WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

Встановлено інформаційну значущість для діагностики стадій хвороби таких імунологічних параметрів як концентрація у сироватці крові ІЛ-8, ФНП-α, ЦІК, а також імунорегуляторного індексу, величини спонтанного НСТ-тесту, фагоцитарного числа, кількості еозинофілів, показників Т- і В-лімфоцитарної активності.

Результати дослідження застосовано в клінічній практиці: дитячого відділення обласної клінічної травматологічної лікарні м.Донецька, у міській клінічній лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова (м. Харків), у міській лікарні № 9 (м. Луганськ), у обласній клінічній лікарні (м. Луганськ).

Результати дослідження використовуються у педагогічному процесі на кафедрі травматології, ортопедії з курсами екстремальної та телемедицини ФПО ДонДМУ ім. М. Горького, на кафедрі травматології та ортопедії Луганського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора полягає у визначенні мети і задач дослідження, у виборі методичних підходів і здійсненні наукових досліджень, у клінічному обстеженні і лікуванні дітей з асептичним некрозом голівки стегнової кістки, у трактуванні результатів рентгено-сонографічних досліджень, в аналізі результатів лабораторних досліджень і оцінці їх ролі в патогенезі хвороби. Автором самостійно виконана статистична обробка результатів дослідження, підготовлені до друку наукові праці, написані розділи дисертації і автореферат. Здобувач у дисертації не використовував результати досліджень і ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні кафедр патологічної фізіології, травматології й ортопедії, ЦНДЛ та лабораторно-експериментального відділу НДІ травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (лютий 2005 р.). Основні положення дисертації доповідались на XIII з'їзді ортопедів-травматологів України (Донецьк, 2001 р.). Матеріали дисертації також були обговорені на засіданнях науково-медичного товариства травматологів-ортопедів (Донецьк, 2000-2002 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць у фахових виданнях, затверджених ВАК України (1 із них виконана самостійно).

Структура і обсяг дисертації. Роботу викладено на 115 сторінках машинописного тексту. Вона складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, двох розділів власних досліджень аналізу і узагальненню одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, що містить 151 найменувань, (110 кирилицею і 41 латиницею). Роботу ілюстровано 9 таблицями і 16 малюнками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. У роботі використані спостереження і результати дослідження 60 дітей з асептичним некрозом голівки стегна (хворобою Легг-Кальве-Пертеса). Вік хворих складав від 4 до 14 років. 52 (88 %) з них були чоловічої статі і 8 (12 %) - жіночої. У 49 (80 %) дітей мало місце однобічне ураження кульшового суглобу, у 11 (20 %) – двостороннє.

При проведенні імунологічних досліджень була сформована контрольна група дітей (10 чоловік віком від 5 до 14 років) без соматичних і ортопедичних захворювань.

При клінічному обстеженні оцінювали осанку дитини, положення тазу, ритмічність ходи, стан м'язів сідничної області, стегна і гомілки, визначали симптом Тренделенбурга і ознаку Дюшена. Функціональний стан кульшових суглобів визначали за наявністю ротаційної і згинально-привідної контрактур. За допомогою кутоміру оцінювали амплітуду рухів у фронтальній і сагітальній площинах, у вертикальній - за допомогою ротатомеру.

Усім хворим проводилися рентгенологічні дослідження кульшових суглобів на рентгенівському апараті ТУР – 700. Визначали рентгенологічну стадію хвороби, ступінь поразки голівки стегнової кістки у передньо-задній проекції і у положенні за Лауенштейном. Вимір ширини суглобової щілини проводили від нижньо-медіального краю епіфіза голівки стегнової кістки до зовнішнього контуру "фігури сльози".

Виконували ультразвукове дослідження кульшових суглобів з використанням сканеру "Sonoscop-20" (виробництво "Kranzbuhler", Німеччина) і лінійних лічильників з робочою частотою 5 і 7,5 Мгц.

Клітинні фактори імунітету вивчали у цитотоксичному тесті за допомогою моноклональних антитіл фірми "Ortho Diagnostic Systems" (СШA). Використовували комерційні моноклональні антитіла класів CD3+ (до тотальної популяції Т-лімфоцитів), CD22+ (до В-клітин), CD4+ (до субпопуляції Т-хелперів/індукторів), СD8+ (до Т-супресорів/кілерів).

