WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Зважаючи на те, що навчання веденню радіообміну на МПТ майбутніх пілотів є невід'ємною частиною процесу формування в них професійної культури і надійності, стає можливим формування у них достатньо стійких навичок і вмінь володіння англійською мовою радіообміну як у звичайних, так і в ускладнених умовах польоту шляхом творчого застосування особистісно орієнтованої методики навчання в процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу. При цьому дидактичне й психологічне навантаження визначені цілями і задачами тренажерної підготовки, виконанням робочих функцій навчального польоту й спрямовані на зміну стану організму курсантів-пілотів, на придбання ним оптимального рівня адаптованості до професійного навантаження. У результаті цього в їх психіці відбувається накопичення нових функціональних станів, мобілізація і розгортання внутрішніх ресурсів, що дозволяють формувати не тільки оптимальні характеристики льотного складу в звичайних і екстремальних умовах польоту, але й стійкі навички та вміння ведення радіообміну на МПТ в умовах дефіциту часу.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що:

1. Формування професійного ведення радіообміну на міжнародних повітряних трасах в екстремальних ситуаціях майбутніми пілотами буде досягнуто, якщо буде науково обґрунтована особистісно орієнтована методика їх навчання веденню радіообміну в умовах дефіциту часу.

2. Творче навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу на основі використання теорії поетапного формування розумових дій (ТПФРД) у процесі виконання квазіпрофесійної діяльності безпосередньо на комплексному тренажері літака (КТЛ) Ан-12 дозволить сформувати оптимальні рівні навичок і вмінь володіння англійською мовою в умовах дефіциту часу як у стандартних, так і в екстремальних умовах польоту.

Відповідно до мети дослідження та висунутої гіпотези ставилися такі завдання:

1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах цивільної авіації (ВНЗ ЦА) і формування в них культури професійного спілкування у майбутніх пілотів.

2. Провести аналіз теорії і практики підготовки у вищих навчальних закладах цивільної авіації майбутніх пілотів до ведення радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу.

3. Теоретично обґрунтувати особистісно орієнтовану методику навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в процесі квазіпрофесійної діяльності в умовах дефіциту часу із застосуванням елементів концепції теорії поетапного формування розумових дій та проблемного навчання.

4. Експериментально перевірити ефективність особистісно орієнтованої методики навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну англійською мовою в умовах дефіциту часу в процесі виконання ними квазіпрофесійної діяльності безпосередньо на комплексному тренажері літака Ан-12 у період предтренажерної й тренажерної підготовок.

5. Розробити методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників по удосконалюванню навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу.

Об'єкт дослідження – процес навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах у вищих льотних навчальних закладах.

Предмет дослідження – концепція, принципи, методи, форми і послідовність навчання курсантів-пілотів вищих льотних навчальних закладів веденню радіообміну в умовах дефіциту часу на міжнародних повітряних трасах.

Методи дослідження. Комплексний характер проблеми дослідження потребував усебічного її вивчення і застосування комплексу методів дослідження, які можна умовно розділити на такі групи:

теоретичні: вивчення й аналіз літературних джерел і документів ІКАО; абстрагування, класифікація і систематизація теоретичних і експериментальних даних; конкретизація теоретичного знання, індукція і дедукція; порівняльний аналіз; теоретичне моделювання польотів на МПТ на сучасних електронних тренажерних пристроях;

емпіричні й експериментальні: вивчення і прогнозування сучасного стану підготовки майбутніх пілотів до льотної діяльності; спостереження; анкетування; бесіди; аналіз рівня успішності курсантів; аналіз передумов до льотних подій згідно з особистими льотними книжками курсантів; проведення констатуючого і формуючого експериментів; практичне моделювання польотів на МПТ на сучасних електронних тренажерних пристроях з максимальним відтворенням реальних умов польоту в ситуації дефіциту часу; методи оцінювання психофізіологічної "вартості" професійної діяльності;

методи математичної статистики (статистичний аналіз показників за допомогою математичної статистики).

