧАЭС. По морфологическим характеристикам спор (размер, цвет, форма), характерных для арбускулярных микоризных грибов, около 90% выделенных нами спор можно отнести к роду Glomus. Методами ПЦР и рестриктного анализа новые изоляты АМ грибов были идентифицированы как виды Glomus geosporum и Glomus intraradices. На основе выделенных спор АМ грибов было получено их инокулюм и показана возможность его использования для увеличения накопления радионуклидов растениями. Показано, что полученные изоляты АМ грибов могут в 10 раз увеличивать поступление в растения радиоцезия и почти в 4 раза увеличивают поступление радиостронция. С помощью метода регистрации характеристического рентгеновского излучения показано, что локальная сконцентрированность радиоцезия в корневой системе растений совпадает с локализацией структур арбускулярных микоризных грибов, что подтверждает прямое участие АМ грибов в поглощении и транспорте радионуклидов в клетки корневой системы растений. Обсуждаются вопросы о том, что для внедрения обработок АМ грибами в технологии фитоэкстракции важно учитывать специфичность влияния АМ грибов на поглощение тех или других элементов, и поэтому выделение изолятов АМ грибов необходимо осуществлять непосредственно из почв, на которых будут проводить дальнейшие работы по фиторемедиации.

Ключевые слова: фиторемедиация, фитоэкстракция, радиостронций, радиоцезий, арбускулярные микоризные грибы.


 
 

Цікаве

Загрузка...