WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини в опечених хворих (автореферат) - Реферат

Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини в опечених хворих (автореферат) - Реферат

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО

КРАЧЕК Ганна Олександрівна

УДК: 616.72-002.77-085

Ефективність ентеросгелю та циклоферону в комплексній терапії хворих на ревматоїдний артрит з ураженням серця

14.01.12 – ревматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії Міністерства охорони здоров'я України, м. Полтава.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Ждан В'ячеслав Миколайович, Українська медична стоматологічна академія, ректор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини, м. Полтава

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Гринь Владислав Костянтинович, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, завідувач кафедри сімейної медицини, директор Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України

- доктор медичних наук, професор Бурмак Юрій Григорович, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри сімейної медицини

факультету післядипломної освіти

Провідна установа: Київська державна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра терапії (м. Київ)

Захист відбудеться "3" червня 2005 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому державному медичному університеті ім. Горького (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча,16).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. Горького (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча,16).

Автореферат розісланий "21" квітня 2005 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доктор медичних наук, професор Ігнатенко Г.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ревматоїдний артрит (РА) – аутоімунне захворювання для якого є характерним симетричний ерозивний артрит (синовіт) та широкий спектр позасуглобових (системних) проявів. Майже 90% пацієнтів з агресивною формою захворювання стають непрацездатними і складають 15-20% від загальної когорти інвалідів (Коваленко В.М., Камінський А.Г., 2000; Москаленко В.Ф., Коваленко В.М., 2001; Насонов Є.Л., 2003).

Ураження серця належать до найчастіших вісцеральних проявів ревматоїдного артриту (Бенца Т.М., Бабиніна Л.Я., 2001; Гринь В.К. та співавт., 2001; Banks M.J. et al., 2001). За даними літератури, хворі на РА помирають раніше, ніж населення в цілому, і частково це обумовлено кардіоваскулярною патологією (Alpasian M. et al., 2001).

Згідно з сучасними уявленнями, значна роль у розвитку і перебігу РА належить CD3+-Т-лімфоцитам. Вироблення протеолітичних ферментів і простагландинів за умов активації моноцитів/макрофагів спричинює місцеве запалення та деструкцію суглобового хряща і кістки (Пішак О.В., Пішак В.П., 2002; Cunnane G., 1998). Однак у межах цієї теорії доси не існує єдиної думки про значення окремих патогенетичних ланок і прозапальних чинників в механізмах розвитку РА. Як відомо, в основі РА та його системних проявів лежать імунологічні механізми, що реалізують свою дію на рівні мікроциркуляторного русла у вигляді інтенсивних відкладень імунних комплексів, імуноглобулінів та комплементу в судинну стінку (Коваленко В.М. та співавт., 2004; Петров А.В., 2004). Це призводить до посилення адгезії формених елементів крові із виділенням медіаторів запалення, які посилюють мікроциркуляторні порушення (Воробьев Л.И., Васильев С.А., 2002).

Вивчення процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), що відіграють важливу роль у порушенні реології крові і мікроциркуляції та викликають мембранодеструктивний ефект, стало предметом багатьох досліджень. Порушення процесів ПОЛ мають неабияке значення у механізмі розвитку кардіопатії. Надмірне накопичення в організмі недоокислених продуктів обміну, вільних радикалів і перекисних сполук призводять до метаболічного ацидозу, порушення мікроциркуляції, денатурації еластину, а спазм судин і метаболічні зміни гіпоксичного характеру - до активації вільнорадикального окислювання (Бережницький Н.Н., 1996; Гринь В.К., 1997; Munro R., Morrison E., 1997).

Ендотоксикоз поряд із синдромом імунологічних змін та синдромом пероксидації можна розглядати як одну з ланок патогенезу РА. Накопичення продуктів, що за умов патологічного процесу набувають токсичних властивостей призводить до ініціації синдрому ендогенної інтоксикації. Це характеризується підвищенням концентрації молекул середньої маси (МСМ), циркулюючих імунних комплексів (Дорохин К.М., Спас В.В., 1994; Сміян І.С., Білозерська-Сміян С.І., 1994). Однією із особливостей МСМ є їх токсичний вплив на організм хворих, здатність зв'язувати альбуміни сироватки крові, які є основними транспортними засобами нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) (Хотимченко Ю.С., Кропотов А.В., 1999).

