WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

На рентгенограмах і сонограмах кульшових суглобів дітей, що відображали локальну хворобливість, грубих руйнувань елементів суглобів не було, однак, ознаки запалення там уже були присутні.

Вивчення імунологічних показників у дітей в другій стадії хвороби показало, що в них мали місце зміни, обумовлені зменшенням кількості Т-супресорів на 44 % у порівнянні з контролем, підвищенням значень НСТ-тесту в 4 рази, рівня загальних ЦІК на 138 %, а також збільшенням концентрації цитокінів - ІЛ-8 на кілька порядків (у 440 разів) і ФНП-α у 2,5 рази.

При вивченні активності лімфоцитів у РБТЛ було встановлене підвищення спонтанної активності лімфоцитів на 65 %, зниження активності Т-лімфоцитів на 16 %, підвищення активності Т-супресорів на 25 %. У імуноцитогенетичному дослідженні частота Т-лімфоцитів, що мали каріотип із двома акроцентриками (Л0+2), знижувалося на 33 %.

Зміни в імунній системі, які спостерігалися в дітей в другій стадії асептичного некрозу голівки стегна, були обумовлені порушенням характеру імунологічного реагування на кількість антигенного матеріалу, що збільшується. Про зростання рівня антитіл свідчив високий рівень ЦІК. На значну сенсибилізацію організму вказували помірно висока величина числа еозинофілів і зниження кількості Т-супресорів. Про блокаду функціональної активності лімфоцитів імунними комплексами свідчили знижені величини функції Т-лімфоцитів у РБТЛ і імуноцитогенетичному дослідженні.

Активність клітин, що фагоцитують, залишалася високою, хоча вона була вже менше, ніж у першій стадії хвороби.

Прогресуюче зростання в периферичній крові концентрації ІЛ-8 і ФНП-α у було обумовлено збільшенням території збуджених тканин і відбивало реакції не локальної, а вже системної запальної відповіді. Джерелом нових антигенів могли бути тканини ураженого запаленням кульшового суглобу.

У дітей в третій стадії асептичного некрозу голівки стегна спостерігалося зниження на 56 % величини ФЧ при постійно високому рівні показника НСТ-тесту. Величина цього параметру була у 2,5 рази вищою, ніж у дітей контрольної групи. У крові хворих, як і раніше, була дуже високою концентрація ЦІК і цитокінів. Рівень ЦІК у 10 разів, ІЛ-8 у 118 разів, а ФНП-α більш, ніж у 30 разів перевищували значення норми.

Вивчення показників, які характеризують імунний статус дітей у четвертій стадії асептичного некрозу голівки стегна, показало, що лейкоцитозу у дітей уже не було, лейкоцитарна формула виявилася в межах норми. Однак рівень Т-супресорів (CD8+) був знижений на 62 %, а В-лімфоцитів (CD22+) – на 33 %. Високими залишалися показники НСТ-тесту, загальних ЦІК і концентрації ІЛ-8 і ФНП-α. Зокрема, величина НСТ-тесту перевищувала значення показників дітей контрольної групи на 159 %, ЦІК – в 3,6 рази, ІЛ-8 у 80 разів, а ФНП-α – більш ніж у 3 рази в порівнянні з нормою. З показників, які характеризували функціональну активність лімфоцитів, тільки В-лімфоцити мали величину активності, що на 27 % була вищою.

Оскільки такі імунологічні показники, як загальна кількість лейкоцитів, еозинофілів, CD8+, CD22+, ФЧ, величина НСТ-тесту, концентрація ЦІК і цитокінів (ІЛ-8, ФНП-α), а також деякі параметри, що характеризують функціональну активність Т- і В-лімфоцитів, змінювалися паралельно з порушеннями в уражених суглобах, то для оцінки тяжкості стану хворих вони і були обрані.

