WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

У ході аналізу психолого-педагогічної літератури, льотної практики, помилкових дій ЛС і катастроф можна зробити висновок, що, незважаючи на досягнуті успіхи у формуванні професійних ЗНУ в практиці підготовки майбутніх пілотів до польотів на МПТ, відсутня оптимально обґрунтована методика, так чи інакше пов'язана з їх навчанням до ведення радіообміну в умовах дефіциту часу.

Другий розділ – "Теоретичні і методичні основи навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу" – присвячений обґрунтуванню структурних компонентів особистісно орієнтованої методики навчання курсантів веденню радіообміну на МПТ та розробці відповідного методичного її забезпечення.

У результаті теоретичного аналізу доведено, що найбільш часто застосовуваними концептуальними підходами до навчання англійської мови у ВНЗ ЦА є концепції діяльнісного, комунікативного, комунікативно-діяльнісного та психолінгвістичного навчання, теорія рішення задач, використання комп'ютера при навчанні іноземних мов та ін.

При цьому аналіз практики викладання курсантам англійської мови у ВНЗ ЦА свідчить, що найбільш оптимальною концепцією навчання іноземних мов є концепція особистісно орієнтованого навчання, основними достоїнствами якої є використання особистісно орієнтованих комунікативних ситуацій; забезпечення творчого, індивідуального і диференційованого підходів; переорієнтація навчального процесу на особистість курсанта, на його особистісний і професійний розвиток. Творчу реалізацію її виховних, освітніх і розвиваючих функцій забезпечує використання методик проблемного навчання та ТПФРД.

Особистісно орієнтована методика навчання англійській мові майбутніх пілотів – це сукупність систематизованих і цілеспрямовано скомпонованих методів, форм, прийомів і способів навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА, принципів і правил їхнього творчого застосування, що спрямовані на особистісний і професійний розвиток особистості майбутнього пілота, на формування і розвиток у нього особистісної, професійної і психологічної готовності до ведення ефективного радіообміну в екстремальних ситуаціях польоту на МПТ.

У результаті підготовки майбутнього пілота, який виконує польоти на МПТ, він повинен знати:особливості забезпечення БП при виконанні польотів на МПТ; особливості ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу у рамках нормативних документів ІКАО; конструкцію літака Ан-12 і документи, що регламентують льотну експлуатацію; алгоритми діяльності екіпажа в різних аварійних умовах польоту; мати навички: ведення радіообміну англійською мовою в аварійних ситуаціях з урахуванням дефіциту часу; артикуляційно-фонетичного проказування елементів авіаційного повідомлення; сприйняття повідомлення, переданого з великою швидкістю; уміти: швидко аналізувати аварійні ситуації і приймати обґрунтовані рішення; вести радіообмін англійською мовою в умовах дефіциту часу; змінювати швидкість передачі повідомлення з урахуванням його сприйняття адресатом і приймати повідомлення від диспетчера або літака; володіти: високою емоційно-вольовою стійкістю до діяльності в аварійних ситуаціях; високими комунікативними і швидкісними здібностями при веденні радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу.

Оптимальне моделювання екстремальних ситуацій польоту забезпечує творче застосування КТЛ Ан-12, суворе дотримання Правил ведення радіотелефонного зв'язку англійською мовою в повітряному просторі України для персоналу організації повітряного руху. Для цього також мають бути розроблені методичні матеріали по веденню радіообміну, схеми складання повідомлень в аварійних ситуаціях, аудіоматеріали та оптимально використані КТЛ Ан-12, електронно-обчислювальні машини.

Як критерії контролю та оцінювання рівня професійної підготовленості майбутніх пілотів до ведення радіообміну в умовах дефіциту часу доцільно використовувати показники Кз. і Vt. рівня сформованості ЗНУ і швидкості роботи досліджуваних з іншомовним матеріалом в умовах дефіциту часу, а також параметри, що визначають правильність складання повідомлень, повноту передачі інформації, артикуляційно-фонетичну якість передачі повідомлень, час їхнього складання і передачі. Експертні оцінки викладачів англійської мови щодо рівня володіння майбутніми пілотами англомовною авіаційною фразеологією, спеціальною англійською мовою, а також оцінювання інструкторів тренажерного центра дають можливість оптимально визначити ефективність запропонованої нами методики.