Хронічний прогресуючий перебіг РА вимагає тривалого застосування медикаментозних засобів (Нетяженко В.З., 1998; Шуба Н.М. та соавт., 2001), зокрема групи НПЗП, що небезпечно для хворого у зв'язку з їх негативним впливом на паренхіматозні органи, шлунково–кишковий тракт, органи кровотворення (Гунько І.П. та соавт., 2001; Simon L.S., Yocum D., 2000). Останнім часом значна роль приділяється імуномодулюючій групі засобів, що дозволяє безпосередньо втручатися в механізми патогенезу (Ватутин Н.Т. та соавт., 2001; Дударь Л.В. та соавт., 2001).

Враховуючи, що основними ланками патогенезу РА є порушення ліпопероксидації, зміни в імунному статусі та ендотоксикоз, а існуючі методи лікування недостатньо ефективні і небезпечні, вивчення впливу комплексного лікування із застосуванням індуктора інтерферону (циклоферону) та ентеросорбенту (ентеросгелю) на перебіг РА з ураженням серця є доцільним і актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом науково-дослідної теми „Запальні та незапальні хвороби органів і систем людини, що формуються під впливом екологічних, стресових, імунних, метаболічних та інфекційних факторів. Стан гемо-гомеостазу, гемодинаміки при застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів лікування" (№ держреєстрації 0198U000134). Здобувач є співвиконавцем цієї теми.

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування хворих на РА з ураженням серця шляхом включення до комплексного лікування циклоферону та ентеросгелю. Відповідно до цього були поставлені наступні задачі:

  1. Встановити у хворих на РА особливості ураження серця та порушеня внутрішньосерцевої гемодинаміки.

  2. Вивчити зміни показників імунного статусу, ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації у хворих на РА з ураженням серця та їх зв'язок з порушеннями внутрішньосерцевої гемодинаміки і ступенем активності запального процесу.

  3. Встановити стан внутрішньосерцевої гемодинаміки в залежності від балансу імунної системи, параметрів ліпопероксидації та характеру ендогенної інтоксикації.

  4. Визначити вплив традиційної терапії на динаміку клінічних даних, показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, імунної реактивності, процесів ПОЛ, системи антиоксидантного захисту (АОЗ), ендогенної інтоксикації у хворих на РА з ураженням серця.

  5. Оцінити вплив комплексної терапії із включенням ентеросгелю та циклоферону на динаміку клінічних даних, показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, імунної реактивності, процесів ПОЛ, системи АОЗ, ендогенної інтоксикації та визначити оптимальну схему лікування хворих на РА з ураженням серця.

Об'єкт дослідження. Хворі на РА ІІ-ІІІ ступеня активності з ураженням серця.

Предмет дослідження. Характер і ступінь тяжкості уражень суглобів, параартикулярних тканин, серця, порушень клітинного та гуморального імунітету, ліпопероксидації, рівня ендогенної інтоксикації у хворих на РА; ефективність лікування пацієнтів під впливом комплексної терапії з використанням ентеросгелю та циклоферону.

Методи дослідження. Клінічні (розпитування, фізичне обстеження, анкетування за Стендфорською анкетою оцінки здоров'я, тестом Lee), біохімічні (показники активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, рівня ендогенної інтоксикації), імунологічні (визначення показників клітинного та гуморального імунітету, ревматоїдного фактору), інструментальні (електрокардіографія, ехокардіографія), статистичні (комп'ютерний аналіз).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в порівняльному аспекті доведено роль імунних показників, стану ПОЛ, АОЗ та ендогенної інтоксикації у хворих на РА з ураженням та без ураження серця. Вперше встановлено зв'язок клініко-біохімічних та імунологічних змін з показниками порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки. Вперше визначено позитивний вплив комплексної терапії із застосуванням імуномодулятора циклоферону та ентеросорбенту ентеросгелю на клінічний перебіг РА, стан внутрішньосерцевої гемодинаміки, клітинну та гуморальну ланки імунітету. Вперше встановлено, що застосування циклоферону та ентеросгелю у комплексному лікуванні хворих на РА з ураженням серця значно поліпшує якість життя хворих, зменшує прояви ураження серця, нормалізує показники ліпопероксидації та рівень ендогенної інтоксикації.

Практичне значення одержаних результатів. Включення в комплексну терапію циклоферону та ентеросгелю дозволяє значно підвищити можливості лікування основних клінічних проявів та ознак ураження серця у хворих на РА ІІ-ІІІ ступеня активності за рахунок коригуючого впливу запропонованого комплексного лікування на імунний статус, активність ліпопероксидації та антиоксидантний захист, ступінь ендогенної інтоксикації. За результатами дослідження розроблено оптимальну схему лікування хворих на РА з ураженням серця.


 
 

Цікаве

Загрузка...