WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

Після проведення кореляційно-регресійного аналізу з різними комбінаціями імунологічних показників були побудовані рівняння регресії, які з'явилися прогностичними рівняннями. Із сукупності прогностичних рівнянь були відібрані такі, котрі мали найбільш високі значення коефіцієнтів кореляції, що розраховуються при зіставленні величин результату прогнозу з вірогідними його значеннями.

Величина "у" у всіх рівняннях інтерпретувалася таким чином. Якщо при обчисленнях виходило, що "у" < 0,44 – робили висновок, що стан дитини відповідає критерію "практично здоровий". Якщо вона лежала в інтервалі 1,44 > "у" > 0,44, то робили висновок, що в хворого має місце неспецифічний артрит (перша стадія). Якщо величина "у" лежала в межах 2,44 > "у" > 1,44, то в хворого був ймовірний імпресійний перелом голівки стегна (друга стадія). Якщо величина "у" була > 2,44, то у дитини могла мати місце третя стадія асептичного некрозу голівки стегна.

На контрольній вибірці хворих, (у стадії імпресійного перелому і у третій стадії асептичного некрозу голівки стегна), по всіх прогностичних рівняннях була встановлена 87% точність прогнозування стадії хвороби.

ВИСНОВКИ

В дисертації подано теоретичне узагальнення і одержано подальший розвиток нове розв'язання наукової задачи щодо визначення патогенезу асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей на підставі вивчення змін імнунологічних показників і розробки, завдяки цьому, методик прогнозування тяжкості стану дітей в динаміці хвороби.

1. Особливості змін системи імунітету у дітей з хворобою Пертеса залежали від стадії хвороби і характеризувалися:

- на першій стадії хвороби активацією фагоцитарної системи, гуморальної ланки імунітету та зниженням супресорної функції Т-системи, які виявлялися на тлі лейкоцитозу та більш високої, ніж у контролі, концентрації IL-8;

- на другій стадії хвороби підвищенням в периферичній крові концентрації IL-8 і ФНП-, ЦІК та високою метаболічною активністю нейтрофілів і дефіцитом CD8;

- на третій стадії хвороби лейкоцитозом, який поєднувався з більш високими, ніж у контролі, показниками IL-8, ФНП-, ЦІК, CD4 та НСТ-тесту;

- на четвертій стадії зниженням активності гуморальної ланки імунітету на тлі підвищених, відносно контролю, концентрацій прозапальних цитокінів та ЦІК.

2. Встановлено, що наявність у дітей імунодефіциту клітинного типу є негативним фактором для клінічного перебігу хвороби Пертеса.

3. Асептичний некроз голівки стегнової кістки, як основний морфологічний субстрат хвороби Пертеса, формується з другої стадії захворювання на тлі артриту.

4. Найбільш інформативними показниками імунологічної реактивності і неспецифічної резистентності, що відображають рентгенологічно і сонографічно виявлені морфологічні зміни в голівці стегнової кістки при її асептичному некрозі є загальна кількість лейкоцитів, еозинофілів, СD8+ (Т-супресорів), СD22+ (В-лімфоцитів), ФЧ, величина НСТ-тесту, концентрація в крові ЦІК і цитокінів (ІЛ-8 і ФНП-α), а також показники, які характеризують функціональну активність Т- і В-лімфоцитів.

5. Між показником величини суглобової щілини, одержаним при обчисленні відносини ширини суглобної щілини в ураженому суглобі до діаметра шийки стегна на здоровій кінцівці, і імунологічними показниками ФНП-α, ІЛ-8 і ЦІК у динаміці хвороби виявлений високий ступінь кореляційного зв'язку.

6. При рішенні задач прогнозування доцільно використовувати стани, що відповідають поняттю "практично здоровий", а також рентгенологічним змінам, котрі позначаються як "неспецифічний артрит", "стадія імпресійного перелому" і "стадія фрагментації".

7. Методи прогнозування можуть бути засновані на оцінці інформативності імунологічних показників у сукупності (табличний метод) і на рішенні рівнянь, отриманих за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ

При використанні табличного методу прогнозування перелому голівки стегнової кістки у дітей сумарна величина ПК > 20 підтверджує факт імпресійного перелому, а величина ПК < - 20 його виключає. При використанні прогностичних рівнянь тяжкість стану хворого визначається значенням величини розрахункового показника "у". У випадках "у" < 1,4 –імпресійний перелом виключається, а при "у" > 1,4, очікується. Поряд з цим, область значень "у", у середньому відповідна цілому числу, указує про ймовірну стадію хвороби: 1- про "неспецифічний артрит"; 2 – про "стадію імпресійного перелому"; 3 – про "стадію фрагментації". Індивідуальні значення "у", одержувані за прогностичними рівняннями, утворюють кількісну оцінку тяжкості стану хворого з асептичним некрозом голівки стегнової кістки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Климовицкий Ф.В. Особенности развития болезни Легг-Кальве-Пертеса у детей, в зоне влияния экологически неблагоприятной среды // Травма.- 2001. - Т. 2, № 1.- С. 107-107.

