WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

4. Ефективність методики забезпечується комплексним застосуванням традиційних і спеціальних методів, прийомів і форм навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу. При цьому вирішальне значення має метод проблемного викладу, що базуються на постановці проблеми та її розв'язанні, акцентуючи при цьому увагу на тих чи інших протиріччях, а також рішенні проблемних питань, ситуаційних завдань і моделюванні різних ситуацій проблемного характеру. Експериментальна перевірка особистісно-орієнтованої методики навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу на основі використання ТПФРД показала її ефективність. Формуючий експеримент проводився шляхом наукового обґрунтування і розроблення проблемно-пошукових завдань з конкретизацією основних компонентів експериментальної методики – цілей, задач, принципів, змісту, методів, форм, засобів, критеріїв і методів оцінювання ЗНУ ведення радіообміну при польотах на МПТ в умовах дефіциту часу. Для цього було змодельовано польоти на МПТ на сучасних тренажерних пристроях, які з високою мірою точності відтворюють реальні польоти.

Були зафіксовані такі основні психологічні і психофізіологічні показники: при вирівнюванні груп досліджувалися розподіл і стійкість уваги, її переключення й обсяг, довгострокова та оперативна пам'ять, темп розумової діяльності, а для оцінювання ступеня напруженості психофізіологічних функцій на всьому протязі експерименту реєструвався такий параметр, як ЧСС за допомогою сучасної електронної апаратури ("Фізіолог-М").

5. Експериментальні дослідження показали, що під час першого етапу експерименту випробувані КГ при виконанні тестових завдань з розмовної англійської мови, англомовної авіаційної фразеології, спеціальної англійської мови показали більш низькі результати, ніж ЕГ.

При виконанні тестів з розмовної англійської мови курсанти ЕГ правильно виконали тестові завдання у середньому на 10% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 20% більше завдань за час, що відведений для виконання тестів. При виконанні тестів із спеціальної англійської мови курсанти ЕГ виконали правильно тестові завдання у середньому на 5% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 16% більше завдань за той самий час, що відведений для виконання тестів. При виконанні тестів з англомовної авіаційної фразеології курсанти ЕГ і КГ правильно виконали однакову кількість тестових завдань, проте ЕГ обробила в середньому на 40% більше завдань за час, що відведений для виконання тестів.

Одним із головних елементів нашого дослідження були контролювання й оцінювання ЗНУ ведення радіообміну англійською мовою в змодельованих умовах професійної діяльності на КТЛ Ан-12, тому що тут відбувалося подальше вдосконалювання ЗНУ ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу й механізмів адаптації, що роблять професійну діяльність пілота більш стабільною у звичайних й екстремальних умовах польоту.

Слід зазначити, що побудова повідомлення курсантами-пілотами ЕГ в умовах професійної діяльності, була значно кращою у порівнянні з КГ на всіх етапах польоту. Це знайшло відображення в правильному порядку слів у переданих повідомленнях, меншій кількості пропусків слів у повідомленнях, що складалися. Відповідно і ступінь повноти передачі інформації в повідомленнях курсантів-пілотів ЕГ був вищим, ніж у КГ, чому явно сприяла і більш висока артикуляційно-фонетична якість передачі повідомлення, однієї з причин якої було не тільки краще знання іноземної мови, але і менша кількість психофізіологічних витрат, пов'язаних зі складанням повідомлення іноземною мовою.

6. Підтвердженням більш високого рівня володіння англійською мовою радіообміну курсантами-пілотами ЕГ служать також результати аналізу помилок, допущених у процесі виконання експериментального польоту. На всіх етапах змодельованих польотів у курсантів-пілотів ЕГ значно скоротилася кількість помилок, що впливають на якість ведення радіообміну, а, отже, і на БП.

Про якість ЗНУ, пов'язаних з пілотуванням, ми визначали на основі величини відхилень від висоти польоту, вертикальної швидкості, курсу і швидкості польоту. Чим менше їхня величина, тим краще. При цьому, як і до цього, нами розглядалися такі етапи польоту: зліт, набір висоти, горизонтальний політ, захід на посадку і посадка. При цьому, на тлі пілотування курсанти піддавалися 2-м видам додаткового навантаження: здійснювали ведення радіообміну іноземною мовою (англійському) і відчували дефіцит часу.

