WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Просторово-часова структура біогеоценозів нижньодніпровського екокоридору (автореферат) - Реферат

Просторово-часова структура біогеоценозів нижньодніпровського екокоридору (автореферат) - Реферат

На заключному етапі експериментальної роботи визначалась ефективність розробленої методики. Оцінно-результативний компонент методики передбачав визначення рівнів сформованості естетичного сприйняття навколишнього середовища підлітків засобом контрольних завдань естетичного спрямування та творчих робіт.

Оцінка рівня сформованості естетичного сприйняття навколишнього середовища у підлітків здійснювалася за допомогою методу факторно-критеріального моделювання (Г.Дмитренко), який дозволив виразити показники якості кількісною мірою, визначити сформованість кожного фактора естетичного сприйняття навколишнього середовища та якість сформованості цього процесу в цілому.

Проведений аналіз свідчить, що в підлітків експериментальних класів виявлено вищий рівень сформованості естетичного сприйняття, ніж у підлітків контрольних класів. Так, в експериментальних класах, 29,5% молодших та 24,1% старших підлітків продемонстрували високий рівень сформованості естетичного сприйняття навколишнього середовища (у контрольних класах – відповідно 8,1% та 9,7%) (табл.1).

Дані обчислення статистичної значущості результатів дослідження за критеріями Колмогорова-Смирнова  та Фішера * свідчать про суттєві позитивні зміни в рівні сформованості естетичного сприйняття молодших та старших підлітків експериментальних класів, що підтверджує ефективність розробленої методики. У контрольних класах зміни в рівні сформованості естетичного сприйняття навколишнього середовища підлітків до та після експерименту статистично не значущі.

Результати дослідження дозволили зробити такі висновки:

 1. У дисертації здійснено внесок у теоретичне узагальнення та практичне розв'язання наукової проблеми формування у підлітків естетичного світосприйняття в процесі вивчення природничих дисциплін. На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури встановлено, що проблеми формування естетичного світосприйняття у контексті виховання всебічно розвиненої особистості завжди були в центрі уваги дослідників.

 2. Визначено та обґрунтовано сутність поняття „естетичне світосприйняття підлітків" як процесу та результату цілісного чуттєво-емоційного осягнення, особистісного усвідомлення та оцінювання об'єктивно-суб'єктних естетичних якостей навколишнього середовища, що обумовлює прагнення особистості до творчо-естетичної діяльності. Установлено, що структура естетичного світосприйняття підлітків містить емоційно-естетичний, когнітивний, аксіологічний та творчо-діяльнісний компоненти.

 3. Доведено, що природничі дисципліни, які вивчаються в середній загальноосвітній школі, мають певне значення для формування естетичного світосприйняття підлітків. Уперше визначено естетико-гуманітарний потенціал природничих дисциплін та наведено приклади його використання для формування естетичного світосприйняття підлітків засобами естетичного змісту навчальних предметів: фізики, хімії, біології, географії.

 4. На основі узагальнення наукових досліджень виділено критерії сформованості естетичного сприйняття навколишнього середовища у підлітків: емоційно-естетичні, аксіологічні, когнітивні, творчо-діяльнісні; на основі критеріїв та результатів експериментальної роботи визначено рівні сформованості естетичного сприйняття навколишнього середовища підлітків: високий, достатній, середній та низький.

 5. З урахуванням даних констатуючого етапу експерименту було розроблено методику формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін. Її ефективність забезпечувалась побудовою навчально-виховного процесу на принципах гуманітаризації та інтеграції природничих дисциплін; виявленням і використанням естетико-гуманітарного потенціалу природничих дисциплін; урахуванням вікових особливостей естетичного сприйняття навколишнього середовища молодших та старших підлітків; цілеспрямованим залученням підлітків до різноманітної творчо-естетичної діяльності на уроках з природничих дисциплін та в позаурочний час.

 6. Методика формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін складалась із змістовного, процесуального та оцінно-результативного компонентів. Експериментальна реалізація методики включала:

 • структурування навчального матеріалу з природничих дисциплін з метою визначення естетико-гуманітарного потенціалу та можливості інтегрованого вивчення;

 • введення естетичних фрагментів у структуру уроку, включення в тезаурус підлітків естетичних понять і термінів;

 • застосування інтегрованих уроків та активних форм і методів навчання, спрямованих на формування естетичного світосприйняття підлітків;

 • застосування комплексу творчих завдань естетичного спрямування пізнавально-світоглядного, емоційно-оцінного та творчо-діяльнісного типів;

 • організацію різноманітних видів творчо-естетичної діяльності підлітків на уроках з природничих дисциплін та в позаурочний час.