З рентгенологічних проявів хвороби, як найбільш рання і легко вимірювана, обрана ознака зміни ширини суглобної щілини. Значення цієї ознаки збільшуються при синовіїті і відновлюються після припинення запалення. З огляду на те, що виміри величини суглобної щілини звичайно проводяться на рентгенограмах, розміри яких не абсолютні, нами для кореляційно-регресійного аналізу узяті відносні значення цієї ознаки. Величину суглобової щілини у відносній формі виражали за допомогою показника "К" за формулою:

К = а/с,

де а – величина суглобної щілини в ураженому

кульшовому суглобі, мм;

с – діаметр шийки стегнової кістки на здоровій кінцівці, мм.

З величиною показника "К" були зіставлені усі вивчені нами імунологічні показники. При такому зіставленні обчислювали коефіцієнти парної кореляції (r).

У результаті проведеного аналізу встановлено, що найбільшою кореляцією були такі, котрі отримані при зіставленні значень показника "К" із ФНП-α (r = 0,75, р<0,05), ІЛ-8 (r = 0.66, р<0,05), ЦІК (r = 0,59, р<0,05). З іншими імунологічними показниками був слабкий ступінь залежності.

Величина показника "К" із ФНП-α, ІЛ-8 і ЦІК описувалася наступними регресійними рівняннями:

,

,

,

де у – величина показника "К";

х1 – концентрація в крові ФНП-α, пг/мл;

х2 – концентрація в крові ІЛ-8, пг/мл;

х3 – рівень ЦІК, опт. од.

При виборі об'єкту прогнозу ми виходили з рішення найбільш важливих для клініки задач. На наш погляд, такими при асептичному некрозі голівки стегнової кістки у дітей були:

- знання стану імунологічної реактивності, при якому відбувається імпресійний перелом голівки стегна;

- знання всієї шкали станів, що звичайно відповідає градаціям "практично здоровий", "неспецифічний артрит", друга і третя стадії асептичного некрозу голівки стегна.

Для прогнозування факту імпресійного перелому голівки стегна, що підтверджувався даними ультразвукового і рентгенологічного дослідження, проаналізовані усі вивчені раніше імунологічні показники в двох групах дітей. У першу групу увійшли діти підгрупи контролю і 10 хворих, у яких на момент обстеження були ознаки неспецифічного артриту без імпресійного перелому. В другу групу увійшли діти, у яких уже реєстрували різного ступеня імпресійний перелом голівки стегна.

Інформаційну значущіть кожного імунологічного параметра в двох групах дітей знаходили шляхом обчислення прогностичних коефіцієнтів (ПК) за загальною формулою:

ПК = 10 lg (P1/P2),

де Р1 – частота реєстрації критичної величини показника в групі, де

був імпресійний перелом голівки стегна;

Р2 – частота реєстрації цієї ж величини показника в групі, у якій

не було імпресійного перелому голівки стегна.

Отримана в результаті розрахунків величина ПК була логарифмічною мірою інформативності ознаки і виражалася в балах зі знаком "+" чи "-".

Методика прогнозування факту імпресійного перелому полягала в оцінці імунологічних параметрів, отриманих у хворого, що піддавався тестуванню. Після цього для кожного параметра прогностичних коефіцієнтів, який тестувався, обчислювали їх загальну (сумарну) величину. Якщо вона складала < -20, то робили висновок про відсутність перелому голівки стегна; якщо >20 – про наявність перелому. Якщо сумарна величина була в інтервалі від –20 до +20, то робили висновок про ймовірну відсутність (чи наявність) перелому в даного хворого у відсотках.

Для прогнозування станів дитини в широкому діапазоні значень від "практично здоровий" до третьої стадії асептичного некрозу голівки стегна був застосований кореляційно-регресійний аналіз.

Об'єктом прогнозу з'явилися стани, що позначали: "0" - стан "практично здоровий"; "1" - неспецифічний артрит; "2" - друга стадія асептичного некрозу голівки стегнової кістки (стадія імпресійного перелому); "3" - третя стадія асептичного некрозу голівки стегнової кістки (стадія фрагментації).

Четверту стадію в об'єкт прогнозу не включали, оскільки ті процеси мали характер видужання, а логіка розробки методу складалася в створенні способу прогнозування для оцінки тяжкості стану хворих на стадіях, що були викликані деструкцією голівки стегнової кістки.


 
 

Цікаве

Загрузка...