WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Просторово-часова структура біогеоценозів нижньодніпровського екокоридору (автореферат) - Реферат

Просторово-часова структура біогеоценозів нижньодніпровського екокоридору (автореферат) - Реферат

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:

  • теоретичні: аналіз філософської, психологічної, педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, методи аналізу й синтезу для визначення мети, предмета, гіпотези, завдань дослідження; метод теоретичного моделювання для визначення змісту, форм та методів формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища під час вивчення природничих дисциплін; метод аналізу програм середньої загальноосвітньої школи для виявлення естетико-гуманітарного потенціалу природничих дисциплін, аналіз результатів експерименту для визначення ефективності запропонованої методики;

  • емпіричні: методи масового збирання емпіричного матеріалу (бесіди, анкетування) для дослідження рівня сформованості естетичного сприйняття навколишнього середовища у підлітків; педагогічне спостереження, створення естетичних ситуацій для організації процесу формування естетичного світосприйняття у підлітків; методами якісного та логіко-статистичного аналізу творчих робіт досліджувався рівень сформованості й характер естетичного сприйняття навколишнього середовища у підлітків;

  • педагогічний експеримент (констатуючий і формуючий етапи), методи математичного та статистичного опрацювання результатів дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальнаробота проводилася впродовж 2000 – 2004 років на базі середніх загальноосвітніх шкіл №№ 12, 32, 33, 6 м. Луганська, навчально-виховного комплексу Луганської міської школи-гімназії № 52, Металістської СЗШ Слов'яносербського р-ну Луганської обл. В експериментальній роботі було задіяно 567 учнів 5-9 класів міських та сільської шкіл, зокрема в експериментальних класах – 281 учень, у контрольних класах – 286 учнів.

На першому етапі (2000 – 2001 рр.) було здійснено філософський та психолого-педагогічний аналіз розвитку уявлень про естетичне світосприйняття; визначено сутність та структуру естетичного світосприйняття підлітків; з'ясовано сутність і функції естетико-гуманітарного потенціалу природничих дисциплін у формуванні естетичного світосприйняття підлітків. Обґрунтовано об'єкт, предмет, мету дослідження, конкретизовано його завдання, сформульовано робочу гіпотезу.

На другому етапі (2001 – 2003 рр.) проводився констатуючий етап експерименту, було визначено критерії оцінки рівнів сформованості у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища, розроблено зміст, форми й методи формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін; проводилася експериментальна робота в середніх загальноосвітніх школах.

На третьому етапі (2003 – 2004 рр.) апробовувалась розроблена методика формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін. Аналізувалися й узагальнювалися результати експериментально-дослідної роботи, формулювались основні положення й висновки, розроблялись форми й методи впровадження в практику результатів дослідження. Матеріали дослідження оформлялись у дисертацію.

Наукова новизнадослідження. Уперше обґрунтовано: визначення сутності та структури естетичного світосприйняття підлітків; визначення сутності та функцій естетико-гуманітарного потенціалу природничих дисциплін; зміст, форми та методи формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін.

Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні поняття „естетичне світосприйняття підлітків", розкритті сутності та особливостей його формування; теоретичному обґрунтуванні сутності та функцій естетико-гуманітарного потенціалу природничих дисциплін; у теоретичній розробці та обґрунтуванні методики формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати мають значення для вивчення проблеми формування естетичного світосприйняття підлітків. Обґрунтовано естетико-гуманітарний потенціал природничих дисциплін, що дає більші можливості для його творчого використання вчителями-практиками. Розроблено зміст, форми та методи формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища, які сприяють підвищенню ефективності виховного впливу природничих предметів.

Здобуті емпіричні дані та висновки надають можливості для вдосконалення роботи класних керівників, педагогів-організаторів з формування естетичного світосприйняття та розвитку творчих здібностей учнів.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дослідження забезпечується методологічною обґрунтованістю його вихідних теоретичних положень; застосуванням комплексу методів, адекватних його меті й завданням; репрезентативністю вибірки; кількісною обробкою та якісним аналізом результатів експерименту, апробацією й упровадженням основних положень дослідження в практику роботи середньої загальноосвітньої школи.

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що на основі аналізу наукової літератури та результатів експериментальної роботи розкрито сутність естетичного світосприйняття підлітків, обґрунтовано естетико-гуманітарний потенціал природничих дисциплін (фізики, хімії, біології, географії), розроблено методику формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін та експериментально перевірено її ефективність.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні положення й результати дослідження доповідались автором та обговорювались на всеукраїнських, міжнародних та регіональних конференціях: на II регіональній науковій конференції „Історична наука: спадщина і сучасність" (Луганськ, 29-30 листопада 2001 р.), Всеросійській науково-практичній конференції „Образование для XXI века: доступность, эффективность, качество" (Москва, 10-11 грудня 2002 р.), Регіональній науково-практичній конференції „Післядипломна освіта в регіоні: стратегія та перспективи" (Луганськ, 28 лютого 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Ціннісні пріоритети освіти у XXI столітті" (Луганськ, 11-13 листопада 2003 р.); на засіданнях кафедри педагогіки Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, на семінарах і методичних об'єднаннях учителів з природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл м. Луганська й області та через публікацію наукових робіт, у яких відображено основні теоретичні й практичні положення дисертації.

Результати дослідження впровадженов навчально-виховний процес НВК Луганської міської школи-гімназії № 52 (довідка про впровадження № 105 від 8.04.04), СЗШ м. Луганська № 12 (довідка про впровадження № 88/1 від 15.04.04), № 32 (довідка про впровадження № 78 від 17.03.04), № 33 (довідка про впровадження № 89 від 24.05.04), № 6 (довідка про впровадження № 25/1 від 25.03.04); Металістської СЗШ Слов'яносербського р-ну Луганської обл. (довідка про впровадження № 385 від 21.05.04).

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено в 9 одноосібних публікаціях автора, з них 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів з висновками до кожного, загальних висновків, списку використаних джерел, який містить 263 найменування. Загальний обсяг дисертації – 218 сторінок, основній зміст викладено на 161 сторінках. Робота містить 2 рисунки, 13 таблиць та 5 додатків на 31 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь розробленості проблеми; визначено об'єкт, предмет, мету, завдання та етапи дослідження, сформульовано гіпотезу, теоретико-методологічну основу дослідження. Розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, вірогідність дослідження, відображено апробацію результатів дослідження.

У першому розділі „Теоретичні основи формування естетичного світосприйняття підлітків у процесі вивчення природничих дисциплін" здійснено аналіз розвитку уявлень про естетичне світосприйняття у філософській та психолого-педагогічній літературі; розкрито сутність та структуру естетичного світосприйняття підлітків; визначено естетико-гуманітарний потенціал природничих дисциплін та обґрунтовано його функції у формуванні естетичного світосприйняття підлітків.

У результаті теоретичного аналізу було встановлено, що людство протягом світової історії виробило такі типи естетичного світогляду:


 
 

Цікаве

Загрузка...