WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

Підвищення ефективності запліднення in vitro при лікуванні жіночого безпліддя трубного походження з урахуванням ролі антиоваріальних антитіл (авторефе - Реферат

3

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КМІТА Євген Вікторович

УДК 629.7.07:81.2

Методика навчання пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні науки)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державній льотній академії України, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград

Науковий керівник -

доктор педагогічних наук, доцент

Ягупов Василь Васильович,

Науково-методичний центр військової освіти, начальник

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент

Нещадим Микола Іванович,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, головний науковий співробітник відділу теорії та практики педагогічної майстерності

кандидат педагогічних наук, старший

науковий співробітник

Ткаченко Олександр Анатолійович,

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, доцент кафедри психології

Провідна установа -

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки та методики професійного навчання, Міністерство освіти і науки України, м. Харків

Захист відбудеться "3" березня 2005р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.11 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, кімната 41

Автореферат розісланий "27 " січня 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Свистун В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Науково-технічний прогрес в авіації вимагає суттєвого корегування підготовки льотного складу (ЛС) до професійної діяльності, а проблема безпеки польотів (БП) – безпосереднього врахування людського фактору. Слід зазначити, що однієї зі складових професійної майстерності пілота, яка суттєво впливає на людський фактор в авіації, є культура його професійного спілкування англійською мовою.

Збільшення обсягу міжнародних повітряних перевезень призвело до різкого збільшення мовної взаємодії пілотів із застосуванням мови фразеології, розробленої на базі не тільки російської мови, але й англійської, французької та ін. Дослідження англійської організації Aerospace Linguistic Foundation, у процесі яких порівнювалися 18 мов, показали, що вибір англійської мови в авіації, як офіційної мови радіообміну, є найоптимальнішім, оскільки за статистичними даними при її використанні відбулося значно менше авіаційних подій на 1 млн. польотів (2 проти 5) ніж при використанні інших. Відповідно ведення радіообміну пілотами цією мовою, особливо в умовах дефіциту часу, є актуальною науковою проблемою. Відомо, що льотна діяльність висуває до психіки пілота максимальні вимоги, бо вона передбачає його напружену інтелектуальну і рухову діяльність в умовах підвищеного емоційно-вольового стресу. При цьому, у польоті число мінімально необхідних дій та операцій може досягати межі людських можливостей.

Пілотові в екстремальних умовах польоту на тлі високого емоційно-вольового напруження, які можуть бути викликані порушеннями у функціонуванні навігаційного устаткування і різних систем літака, можливою погрозою для власного життя, а також життя пасажирів, необхідно вчасно зреагувати на ці несправності, адекватно оцінювати обстановку, прийняти єдино вірне рішення і реалізувати його згідно з Порадниками щодо льотної експлуатації та здійснення польотів. Усе це необхідно виконати в максимально короткий час, з високою точністю і безумовною надійністю. Адже часовий фактор для пілота в цих умовах стає вирішальним. Відповідно виникає проблема дефіциту часу, що залежить також від психічних і психофізіологічних можливостей людини.

Також відбулося різке збільшення кількості польотів і пасажиропотоку на країни ближнього і далекого зарубіжжя, що значно ускладнило професійну діяльність ЛС. Згідно зі звітом Міждержавного авіаційного комітету, поява авіакомпаній країн СНД на міжнародних повітряних трасах (МПТ) призвело до значного збільшення авіаційних подій і катастроф через допуск ЛС до роботи на них без відповідного рівня їх професійної підготовленості. При цьому, за останні роки збільшилась кількість подій, пов'язаних з відсутністю в нього професійної мовної культури введення радіообміну англійською мовою як у звичайних, так і в позаштатних умовах льотної діяльності. Основними причинами таких подій є недостатній рівень знань у пілотів щодо розмовної англійської мови; відсутність у них системних знань стандартної й нестандартної фразеології радіообміну англійською мовою, навичок і вмінь володіння професійною льотною мовою; недостатнє взаєморозуміння в процесі ведення ними радіообміну із диспетчерським пунктом аеропорту; неадекватне оцінювання ними різних позаштатних ситуацій; прийняття помилкових рішень та їхнє передавання по каналах радіозв'язку на диспетчерський пункт; іноді пілоти не вміють переводити одиниці виміру висоти польоту (метри у фути), встановлені стандартами Міжнародної організації цивільної авіації; уповільнене сприйняття інформації в ситуаціях, що вимагають швидкого ухвалення рішення та ін.