2. Усікова Т.Я., Астахова Є.І, Донченко Л.І., Новічкова В.Г., Циміданова Н.Б., Гончарова Л.Д., Богданова Л.В., Верещагін С.І., Климовицький Ф.В. Деякі аспекти патогенетичного лікування дітей з хворобою Легг-Кальве-Пертеса // Вісник ортопедії, травматології та протезуваня.-1999.- Т.1, № 25.- С. 83-84. (Особисто здобувачем проводилося обстеження хворих та аналіз стану обміну речовин).

3. Усикова Т.Я., Пащенко Л.И., Саматой О.Н., Климовицкий Ф.В., Верещагин С.И., Реуцкий А.В., Цуркан М.А. Некоторые аспекты минерального обмена у детей с асептическим некрозом тазобедренного сустава // Травма.- 2000.- Т.1, № 1.- С. 73-76. (Особисто здобувачем проводилося обстеження хворих та аналіз показників мінерального обміну).

4. Донченко Л.И., Климовицкий Ф.В., Степура А.В., Илюшенко Ю.К., Верещагин С.И. Роль иммунных факторов в прогнозе клинического течения болезни Легг-Кальве-Пертеса // Український медичний альманах. - 2000. - Т. 3, № 2. - С. 64-65. (Особисто здобувачем проводилося обстеження хворих та аналіз стану імунної системи).

5. Гончарова Л.Д., Донченко Л.И., Золотухин С.Е., Климовицкий Ф.В. Диагностическое значение некоторых нарушений клеточного звена иммунной системы у детей с болезнью Легг-Кальве-Пертеса // Лікарська справа. - 2000. – № 7-8. - С. 44-47. (Особисто здобувачем самостійно вивчено значення порушень Т-клітинної ланки імунітету у діагностиці хвороби Легг-Кальве-Пертеса).

6.Гайко Г.В., Гончарова Л.Д., Золотухин С.Е., Донченко Л.И., Климовицкий Ф.В., Скорик Л.В. Диагностическое значение некоторых нарушение обмена вещества у детей с болезнью Легг-Кальве-Пертеса // Травма.- 2001.-Т.2, № 1.- С. 31-36. (Особисто здобувачем проводилося обстеження хворих та аналіз стану обміну речовин).

7. Климовицкий Ф.В., Золотухин С.Е. Прогнозирование тяжести состояния детей с асептическим некрозом головки бедренной кости // Травма.- 2004.- Т.5, № 2.- С. 141-146. (Особисто здобувачем проводилося визначення стану імунологічної реактивності і написання статті).

8. Лебединский А.П., Климовицкий Ф.В., Гончарова Л.Д. Нестабильность генетического аппарата лимфоидных клеток у больных детей с болезнью Легг-Кальве-Пертеса // Травма.- 2003.- Т. 4, № 4. - С. 449-453. (Особисто здобувачем проводилося обстеження хворих та аналіз стану Т-лімфоцитів).

9. Климовицкий Ф.В., Колесникова А.Г., Лебединский А.П., Гончарова Л.Д. Изменения показателей неспецифической резистентности организма и функциональной активности Т-лимфоцитов и их роль в патогенезе асептического некроза головки бедренной кости у детей // Травма.- 2003.-Т.4, № 6.- С. 647-651. (Особисто здобувачем проведено обстеження та лікування хворих, виконано кореляційні співставлення імунологічних показників в крові з клініко-рентгенологічнимии показниками перебігу хвороби).

10. Усикова Т.Я., Донченко Л.И., Цимиданова Н.Б., Климовицкий Ф.В. Иммунологический статус детей с болезнью Легг-Кальве-Пертеса // Труды Крымского медицинского универсистета им. С.И. Георгиевского "Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения".- 1999. - Т. 135. - С.154-155. (Особисто здобувачем проводилося обстеження хворих та аналіз стану Т- і В-лімфоцитів).


 
 

Цікаве

Загрузка...