WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів південної україни за остракодами (автореферат) - Реферат

Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів південної україни за остракодами (автореферат) - Реферат

Пропозиції виходять із принципу забезпечення оптимального балансу між соціальною й економічною ефективністю системи ОЗ, значною мірою враховують інтереси зацікавлених сторін (органів управління різного рівня, медичних, страхових організацій).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Ковжарова Е. Особливості застосування найбільш поширених моделей фінансування системи охорони здоров'я. Практичні висновки для України // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 7. – С. 31–38.

2. Ковжарова Е.В. Методи регулювання системи охорони здоров'я // Державні і ринкові методи регулювання соціальної сфери: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-тут економіки / Під ред. В.М. Новікова – К. – 2001. – С. 87–93. (дозвіл ВАК України від 23 грудня 2004 р.).

3. Ковжарова Е.В. Економічна оцінка медико-демографічної ситуації в Україні // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип 2(9) / Гол. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ. – 2002. – С. 163–167.

4. Ковжарова Е. Міжнародний досвід вирішення проблем фінансування системи охорони здоров'я. Практичні висновки для України // Матеріали наук.-практ. семінару „Формування демократичного та ефективного державного управління в Україні. 11-12 березня 2002 р." / За ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ. – 2002. – С. 65–77.

5. Ковжарова Е.В. Платна медична допомога: досвід, проблеми // Соціальний захист. – 2000. – № 1. – С. 51–56.

6. Ковжарова Е.В. Перспективи впровадження загальнообов'язкового медичного страхування в Україні // Соціальний захист. – 2000. – № 4. – С. 38–39.

7. Желяєв І.Б., Ковжарова Е.В. Роль та місце державного регулювання ринку лікарських засобів у соціальних реформах // Соціальний захист. – 1998. – № 6. – С. 37–44.

АНОТАЦІЯ

Ковжарова Е.В. Організаційно-економічні основи охорони здоров'я в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ, 2004.

У дисертації розроблено теоретико-методичні засади та практичні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму охорони здоров'я в умовах ринкової трансформації економіки з урахуванням світового і вітчизняного досвіду.

Визначено економічну сутність та особливості просторової організації системи охорони здоров'я, розкрито зміст та структуру організаційно-економічного механізму охорони здоров'я як сукупності форм, методів і механізмів, за допомогою яких здійснюється організація суспільного виробництва в сфері охорони здоров'я й узгоджується економічно доцільна її діяльність як єдиної системи.

На основі комплексного підходу до оцінки стану системи охорони здоров'я, здійснено аналіз розвитку охорони здоров'я в розрізі регіонів України, проведено їх групування. Оцінено економічні наслідки стану здоров'я населення за допомогою показника вартості „тягаря хвороб", розраховано величину платежів населення за медичні послуги та товари медичного призначення.

Проведено аналіз фінансових можливостей запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування, визначено головні засади державної політики в сфері охорони здоров'я в умовах соціально-економічних трансформацій, обґрунтовано напрями реорганізації механізмів управління і фінансування охорони здоров'я.

Ключові слова: система охорони здоров'я, обов'язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування, тягар хвороб, медична допомога, соціальна політика.

АННОТАЦИЯ

Ковжарова Э.В. Организационно-экономические основы здравоохранения в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.09.01 – демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – Совет по изучению продуктивных сил Украины НАН Украины, г. Киев, 2004.

В диссертации разработаны теоретико-методические основы и практические подходы к усовершенствованию организационно-экономического механизма здравоохранения в условиях рыночной трансформации экономики с учетом мирового и отечественного опыта.

Определена экономическая сущность и особенности пространственной организации системы здравоохранения, раскрыто содержание и структуру организационно-экономического механизма здравоохранения как совокупности форм, методов и механизмов, с помощью которых осуществляется организация общественного производства в сфере здравоохранения и согласовывается экономически целесообразная его деятельность как единой системы. Система здравоохранения представляет собой совокупность учреждений, организаций и предприятий, которые осуществляют производство, распределение, сохранение и организацию потребления медицинских услуг и товаров медицинского назначения, в том числе поддержания санитарно-эпидемиологической безопасности, предоставления сопредельных лечебно-оздоровительных услуг, в частности, в области санаторно-курортного оздоровления, физкультуры и т.п., обеспечивая тем самым удовлетворения соответствующих потребностей населения, сохранение и восстановления общественного здоровья.

На основе комплексного подхода к оценке состояния системы здравоохранения, осуществлен анализ развития здравоохранения в разрезе регионов Украины, проведен их группирование. Оценены экономические следствия состояния здоровья населения с помощью показателя стоимости „бремя болезней", рассчитана величина платежей населения за медицинские услуги и товары медицинского назначения. Показателя стоимости „бремя болезней" учитывает: прямые затраты на больничную и позабольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретения медикаментов, а также затраты, связанные с социальным страхованием и социальным обеспечением; косвенные экономические потери ВВП в связи с преждевременной смертностью, стойкой, или временной потерей трудоспособности.

Проведен анализ финансовых возможностей внедрения в Украине обязательного медицинского страхования, определены главные направления государственной политики в сфере здравоохранения в условиях социально-экономических трансформаций, обоснованы направления реорганизации механизмов управления и финансирование здравоохранения.

Ключевые слова: система здравоохранения, обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, бремя болезней, медпомощь, социальная политика.

ANNOTATION

Kovgarova E.V. Organizationally-economic bases of health protection in Ukraine. Manuscript.

Dissertation for a candidate degree in Economics by speciality 08.09.01– the demography, economy of labour, social economy and policy. Council of study of productive forces of Ukraine of NAS of Ukraine, Kiev, 2004.

During the work under the dissertation there were developed theoretical and methodical bases and practical ways to the improvement of organizationally-economic mechanism of health protection in the conditions of market transformation of economy taking into account world and domestic experience.

There were determined economic essence and features of spatial organization of the system of health protection, described and opened substance and structure of organizationally-economic mechanism of health protection as the aggregate of forms, methods and mechanisms by which organization of public production is carrying out in the field of health protection and according economic expedient of its activity as the single system.

On the basis of complex way to estimation of the state of the system of health protection, there was carried out the analysis of development of health protection in the section of regions of Ukraine, conducted their grouping. Were appraised the economic consequences of the state of health of population by the index of cost „burden illnesses", calculated the size of payments of population for medical services and commodities of the medical setting.

Was conducted the analysis of financial possibilities of inculcation in Ukraine of obligatory medical insurance, determined all directions of state policy in the field of health protection in the conditions of socio-economic transformations, were grounded directions of reorganization of mechanisms managements and financing of health protection.

Key words: system of health protection, obligatory medical insurance, voluntarily medical insurance, burden of illnesses, social policy.

Підписано до друку

Формат 6084/16

Ум. друк. арк. 1,0. Обл.-вид. арк. 0,9

Наклад 100 прим. Зам. №

Національна академія наук України

Рада по вивченню продуктивних сил України

01032, Україна, м. Київ – 32, бул. Тараса Шевченка, 60

дільниця оперативного друку РВПС України НАН України,

01032, Україна, м. Київ – 32, бул. Тараса Шевченка, 60


 
 

Цікаве

Загрузка...