Методологічну основу дослідження складають:

положення про особистість як суб'єкт життєдіяльності й розвитку (В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, В.І. Бондар, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.В. Рибалка, О.Я. Савченко, В.О. Татенко та ін.); специфіку професійної діяльності та її обумовленість об'єктивними і суб'єктивними факторами (К.О. Абульханова-Славська, О.Г. Асмолов, М.І. Нещадим); особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання (І.Д. Бех, О.В. Бондаревська, Є.Ф. Зеєр, Г.М. Романцев, О.М. Пєхота, С.І. Подмазін, Є.С. Полат, О.В. Киричук, В.В. Ягупов); системний підхід до аналізу та обґрунтування досліджуваних педагогічних явищ (П.К. Анохін, В.Г. Афанасьєв, І.В. Блауберг, Т.А. Ільїна, М.С. Каган, Н.В. Кузьміна, Є.С. Маркарян та ін.); творче використання ТПФРД (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна) і проблемного навчання (М.І. Махмутов);

ідеї й установки в державних нормативних документах з проблем освіти (Закони України "Про освіту" і "Про вищу освіту", Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Національна доктрина розвитку освіти та ін.);

роботи, присвячені безпеці польотів (Ю.Г. Алексєєв, Л.Л. Анцелілович, Б.П. Бугаєв, В.Г. Денисов, Н.І. Владіміров, А.М. Гузій; В.І. Жулєв, І.С. Іванов, В.Г. Воробьйов, Б.В. Зубков, Б.Д. Уріновський; В.М. Ганьшин, В.А. Русол та ін.); авіаційному радіозв'язку і навчанню веденню радіообміну (В.А. Анисимов, В.Є. Зазнов, А.М. Левін; О.В. Антонов; Т.А. Архарова; О.П. Бамбуркін, І.Е. Кудрясов, Г.І. Оліфіренко; А.М. Вітряк, Л.Ф. Левесон, В.К. Лепіхов та ін.); особливостям професійної льотної діяльності (В.Г. Денисов, М.М. Громов, Р.М. Макаров, Н.Н. Дроботун, В.О. Колосов, В.Л. Маріщук, О.К. Платонов, Є.К. Плетніцький та ін.); людському факторові в авіації (М.Ф. Антонов, Ю.П. Даримов, В.Г. Денисов, А.Ф. Жидовинов, Г.О. Крижановський, М.С. Каган, В.О. Курашвілі, І.М. Алпатов, П.Т. Грабчак, Б.Ф. Ломов, Н.О. Носов та ін.); особливостям авіаційних подій, позаштатних ситуацій і катастроф (Л.І. Анциферова, В.І. Арнольд, Л.Л. Анцелілович, В.І. Лебедєв та ін.);

документи ІКАО і роботи, що регламентують радіообмін англійською мовою.

Теоретичну основу дослідження складаютьдосягнення педагогіки, психології, психофізіології та висновки сучасних міждисциплінарних наукових досліджень (філософські, лінгвістичні, психологічні і педагогічні), основні положення сучасної психолого-педагогічної науки про розвиток як основний спосіб існування людини в процесі різних форм взаємодії, у тому числі і навчальної (Б.П. Бітінас, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, В.В. Тесленко та ін.); активність учня як суб'єкта навчальної діяльності (Л.П. Арістова, О.В. Киричук, В.І. Лозова, П.Г. Лузан, В.В. Ягупов та ін.); професійну освіту (С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, О.Е. Коваленко, Е.В. Лузик, О.Є. Смирнова, Є.О. Мілерян, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва та ін.); теорію і практику організації навчання в навчальних закладах (В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинський, Ю.К. Бабанський, С.Я. Батишев, Г.О. Балл, І.М. Богданова, О.В. Глузман, С.У. Гончаренко, А.І. Дьомін, А.Й. Капська, П.Ф. Каптєрев, О.П. Кондратюк, В.В. Краєвський, Г.С. Костюк, В.Г. Кремень, Е.В. Лузик, В.С. Маслов, М.І. Нещадим, А.В. Петровський, В.В. Рибалка та ін.); проблеми професійної підготовки льотного складу, психофізіологічної надійності операторів, БП, психофізіологічної готовності авіаційних фахівців (Б.С. Алякрінський, А.В. Антонов, V.E. Hick, В.І. Лебедєв, Р.М. Макаров, В.Л. Маріщук, П.Т. Грабчак та ін.); педагогічні технології навчання іноземним мовам (Т.А. Архарова, І.Л. Бім, В.А. Бухбіндер, Г.В. Барабакова, Б.С. Гершунський, І.В. Дерев'яненко, Г.Н. Єрмоленко, А.Н. Іонова, Г.В. Каміанський, І.Ф. Грудок, В.П. Круглова, О.О. Леонтьєв, І.Я. Лернер, Н.К. Скляренко, А.А. Миролюбов, О.К. Кудінова, А. Лапідус, Г.В. Рогова, М.М. Скаткін та ін.); сучасні концепції навчання (особистісно орієнтована концепція навчання, ТПФРД, педагогіка співробітництва, проблемне навчання та ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...