У третьому розділі – "Експериментальна перевірка ефективності методики навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу в період предтренажерної та тренажерної підготовок" – викладено науково-методичні основи експериментального дослідження, представлено ефективність розробленої дисертантом методики навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу та її доведено в результаті статистичного аналізу.

З метою експериментальної перевірки розробленої нами методики було проведено формуючий експеримент, у результаті якого доведено ефективність експериментальних дій, загальної програми та методики дослідження, а також виявлено зміну рівнів володіння англійською мовою майбутніх пілотів.

Методика експериментальної роботи на формуючому етапі дослідження передбачала такі дії та операції: вибір експериментальної (ЕГ) і контрольної груп (КГ); здійснення діагностичного та підсумкового зрізів володіння майбутніми пілотами англійською мовою в умовах дефіциту часу до початку та після закінчення формуючого експерименту; впровадження розробленої нами методики у навчально-виховний процес академії; консультування курсантів ЕГ; контрольне діагностування курсантів у процесі виконання польотів в умовах дефіциту часу; зіставлення початкових і кінцевих рівнів опанування англійською мовою курсантів як ЕГ, так і КГ. Також курсанти як КГ, так і ЕГ до початку досліджень були вирівняні по основних психологічних, професійних і лінгвістичних показниках, які мають вплив на успішність засвоєння англійської мови. Курсантам, що приймали участь в формуючому експерименті, були запропоновані тестові завдання, пов'язані з контролюванням розуміння ними змісту професійної спрямованості володіння англійською мовою в умовах дефіциту часу.

Отже, результати формуючого експерименту засвідчили ефективність використання нашої методики. Так, при виконанні тестів з розмовної англійської мови курсанти ЕГ виконали правильно тестові завдання у середньому на 10% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 20% більше завдань за той самий час, який відведений для їх виконання. Відповідно, при виконанні тестів зі спеціальної англійської мови курсанти ЕГ виконали правильно тестових завдань у середньому на 5% більше, ніж КГ, при цьому обробивши на 16% більше завдань. А при виконанні тестів з англомовної авіаційної фразеології курсанти ЕГ і КГ виконали правильно однакову кількість тестових завдань. Проте курсанти ЕГ обробили в середньому на 40% більше завдань за той самий час, який відведений для їх виконання. Усе це суттєво вплинуло на показники Кз.і Vt. ЕГ і КГ (рис. 1).

У процесі контролювання та оцінювання ЗНУ курсантів ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу, які моделювалися на КТЛ Ан-12, побудова повідомлення курсантами ЕГ була значно кращою у порівнянні з КГ на всіх етапах польоту. Це знайшло вираження в правильному порядку слів у переданих повідомленнях, меншій кількості пропусків слів у повідомленнях, що складалися. Відповідно і ступінь повноти передачі інформації в повідомленні у курсантів ЕГ був вищим, ніж у КГ. Цьому явно сприяла і більш висока артикуляційно-фонетична якість передачі повідомлення, а також не тільки хороше знання іноземної мови, але і менша кількість психофізіологічних витрат, пов'язаних зі складанням повідомлення іноземною мовою.

Слід підкреслити, що на всіх етапах змодельованих польотів у пілотів ЕГ значно скоротилася кількість помилок, що впливають на якість ведення радіообміну, а отже і на БП. Спостерігалася відповідність виконуваних дій командам, що читаються по контрольній карті (табл. 1).

Показники ведення радіообміну (F, S, f) у курсантів ЕГ були вище під час формуючого експерименту, ніж в КГ. Розходження в показниках досягають достовірних величин: P<0,01.

Розмовна англійська мова

Англомовна авіаційна фразеологія

Спеціальна англійська мова

Рис. 1. Співвідношення показників Кз.і Vt. ЕГ і КГ при виконанні тестових завдань в умовах дефіциту часу

Якість ЗНУ, пов'язаних з пілотуванням, ми визначали за величиною відхилень курсантів від висоти польоту, вертикальної швидкості, курсу і швидкості польоту. При цьому помітимо, що на тлі пілотування пілоти піддавалися 2-м видам додаткового навантаження: здійснювали ведення радіообміну іноземною мовою (англійською) і випробували недолік часу.


 
 

Цікаве

Загрузка...