WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини в опечених хворих (автореферат) - Реферат

Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини в опечених хворих (автореферат) - Реферат

Такими критеріями оперативного реагування відносно тяжкості РА та ефективності терапії обрано 9 показників: суглобовий індекс, ШОЕ, фракція викиду, імунорегуляторний індекс, Ig G, ЦІК, церулоплазмін, малоновий діальдегід, середні молекули.

За допомогою обраних критеріїв більш акцентуйовано і наочно висвітлюються порушення вивчаємих ланок гомеостазу у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням серця і ефективність терапії в залежності від обраної схеми лікування і строків дослідження. В певній мірі ці показники можуть носити і діагностично-прогностичний характер. У подальшому, нами проведений порівняльний аналіз змін вивчених показників після лікування за тою чи іншою із запропонованих схем, по відношенню до показників норми. Таке порівняння дозволяє судити про ефективність реабілітації хворих на РА по ступеню нормалізації визначених орієнтирів.

Аналіз результатів свідчить про перевагу методики лікування із включенням до традиційної схеми терапії ентеросгелю та циклоферону одночасно. При застосуванні такої методики тенденція до нормалізації показників була найбільш вираженою і у більшості їх значення наближалися до норми.

Таким чином, узагальнюючи результати проведеного дослідження приходимо до висновку, що серед апробованих схем лікування хворих на РА з ураженням серця найбільш оптимальною і ефективною є методика, яка передбачає комплексну терапію із застосуванням традиційних засобів і одночасним призначенням імуномодулятора циклоферону та ентеросорбенту ентеросгелю за запропонованою схемою.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, що полягає в удосконаленні комплексної терапії хворих на ревматоїдний артрит з ураженням серця шляхом включення до традиційної терапії індуктора інтерферону – циклоферону та ентеросорбенту - ентеросгелю.

1. У хворих на РА значно порушена внутрішньосерцева гемодинаміка із змінами, характерними для розвитку дилатації лівого шлуночку та зниження його скоротливої здатності, виявлено ураження клапанів серця та міокарду з розвитком аритмій і змін електропровідності.

2. При РА з ураженням серця зміни імунного стану характеризуються порушенням клітинної та гуморальної ланок імунітету з достовірним підвищенням показників ІРІ (на 63,6%), Ig G (на 53,6%), ЦІК (на 139,5%), що свідчить про активний розвиток аутоімунного запалення; спостерігається активація процесів ліпопероксидації на тлі зниження антиоксидантного захисту; зростає ендогенна інтоксикація – з підвищенням концентрації середніх молекул (на 16,7%).

3. У хворих на РА з ураженням серця виявлено пряму залежність погіршення внутрішньосерцевої гемодинаміки та посилення запального процесу в суглобах від ступеня дисбаланса імунної системи, активності ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації.

4. Під впливом традиційної терапії у хворих на РА з ураженням серця через 1 місяць спостерігається покращення клінічного перебігу захворювання, показників ліпопероксидації, клітинної та гуморальної ланок імунітету – зниження ЦІК (на 13,2%), ІРІ (на 15,1%), Ig G (на 6,5%). Проте позитивний терапевтичний ефект має недовготривалий характер і не сприяє нормалізації показників внутрішньосерцевої гемодинаміки та ендогенної інтоксикації, що значно зменшує його цінність.

5. Найбільш ефективним методом лікування хворих на РА з ураженням серця визнана схема, що передбачає одночасне призначення ентеросгелю та циклоферону на тлі традиційної терапії. Під впливом запропонованої методики лікування протягом 6 місяців спостерігається найбільш значний терапевтичний ефект, який виявляється у стійкому зменшенні активності запального процесу, поліпшенні функції суглобів, показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, імунної ланки гомеостазу, зниженні активності ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для більш раннього виявлення ураження серця та призначення адекватної терапії у хворих на РА ІІ-ІІІ ступеня активності комплекс обстеження повинен включати визначення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, імунного стану, ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації.

 2. З метою підвищення ефективності комплексного лікування хворих на РА ІІ-ІІІ ступеня активності з ураженням серця рекомендується на тлі традиційної протизапальної та базисної імуносупресивної терапії призначати ентеросгель по 10 мл через 8 годин 10 днів (повторний курс – через 2 тижні) та циклоферон в дозі 250 мг 12,5% розчину 2,0 мл внутрішньом'язево 1 раз на добу за схемою ( в 1,2,4,6,8,10 день), а повторні курси проводити через 2 тижні (загалом хворі отримують по 4 курси терапії циклофероном протягом 3 місяців).

 3. Ефективність лікування хворих на РА з ураженням серця визначати за клінічним перебігом захворювання, а також за допомогою інформативних показників тяжкості перебігу ревматоїдного процесу, до яких належать: суглобовий індекс, ШОЕ, ФВ, імунорегуляторний індекс, Ig G, ЦІК, церулоплазмін, МДА, середні молекули.

ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Крачек Г.О. Ураження серця як маркер активності ревматоїдного артриту // Актуальні проблеми сучасної медицини. -2003.-Т.3, вип.1(5).-С.49-51.

 2. Крачек Г.О. Оцінка ефективності комплексної терапії ревматоїдного артриту // Проблеми екології та медицини.-2003.- Т. 7, №5-6.- С.9-12.

 3. Крачек Г.О. Застосування циклоферона в комплексній терапії ревматоїдного артриту // Український ревматологічний журнал.-2004.-Т.15, №1.- С.49-51.

 4. Ждан В.М, Крачек Г.О., Бабаніна М.Ю., Гопко О.Ф. Вплив комплексної терапії на динаміку клініко-лабораторних показників у хворих на ревматоїдний артрит // Вісник наукових досліджень. - 2004. - №4. - С.27-28. (Особисто здобувачем проведено аналіз результатів фармакотерапії та написання статті).

 5. Крачек Г.О. Вплив комплексної терапії на динаміку показників ураження серця у хворих на ревматоїдний артрит // Таврический медико-биологический вестник. - 2004. - Т.7. - №1. - С. 83-85.

 6. Крачек Г.О., Бажан К.В., Гордієнко О.В. Використання месуліду в комплексному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит // Тези доповідей ІІ Національного з'їзду фармакологів України „Фармакологія 2000 – крок у майбутнє.- Дніпропетровськ, 2001.- С.135-136. (Особисто здобувачем проведено аналіз результатів фармакотерапії з використанням месуліду та написання тез).

 7. Крачек Г.О., Бажан К.В., Бабаніна М.Ю. Діагностика ранніх форм серцевої недостатності у хворих на ревматоїдний артрит // Матеріали об'єднаного пленуму правлінь українських наукових товариств кардіологів, ревматологів та кардіохірургів з міжнародною участю „Серцева недостатність – сучасний стан проблеми". - Київ, 2002.- С.70. (Особисто здобувачем виконано обстеження хворих на ревматоїдний артрит з ураженням серця).

 8. Ждан В.Н., Крачек А.А. Иммуномодулирующее действие циклоферона в лечении больных ревматоидным артритом с поражением сердца // Матеріали ХV з'їзду терапевтів України.- 2004, Київ.- С. 45. (Особисто здобувачем проведена статистична обробка даних, аналіз ефективності лікування і написання тез).

 9. Ждан В.М., Крачек Г.О. Застосування ентеросгелю в комплексній терапії хворих на ревматоїдний артрит // Тези доповідей науково-практичної конференції "Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти".-Ялта, 2004. – С.40-41. (Особисто здобувачем проведено відбір хворих, статистична обробка даних і написання тез).


 
 

Цікаве

Загрузка...