При цьому спостерігаються суттєві складності в процесі ведення ЛС радіообміну англійською мовою, бо спілкування іноземною мовою передбачає значно більшу кількість розумових дій та операцій пілотів, пов'язаних з лексико-граматичним оформленням висловлювань, ніж при спілкуванні рідною мовою. Різко зростає навантаження на оперативну пам'ять пілота, підвищуються вимоги до його довільної уваги, що призводить до збільшення кількості речових помилок, ослаблення контролю якості мови та ускладнення розподілу уваги між значеннєвим і формально-мовним рівнями висловлювання своїх думок. Результат – викривлене сприйняття пілотом інформації, непрофесійне її осмислення й інтерпретація.

Пілот, на думку Р.М. Макарова, може бути професійно підготовленим, але в екстремальних умовах діяльності в залежності від типу реакцій може бути практично безпомічним через відсутність у нього стресостійкості, психологічної готовності до льотної діяльності. У цих умовах пілот у залежності від його індивідуально-психічних якостей і особливостей, професійної підготовленості до льотної діяльності може поводитися по-різному. Наприклад, допускати зайві дії та операції, пропускати сигнали, невірно їх інтерпретувати, давати помилкові команди, приймати необґрунтовані рішення й неадекватно їх реалізовувати. У таких умовах виникає дефіцит часу й інформації. У пілота, як правило, виникають негативні емоційні прояви – страх, розгубленість, шок, невпевненість у собі й ін. Якщо до цього додається недостатнє володіння англійською мовою, то це призводить до суттєвих "збоїв" при сприйнятті й обробці інформації, її передаванні. Така ситуація може виникнути і при невірному оформленні російсько-, україномовної інформації англійською мовою.

Відповідно, культуру професійного спілкування у майбутніх пілотів необхідно формувати у процесі занять з іноземної мови. У зв'язку з цим на перший план виходить проблема ефективних методик викладання англійської мови у ВНЗ. За останні роки намітилася тенденція до комплексного її дослідження. Розроблено значну кількість дидактичного матеріалу для студентів, пов'язаного зі максимально ефективним використанням часу, який відводиться для їх мовної підготовки. Проте, практично, відсутні дисертаційні дослідження, теоретичний і методичний матеріали, пов'язані з підготовкою студентів до професійного спілкування англійською мовою в умовах дефіциту часу. Таким чином, теоретичне обґрунтування методики ведення радіообміну англійською мовою майбутніми пілотами в умовах дефіциту часу та її експериментальна перевірка є актуальною педагогічною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт на базі Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці й пов'язана з темою "Педагогічні основи складання тестів іноземною мовою для мовного тестування в Збройних Силах України", що розробляється в Науково-методичному центрі військової освіти Міністерства оборони України.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особистісно орієнтовану методику навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу й експериментально перевірити її ефективність у період їх предтренажерної і тренажерної підготовок.

Концепція дослідження. Аналіз підготовки авіаційних фахівців до ведення радіообміну на МПТ показав, що, незважаючи на численні дослідження, проведені за останні роки, збільшення кількості навчальних годин на вивчення іноземних мов, проблема формування у пілотів культури іншомовного спілкування залишається однією з найбільш актуальних у їх підготовці. Основна причина недостатньої надійності ведення радіообміну на МПТ пілотами неангломовних країн корениться, насамперед, у відсутності діяльнісного та особистісного підходів до процесу формування у них знань, навичок і умінь (ЗНУ) цього радіообміну. Зокрема, навчання веденню радіообміну на МПТ майбутніх пілотів в умовах дефіциту часу у льотних ВНЗ не проводиться взагалі. Як наслідок цього страждає якість підготовки авіафахівців до ведення радіообміну на МПТ, особливо в екстремальних умовах польоту.


 
 

Цікаве

Загрузка...