На етапі зльоту у випробуваних ЕГ спостерігається поліпшення ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу, яке більш значне, ніж у КГ; при цьому в ЕГ відхилення від вертикальної та горизонтальної швидкостей польоту було значно меншим у порівнянні зі КГ; під час набору висоти в КГ збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, висоти та швидкості польоту за рахунок поліпшення правильності побудови повідомлення; відхилення від усіх параметрів польоту курсантів ЕГ зменшилися в порівнянні з первісними показниками, при цьому якість ведення радіообміну відповідно до мовних параметрів була вищою у порівнянні із КГ; на етапі горизонтального польоту у курсантів КГ збільшуються відхилення від заданої висоти польоту, швидкості польоту та курсу за рахунок поліпшення правильності побудови повідомлення в порівнянні з етапом набору висоти, в ЕГ – відхилення від усіх параметрів польоту набагато зменшилися у порівнянні з первісними показниками за рахунок більш зменшення часу, затрачуваного на складання й передачу повідомлення у порівнянні з КГ щодо інших етапів польоту; на етапі заходу на посадку в КГ значно збільшуються відхилення від заданої вертикальної швидкості, швидкості польоту та курсу за рахунок поліпшення правильності побудови повідомлення в порівнянні з попередніми етапами польоту, в ЕГ – відхилення від всіх параметрів польоту набагато зменшилися, однак покращилася артикуляційно-фонетична вимова переданих повідомлень; під час посадки у випробуваних КГ і ЕГ за рахунок поліпшення артикуляційно-фонетичної вимови переданих повідомлень збільшуються відхилення від заданої швидкості польоту, однак дане відхилення є більш значним у КГ.

Показники точності дотримування пілотажних параметрів у курсантів ЕГ були вищими під час формуючого педагогічного експерименту, ніж в КГ. Розходження в показниках досягають достовірних величин (P<0,01; t=4,66). При цьому на всіх етапах польоту у курсантів КГ спостерігалася непевність, що було викликано нестандартністю проблемної ситуації (вести радіообмін при наявності дефіциту часу з урахуванням повітряної ситуації, що моделюється).

Психофізіологічна напруженість професійної діяльності випробуваних ЕГ була менше, ніж у курсантів КГ. Це знайшло своє вираження в такому показнику, як ЧСС на заключному етапі педагогічного експерименту, що у членів ЕГ був нижчою на всіх етапах польоту (на 30-35%), ніж у курсантів-пілотів КГ, що може служити показником високої надійності майбутніх пілотів за рахунок психофізіологічних резервів організму.

7. Перспективними напрямами досліджень щодо удосконалювання навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу є складання методики навчання скороченню фраз радіообміну в рамках документів ІКАО; використання елементів ейдетики при навчанні курсантів-пілотів складанню складних повідомлень радіообміну та ін.

СПИСОК ОПУБІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у провідних наукових фахових виданнях

1. Кмита Е.В. Методика обучения ведению радиообмена на английском языке пилотами в экстремальных ситуациях // Військова освіта: Зб. наук. пр. – 2004. – №14. – С. 170-179.

2. Кмита Е.В., Макаров Р.Н. Особенности влияния временного фактора на ведение радиообмена на английском языке пилотом-оператором // Наукові праці академії / За ред. Р.М. Макарова. – Кіровоград: Видавництво ДЛАУ, 2002. – Вип. VI. Ч. І. – С. 8-15. (Дисертанту належать положення про можливість використання загальнопедагогічних і спеціальних авіаційних принципів та методів навчання при підготовці курсантів-пілотів до ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу й створення спеціальної навчальної програми та визначення її рівнів.)

3. Кмита Е.В. Принципы методики обучения пилотов ведению радиообмена в условиях дефицита времени // Научные труды академии / Под ред. Р.Н. Макарова. – Кировоград: Издательство ГЛАУ, 2003. – Вып. VII. – С. 5-10.

4. Кмита Е.В. Оценка эффективности методики обучения пилотов ведению радиообмена на английском языке в условиях дефицита времени // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. – Харків: УІПА, 2004. – Вип. 6.– С. 228-235.

Статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференції

5. Кмита Е.В. Психолого-педагогические особенности обучения ведению радиообмена в сжатых временных условиях // Професійний портрет викладача ХХІ століття: проблеми, перспективи: Зб. мат. ІІ науково-практичної конференції. – Кіровоград: Україна, 2003. – С. 16-21.

6. Кмита Е.В., Зеленская Л. М. Надежность экипажа воздушного судна, связанная с ведением радиообмена на английском языке в условиях дефицита времени как педагогическая проблема // Современные информационные технологии в управлении и профессиональной подготовке операторов сложных систем. – Кировоград: Издательство ГЛАУ, 2003. – С. 112-113.


 
 

Цікаве

Загрузка...