WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Просторово-часова структура біогеоценозів нижньодніпровського екокоридору (автореферат) - Реферат

Просторово-часова структура біогеоценозів нижньодніпровського екокоридору (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КОНДРАТЕНКО Ганна Павлівна

УДК 373.5.036:50

Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення природничих дисциплін

13.00.07 – теорія і методика виховання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор Хриков Євген Миколайович, директор Інституту післядипломної освіти Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Галина Сергіївна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри педагогіки та методики початкового навчання;

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Коновець Світлана Володимирівна, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, старший науковий співробітник відділу мистецької освіти.

Провідна установа:

Київськийнаціональний університет імені Тараса Шевченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться "26" квітня 2005 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).

Автореферат розісланий "24" березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Г.П.Пустовіт

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Культуровідповідність як основа організації сучасної освіти передбачає високий рівень сформованості наукового та смислоціннісного компонентів світогляду школярів. У зв'язку з цим набувають важливого значення дослідження, які сприяють ефективному вирішенню завдань гуманітаризації природничонаукової освіти. Одним з напрямів таких досліджень є формування естетичного світосприйняття підлітків у процесі вивчення природничих дисциплін. Формування естетичного світосприйняття як складової частини світогляду людини має забезпечити цілісний розвиток когнітивної, емоційно-ціннісної та поведінкової сфер особистості підлітка.

Формування у підлітків естетичного світосприйняття в процесі вивчення природничих дисциплін як педагогічна проблема до останнього часу не була предметом спеціальних досліджень.

Загальні проблеми естетичного виховання розглянуто в працях В.Бутенка, І.Гончарова, М.Гончаренка, Л.Масол, С.Коновець, О.Рудницької, Г.Шевченко; проблеми формування естетичної культури особистості досліджено в працях Т.Аболіної, Д.Джоли, Н.Миропольської, Л.Печко, Г.Тарасенко, А.Щербо; проблеми формування естетичного ставлення до природи висвітлено в дослідженнях Н.Бутенко, С.Жупаніна.

Для розкриття поняття „естетичне світосприйняття" актуальними є наукові праці, присвячені проблемі світоглядної свідомості та її компонентам (Є.Бистрицький, В.Іванов, С.Пролєєв, В.Табачковський, В.Шинкарук).

Важливе значення для обґрунтування психологічних основ формування естетичного світосприйняття підлітків мають дослідження Л.Божович, Л.Виготського, С.Дерябо, О.Запорожця, І.Зязюна, О.Леонтьєва, С.Рубінштейна, Ж.Юзвак, В.Ясвіна.

Для нашого дослідження певний інтерес становлять праці, присвячені проблемі гуманітаризації (С.Гончаренко, Ю.Мальований, О.Савченко, А.Степанюк та ін.) та інтеграції змісту природничонаукової освіти (К.Гуз, В.Дедович, В.Ільченко, С.Собакар та ін.).

Можливості гуманітарного потенціалу природничих дисциплін у контексті особистісно-ціннісного навчання розглянуто в працях Л.Зоріної, І.Кузнецової; наукові праці П.Бачинського, І.Родигіної, Є.Ткаченко присвячено гуманітаризації хімії; проблеми гуманітаризації фізики досліджено І.Бургун, В.Данильчуком, Л.Клименко; проблеми гуманітаризації шкільної географічної освіти висвітлено в дослідженнях С.Пальчевського, В.Пестушка, О.Плахотнік, Л.Мелько, А.Сиротенка.

Разом з тим, у практиці викладання природничих дисциплін ще недостатньо уваги приділяється використанню їх естетико-гуманітарного потенціалу для формування естетичного світосприйняття, зокрема в підлітковому віці. Тому, як результат, у світогляді учнів не пов'язані науковий та смислоціннісний аспект картини світу, не формується естетичне світосприйняття, виявляється низький рівень творчої активності. Ця суперечність обумовлює необхідність пошуку форм і методів формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін у середній загальноосвітній школі.

Актуальність цієї проблеми, її важливе значення для теорії й практики виховання зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: "Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення природничих дисциплін".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась відповідно до комплексної теми наукового дослідження "Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва", яка розробляється на кафедрі педагогіки Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 11 від 29 червня 2001 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 26.02.2002 р.).

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес середньої загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – методика формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці ефективності змісту, форм та методів формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін у середній загальноосвітній школі.

Гіпотеза дослідження: формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища здійснюватиметься ефективно за умови застосування методики, що ґрунтується на побудові навчально-виховного процесу на принципах гуманітаризації та інтеграції природничих дисциплін; виявленні й використанні естетико-гуманітарного потенціалу природничих дисциплін; урахуванні вікових особливостей естетичного сприйняття навколишнього середовища молодших та старших підлітків та їх цілеспрямованого залучення до творчо-естетичної діяльності на уроках з природничих дисциплін та в позаурочний час.

Для досягнення мети й перевірки висунутої гіпотези в дослідженні поставлено такі завдання:

  • з'ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та в освітній практиці;

  • визначити сутність і структуру естетичного світосприйняття підлітків;

  • обґрунтувати сутність і функції естетико-гуманітарного потенціалу природничих дисциплін у формуванні естетичного світосприйняття підлітків;

  • обґрунтувати та розробити зміст, форми й методи формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін;

  • експериментально перевірити методику формування у підлітків естетичного сприйняття навколишнього середовища в процесі вивчення природничих дисциплін.

Методологічною основою дослідження є загальнофілософські положення про розвиток і цілісність природи, єдність природи й суспільства; філософські, психолого-педагогічні концепції естетичного виховання; положення про естетико-виховну функцію навколишнього середовища.

Теоретичною основою дослідження є філософські положення про формування світоглядної свідомості (Є.Бистрицький, В.Іванов, В.Табачковський); про особистісно орієнтоване виховання (І.Бех); про гуманітаризацію природничонаукової освіти (С.Гончаренко, Ю.Мальований); про інтеграцію змісту природничонаукової освіти (К.Гуз, В.Ільченко, А.Степанюк); про розуміння естетичного сприйняття навколишнього середовища (С.Гольдентрихт, І.Зязюн, Л.Столович); про естетичне виховання (Л.Масол, Н.Миропольська, Л.Печко, Г.Тарасенко, Ж.Юзвак); про врахування вікових особливостей сприйняття підлітків (Л.Божович, Л.Виготський, С.Рубінштейн); основні положення Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Державної національної програми „Освіта" (Україна XXI століття), концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України.


 
 

Цікаве

Загрузка...