Для оцінки функціональної активності лімфоцитів за допомогою реакції бластної трансформації (РБТЛ) використовували різні мітогени: фітогемаглютинін (ФГА) для визначення функціональної активності Т-лімфоцитів, конканавалін А (Кон А) для визначення супресорної активності, мітоген лаконоса (МЛ) для виявлення хелперної активності і мітоген ліпополісахариду (ЛПС), що активує В-клітини. Додатково активність Т-лімфоцитів вивчали у імуноцитогенетичному тесті. У периферичній крові підраховували загальну кількість лейкоцитів і визначали їх лейкоцитарну формулу. У гуморальній ланці імунної системи визначали рівень загальних ЦІК за методом преципітації в розчині поліетіленгліколю з молекулярною масою 6 000 дальтон.

Для визначення фагоцитарної активності нейтрофілів використовували метод, заснований на поглинанні цими клітинами Staphylococcus aureus (штам 209). Розраховували такі показники: фагоцитарний індекс (ФІ) – відсоток клітин, що фагоцитують; фагоцитарне число (ФЧ) – середня кількість бактеріальних клітин, поглинених одним фагоцитом. Додатково визначали бактерицидну активність нейтрофілів у тесті відновлення нітросинього тетразолію вільним внутрішньоклітинним киснем (НСТ-тест).

Для оцінки виразності запальної відповіді організму вивчали в сироватці крові концентрацію прозапальних цитокінів: інтерлейкін-8 (ІЛ-8) і фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α). Зазначені цитокіни виявляли методом твердофазного імуноферментного аналізу із застосуванням в якості індикаторного ферменту пероксидази хріну. У методиці використані реактиви виробництва "Протеїновий контур" (Росія, С-Петербург).

Всі отримані результати статистично обробляли на персональному комп'ютері з використанням ліцензованого пакету прикладної статистики "Statistica for Windows" виробництва фірми StatSoft Inc. Застосовували методи варіаційної статистики (розрахунок середніх величин, коефіцієнтів кореляції, їх вірогідність). Для побудови прогностичних рівнянь використовували кореляційно-регресійний аналіз.

Результати та їх обговорення.

Встановлено, що в дітей у першій стадії хвороби мав місце незначний лейкоцитоз зі збільшенням загального числа лейкоцитів у середньому на 27 %. У лейкоцитарній формулі крові спостерігалося збільшення числа еозинофілів на 50 %. При підвищенні числа лейкоцитів загальне число лімфоцитів не змінювалося. Між окремими фракціями Т-лімфоцитів, а також Т- і В-лімфоцитами мало місце порушення співвідношень: зменшувалася кількість CD8+ на 50 % і збільшувалося число CD22+ на 33,3 %. Тобто, рівень В-лімфоцитів зростав за рахунок зниження величини супресорної популяції Т-лімфоцитів.

Число клітин, що у РБТЛ було стимульовано ФГА (загальний пул Т-лімфоцитів), підвищувалося на 15 %. Число клітин, що у РБТЛ було стимульовано ЛПС (пул В-лімфоцитів), також підвищувалося на 38 %. Поряд з цим була знижена на 18 % частота Т-лімфоцитів, що у своєму каріотипі мали акроцентричні хромосоми (Л0+2).

В дітей у першій стадії остеонекрозу голівки стегна спостерігалося підвищення фагоцитарного числа на 40 % і в 3 рази величини НСТ-тесту. У крові хворих значно (у 260 разів) зростала концентрація інтерлейкіну-8 (ІЛ-8). Інші вивчені імунологічні показники не змінювалися.

Характер змін імунологічних параметрів у дітей свідчив про наявність порушень, властивих початковому етапу патогенезу хвороби. Напруга імунітету, що виявляється в лейкоцитозі, у зміні кількості еозинофілів і співвідношенні субпопуляцій лімфоцитів, підвищенні фагоцитарної активності нейтрофілів і зростанні концентрації ІЛ-8, ми розглядали як результат стимуляції імунної системи різними антигенами. Природу цих антигенів пояснювали високі результати оцінки спонтанного НСТ-тесту і даного підвищення поглинальної здатності фагоцитів. Підвищення концентрації ІЛ-8 у крові вказувало на посилення виробки цього цитокіну моноцитами і тканинними макрофагами для стимуляції хемотаксису і фагоцитарної активності нейтрофілів. Збільшення числа еозинофілів у крові в дітей свідчило про сенсибілізацію організму.


 
 

Цікаве

Загрузка...