 1. Результати формуючого етапу експерименту свідчать про ефективність розробленої методики формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін. У молодших підлітків експериментальних класів на більш високому рівні сформувались естетичні потреби та інтереси, що свідчить про розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості, відбулось засвоєння естетичних понять, що обумовило розвиток когнітивної сфери, зросла творчо-естетична активність, що свідчить про розвиток поведінкової сфери особистості. Серед старших підлітків експериментальних класів відзначаємо зростання естетичних потреб та установок; прагнення до естетичного аналізу природних об'єктів та явищ навколишнього середовища; більш високий рівень оперування естетичними поняттями, наявність естетичних переконань. Більш усвідомленою стала творча активність, про що свідчить отримана на заключному етапі експериментальної роботи динаміка рівнів сформованості у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища. Обробка отриманих результатів за допомогою методу факторно-критеріального моделювання дозволяє говорити про їх достовірність. Таким чином, результати проведеного дослідження підтверджують основні положення гіпотези.

 2. Проведене дослідження не вирішує всіх проблем щодо формування естетичного світосприйняття підлітків. Актуальною залишається проблема гуманітаризації природничих дисциплін на основі створення інтегрованих курсів, у які було б включено питання формування естетичного світосприйняття підлітків; спеціального вивчення потребує проблема розвитку естетичного світосприйняття старшокласників у процесі вивчення природничих дисциплін.

Основній зміст і результати дослідження висвітлено в таких публікаціях автора:

 1. Кондратенко Г.П. Розвиток та актуальність ідей морально-естетичного виховання засобами природи // Вісник ЛДПУ. Педагогічні науки. – 2001. – №9. – С.104-110.

 2. Кондратенко Г.П. Морально-естетичне виховання засобами природи в історії філософсько-педагогічної думки // Вісник ЛДПУ. Педагогічні науки. – 2002. – №5. – С.197-201.

 3. Кондратенко Г.П. Ідеї духовно-естетичного виховання в український філософсько-педагогічній думці та їх значення // Вісник ЛДПУ. Педагогічні науки. – 2002. – №8. – С.124-128.

 4. Кондратенко Г.П. Формування естетичного світосприйняття підлітків в процесі вивчення природничих дисциплін // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Вип. 24, ч. 2 / За заг. ред. акад. АПН України М.Б.Євтуха, укл. О.В.Михайличенко. – К.: Видавн. центр КНЛУ, 2003. – С.86-89.

 5. Кондратенко Г.П. Сутність та структура естетичного світосприйняття особистості у психолого-педагогічному аспекті // Освіта на Луганщині: Наук.-метод. журнал. – 2004. – № 1. – С.63-67.

 6. Кондратенко Г.П. Зародження ідей гуманістично-естетичного виховання в українській філософсько-педагогічній думці XVI-XVIII століть (історичний аспект) // Історична наука: спадщина і сучасність: Матер. II регіон. наук. конф. (Алчевськ, 29-30 листопада 2001 р.). – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля, 2001. – С.55-58.

 7. Кондратенко А.П. Роль эстетического мировосприятия в духовном становлении подростков // Образование для XXI века: доступность, эффективность, качество: Сб. статей по матер. Всероссийской науч.-практ. конф. (Москва, 10-11 декабря 2002 год). – М., 2002. – С.186-190.

 8. Кондратенко Г.П. Підготовка вчителів біології до естетичного виховання підлітків в системі післядипломної освіти // Післядипломна освіта в регіоні: стратегія та перспективи: Зб. тез за матер. наук.-практ. конф. (Луганськ, 28 лютого 2002 р.). – Луганськ, 2002. – С.75-79.

 9. Кондратенко Г.П. Ціннісно-естетичні орієнтири сучасних підлітків та їх формування в процесі розвитку естетичного світосприйняття // Ціннісні пріоритети освіти у XXI столітті: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 11-13 листопада 2003 р.). – Ч. 3. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – С.173-178.


 
 

Цікаве

Загрузка...