WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків (автореферат) - Реферат

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО

КЛИМОВИЦЬКИЙ Федір Володимирович

УДК 616.728.2.-08-039.73-053.2

Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей

14.03.04 – патологічна фізіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в науково-дослідному інституті травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету

ім. М. Горького МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Золотухін Сергій Євгенович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, завідувач відділу патологічної фізіології НДІ травматології і ортопедії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Казимірко Ніла Казимирівна, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри патологічної фізіології

доктор медичних наук, професор Клименко Микола Олексійович, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри патологічної фізіології

Провідна установа: Одеський державний медичний університет

кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології, МОЗ України, м.Одеса

Захист відбудеться "3" червня 2005 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83003, м.Донецьк, пр. Ілліча, 16).

Автореферат розісланий "28" квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Г.А. Ігнатенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед усіх захворювань кульшового суглобу асептичний некроз голівки стегна (остеохондропатія голівки стегна, хвороба Легг-Кальве-Пертеса) зустрічається в 25,3 %. Хворіють діти переважно віком від 4 до 10 років, хлопчики уражаються в 4-5 разів частіше дівчаток. Захворювання двох суглобів зустрічається в 7-20 % випадків (Абальмасова Є.А., 1997; Кулаженко Є.В., 2001; Wall E.J., 1999). Для асептичного некрозу голівки стегнової кістки характерний тривалий перебіг (від 1,5 до 8 років), у цілому з успішним результатом, але за умов раннього розвитку деформуючого артрозу (Головкін С.І. та ін., 2004).

Аналіз захворюваності на асептичний некроз голівки стегнової кістки (хвороби Пертеса) за останнє десятиріччя свідчить про значну тенденцію до збільшення питомої ваги дітей з даною патологією. Так, за 30 років серед ортопедичних захворювань поширеність хвороби Пертеса збільшилась у 5 разів (Усикова Т.Я. та інш., 1999). Заслуговує на увагу те, що постійно підвищується питома вага даного захворювання в Донецькій області: тепер вона значно більша (24,9 %), ніж в інших регіонах України, де захворюваність знаходиться в межах від 7,0 % до 16 % (Астахова Є.І. та інш., 1998). У структурі дитячої інвалідності дана патологія займає домінуюче місце – 43,9 % серед дітей із захворюваннями кульшового суглоба і 56,9 % дорослих інвалідів з дитинства (Усикова Т.Я. та інш., 2000).

Патогенез асептичного некрозу голівки стегнової кістки вивчено недостатньо. У літературі надані лише розрізнені відомості про порушення в окремих ланках імунологічної реактивності і неспецифічної резистентності. Є відомості, у яких зазначено про сенсибілізацію організму тканинними антигенами (хряща і синовіальної оболонки) (Куліш Н.І. та інш., 1991). Досліджень, у яких проведені зіставлення між імунологічними параметрами і показниками морфологічних змін у голівці стегнової кістки у динаміці хвороби у дітей немає.

Недостатня вивченість імунологічних порушень у патогенезі асептичного некрозу голівки стегна у дітей стримує розробку методів прогнозування і на їх основі динамічних критеріїв тяжкості стану хворих. Застосування таких критеріїв для оцінювання ефективності лікувальних заходів сприятиме кращому впровадженню передових медичиних технологій у практику.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом конкурсних науково-комплексних тем Міністерства охорони здоров'я України "Вивчити реактивність організму і ішемічні прояви регенеративно-дистрофічних поразок кульшового суглобу у дітей в умовах Донецького регіону і розробити методи реабілітації" (№ держреєстрації 0197U400116) і "Оптимізація методів діагностики і лікування дітей із хворобою Легг-Кальве-Пертеса" (№ держреєстрації 0100U006385).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження стало виявлення ролі імунологічних порушень у патогенезі асептичного некрозу голівки стегнової кістки і розробка методик прогнозування тяжкості стану дітей у динаміці хвороби.

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі задачі:

1. Вивчити у дітей з хворобою Пертеса особливості змін імунологічної реактивності в залежності від стадії хвороби.

2. На основі рентгенологічних та ультразвукових методів дослідження вивчити особливості розвитку асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей при різних стадіях захворювання та наявності реактивного артриту.

3. Визначити інформативні показники імунологічної реактивності та неспецифічної резистентності, які корелюють із рентгенологічними та сонографічними змінами в голівці стегнової кістки при її асептичному некрозі.

4. Провести порівняльний аналіз змін в системі імунітету з показником величини суглобової щілини у дітей з різними стадіями хвороби Пертеса.

5. Дати характеристику клініко-рентгенологічним та імунологічним станам перебігу асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей з хворобою Пертеса, які можуть бути використані при прогнозуванні захворювання.

6. Розробити методи прогнозування перебігу асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей з хворобою Пертеса за даними імунологічного дослідження.

Об'єкт дослідження – патогенез асептичного некрозу голівки стегна у дітей.

Предмет дослідження – клініко-інструментальні і імунологічні зміни показників, що характеризують порушення в ураженому кульшовому суглобі, імунологічна реактивність і неспецифічна резистентність організму хворих дітей.

Методи дослідження. Клінічні (опитування, фізичне обстеження, суглобовий індекс, амплітуда рухів), рентгенологічні (рентгенографія кульшових суглобів), ультразвукові (сонографія суглобів), імунологічні (кількість лейкоцитів, лімфоцитів - СD3+, СD4+, СD8+, СD22+, активність лімфоцитів у РБТЛ на КонА, МЛ, ЛПС, імуноцитогенетичні, фагоцитарна активність, фагоцитарний індекс, НСТ-тест, рівень ЦІК), імуноферментні (показники ІЛ-8, ФНП-α), статистичні. Для побудови прогностичних рівнянь використаний кореляційно-регресійний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів.На підставі клініко-рентгенологічних та імунологічних досліджень були одержані нові дані щодо патогенезу розвитку асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей з хворобою Пертеса.

Вперше доведено, що розвиток асептичного некрозу голівки стегнової кістки сполучено зі змінами в системі імунітету, які характеризуються підвищеною активністю нейтрофілів та активацією їх окислювально-відновного метаболізму, зниженням функціональної активності Т-лімфоцитів, а також їх регуляторних субпопуляцій, підвищеною концентрацією циркулюючих імунних комплексів та прозапальних цитокінів. Доведено, що наявність у дітей імунодефіциту клітинного типу є негативним фактором для клінічного перебігу хвороби.

В динаміці хвороби виявлено фазовий характер змін в системі імунітету, які корелювали з морфологічними змінами в голівці стегнової кістки при асептичному некрозі.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено критерії визначення тяжкості стану хворих і методики прогнозування станів, що відповідають поняттю "практично здоровий", "неспецифічний артрит", "стадія імпресійного перелому", "стадія фрагментації".


 
 

Цікаве

Загрузка...