WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Експериментальна база досліджень. Експериментально-дослідницька робота, а також організація і проведення формуючого експерименту здійснювалися на базі Державної льотної академії України (ДЛАУ).

У дослідженнях брали участь понад 600 курсантів і пілотів, 10 науково-педагогічних працівників, 7 інструкторів і операторів тренажерного центру. З їхнього числа були укомплектовані дві навчальні групи в кількості 18 чоловік кожна, що пройшли фонове обґрунтування, яке включало рівень володіння загальною англійською мовою, стандартами фразеології радіообміну (регламентуючі документи ІКАО №4444 і №9432), нестандартною фразеологією ведення радіообміну англійською мовою; аналіз показників тренажерної і психофізіологічної підготовленості, вивчення результатів професійно-психологічного відбору.

Дослідження проводилось у три етапи.

На першому етапі (2000-2001) аналізувалася філософська, лінгвістична, психологічна і педагогічна література, що стосується проблеми культури професійного спілкування фахівців, педагогічних основ викладання іноземної мови у ВНЗ ЦА. Одночасно аналізувалися наукові джерела з метою визначення теоретичної основи розроблення оптимальної методики навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну на МПТ як у звичайних умовах, так і в ускладнених ситуаціях. Вивчалися документи, що регламентують процес підготовки курсантів-пілотів до роботи на тренажері літака Ан-12, формулювалася гіпотеза, визначалися дослідницькі завдання, створювалась методика дослідження і здійснювалося обґрунтування методів його проведення. Було проведено констатуючий експеримент.

На другому етапі (2001-2003) була теоретично обґрунтована особистісно орієнтована методика навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну в процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу; була розроблена методика реалізації формуючого експерименту, а також було здійснено його практичну реалізацію у процесі навчання курсантів-пілотів веденню радіотелефонного зв'язку і спеціалізованої англійської мови в період предтренажерної і тренажерної підготовки.

На третьому етапі (2004) здійснювалася систематизація й узагальнення результатів, отриманих у процесі теоретичного аналізу й експериментальної роботи; математичне обґрунтування отриманих експериментальних даних; формулювання загальних висновків дослідження; розроблення науково-методичних рекомендацій для науково-педагогічних працівників щодо творчого використання результатів дослідження в навчальному процесі в ВНЗ ЦА.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

уперше теоретично обґрунтована особистісно орієнтована методика навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу у ВНЗ ЦА та експериментально перевірена її ефективність у період предтренажерної та тренажерної підготовок;

одержали подальший розвиток основні принципи, методи та форми навчання пілотів у ВНЗ ЦА професійному спілкуванню.

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній безпосередній реалізації в процесі підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу, що здійснена з урахуванням специфіки льотної діяльності пілотів на МПТ.

Одержані емпіричні й експериментальні дані та висновки можуть слугувати науково-методичними рекомендаціями для фахівців і науково-педагогічних працівників, що займаються підготовкою фахівців для екстремальних видів діяльності, а також можуть бути використані для обґрунтування сучасних технологій їх підготовки.

Основні положення дослідження можуть бути використані для подальшого обґрунтування окремих аспектів підготовки майбутніх льотчиків, а особистісно орієнтований підхід може стати концептуальною основою для підготовки інших категорій авіаційних фахівців.

Упровадження результатів дослідження. Методика і програма курсу навчання були впроваджені в практику роботи кафедри іноземних мов і пілотів-інструкторів КТЛ Ан-12 та використанні у процесі проведення занять з курсантами-пілотами четвертого і п'ятого курсів навчання факультету льотної експлуатації ДЛАУ (акт від 19.12.2003 р. про впровадження в Державній льотній академії України) і творчо використано в Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони України в процесі обґрунтування науково-методичних основ складання тестів для тестування військових фахівців з іноземних мов (акт №730 від 03.09.2004 р. про впровадження в Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони України).

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає в:

теоретичному обґрунтуванні особистісно орієнтованої методики навчання майбутніх пілотів веденню радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу на МПТ та визначенні педагогічних умов її ефективного застосування;

експериментальної апробації даної методики на КТЛ Ан-12 у процесі формуючого педагогічного експерименту.

Вірогідність отриманих результатів і основних висновків дослідження забезпечена теоретичною обґрунтованістю його вихідних положень, послідовною реалізацією особистісного, системного і діяльнісного підходів, застосуванням комплексу сучасних методів дослідження в області професійної педагогіки, адекватних об'єктові, предметові, меті та завданням дисертаційної роботи; поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих результатів; використанням методів математичного аналізу експериментальних даних; практичною реалізацією основних положень дисертації у навчальному процесі ДЛАУ та позитивними результатами їх впровадження.

Апробація результатів дослідження. Основні результати, отримані в ході дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в доповідях і виступах на міжнародній науково-практичній конференції "Наукові технології формування фахівця XXI ст." (Кіровоград, 2000); ІІ науково-практичній конференції "Професійний портрет викладача XXI ст.: проблеми і перспективи" (Кіровоград, 2003), на засіданнях кафедри авіаційної педагогіки і психології ДЛАУ, науково-методичному супроводженні мовного тестування у Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони України.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 6 публікаціях, із них 4 статті надруковані у провідних наукових журналах і збірниках наукових праць, затверджених ВАК України, 2 тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 290 сторінок. У роботі наведено 15 таблиць, 4 рисунки. Список використаних джерел містить 473 найменування (з них 14 іноземною мовою).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі подано загальну характеристику дослідження, обґрунтовано актуальність проблеми, ступінь її вивченості в науковій літературі, визначено об'єкт, предмет, мету й завдання дослідження, його методологічні та теоретичні основи, описаний комплекс методів, що використовувалися в роботі, розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, основні її етапи.

У першому розділі дисертації – "Навчання пілотів веденню стійкого радіообміну в екстремальних ситуаціях як педагогічна проблема" – вивчено проблему професійної надійності льотного складу на МПТ, здійснено аналіз існуючої системи підготовки авіаційних фахівців до ведення радіообміну англійською мовою, формування у них професійних навичок і вмінь.

Аналіз наукової літератури з проблеми методики навчання майбутніх пілотів іноземних мов у ВНЗ, формування в них культури професійного спілкування і стану розробленості цієї проблеми в педагогічній науці дали можливість зробити висновок про актуальність і доцільність наукового обґрунтування їх навчання веденню радіообміну англійською мовою в процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу.

При цьому вивчення льотної практики показало, що жодна професія не є настільки тісно пов'язаною з часовим фактором, як професія пілота; йому доводиться виконувати льотну діяльність, постійно знаходячись під дією цього фактора. Але сучасний стан професійної підготовленості пілотів до ведення радіообміну англійською мовою на МПТ в умовах дефіциту часу свідчить про те, що він не повною мірою відповідає змістові й особливостям льотної діяльності в екстремальних умовах.

Особливо актуальною ця проблема стала для екіпажів неангломовних країн, у тому числі країн СНД. За статистичними даними за останні 10 років близько 65% авіаційних подій пов'язані з помилками при веденні радіообміну англійською мовою. При цьому особливо важливим є ведення радіообміну англійською мовою в аварійних ситуаціях. Однієї із основних причин такого стану, на нашу думку, є відсутність наукового обґрунтування теоретичних і методичних основ підготовки курсантів-пілотів до ведення радіообміну у ВНЗ ЦА в умовах дефіциту часу.


 
 

Цікаве

Загрузка...