WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів південної україни за остракодами (автореферат) - Реферат

Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів південної україни за остракодами (автореферат) - Реферат

Наукові результати дисертації базуються на використанні статистичних даних Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України, міжнародних економічних організацій (СБ, ООН, ВООЗ), літературних джерелах.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну дисертаційного дослідження визначають такі наукові положення:

  • уточнено сутність категорії "система охорони здоров'я", яка враховує функції та можливості їх реалізації в умовах формування ринкових відносин як в економіці в цілому, так і в даній сфері, зокрема;

  • модифіковано методику визначення рентабельності з урахуванням особливостей фінансового механізму ОЗ, а саме: введено поняття „точка беззбитковості (порогу нерентабельності)", що дозволяє визначити величину „непокриття" затрат на розвиток системи охорони здоров'я;

  • вперше здійснено розрахунок умовно-змінних й умовно-постійних витрат на ОЗ в Україні та визначено поріг рентабельності галузі;

  • вдосконалено методи аналізу розвитку ОЗ на основі співвідношення змін рівня життя і витрат на охорону здоров'я, що дозволило здійснити економічну оцінку впливу стану здоров'я на макроекономічні показники України;

  • розроблено концептуальну схему економічного механізму розвитку системи охорони здоров'я з урахуванням регіональних можливостей галузі, наукових принципів і методів економічного впливу на розвиток лікувально-профілактичних закладів;

  • дістали подальшого розвитку організаційні складові механізму вдосконалення державної політики щодо реформування системи ОЗ, зокрема принципи розвитку та використання ресурсів галузі, що забезпечить покращення доступності медичної допомоги;

  • обґрунтовано шляхи вдосконалення розвитку системи охорони здоров'я на сучасному етапі, спрямовані на зняття соціальної напруги у сфері медичного обслуговування населення.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методологічні та методичні положення дослідження системи ОЗ розширюють наукову базу для подальшого теоретичного вивчення даної проблематики.

Виявлені особливості та тенденції розвитку ОЗ України можуть бути використані Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством праці і соціальної політики України при розробці державної стратегії розвитку ОЗ і соціального страхування.

Основні положення та висновки дисертації можуть теж застосовуватись при підготовці фахівців із економіки ОЗ і соціальної політики.

Одержані наукові результати були використані при виконанні науково-дослідних робіт РВПС України НАН України за темами 3.1.5.63 "Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу", 3.1.5.72 „Регіональні особливості розвитку соціальної сфери: теоретико-методологічні та практичні аспекти", 3.1.5.85 „Схеми (прогнози) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року", що підтверджується довідкою про впровадження результатів дисертаційної роботи (довідка № 25/825-13-4 від 27.12.2004 р.).

Пропозиції, подані в процесі дослідження, отримали позитивну оцінку та використовуються у практичній роботі комітетів, Головного науково-експертного управління Апарату та керівництва Верховної Ради України, а також Міністерства охорони здоров'я України, зокрема при підготовці експертних висновків, довідково-аналітичних матеріалів і проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" (довідка № 10.01.07/1717 від 25.11.2004).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною науковою працею, в якій запропоновано авторське вирішення важливого наукового завдання – створення дієвого організаційно-економічного механізму системи ОЗ в Україні.

В дисертації особисто автором запропоновано методичні підходи до оцінки медико-демографічної ситуації за допомогою показника вартості „тягаря хвороб", здійснено його розрахунок; обчислено витрати на ОЗ в Україні, визначено поріг нерентабельності та запас фінансового дефіциту вітчизняної системи ОЗ; проведено економічне обґрунтування запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні, зокрема, здійснено розрахунки щодо залучення можливих джерел фінансування системи охорони здоров'я; обґрунтовано напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування ОЗ.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-практичному семінарі "Досвід стажування державних службовців у США та ЄС і його роль у становленні демократичного державного управління в Україні" (м. Київ, березень 2002р.) за участі науковців Вищої школи державної служби ім. Р. Вагнера Нью-Йоркського університету (США) та Європейського інституту державного управління (Нідерланди), відкритому пленарному засіданні "Медичне страхування: досвід Європейського Союзу" (м. Київ, травень 2004 р.), науково-практичному семінарі "Визначення вартості медичних послуг" (м. Київ, вересень 2004 р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 4,2 др. арк., у тому числі авторові належить 3,8 др. арк. Із загальної кількості публікацій 3 опубліковано у фахових наукових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 213 сторінок тексту, який включає 19 таблиць, 8 рисунків та 3 додатки на 31 сторінці. Список використаних літературних джерел із 178 найменувань займає 15 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТОБОТИ

У першому розділі „Теоретико-методологічні основи дослідження системи охорони здоров'я та формування сучасної стратегії її розвитку" обґрунтовано економічну сутність і розкрито особливості функціонування системи ОЗ, визначено теоретико-методичні підходи до її дослідження, обґрунтовано основні положення нової парадигми розвитку вітчизняної системи ОЗ та напрями реформування її організаційно-економічного механізму, проаналізовано світовий досвід проведення реформ у цій складовій національної економки та визначено ключові проблеми, які потребують вирішення.

Система ОЗ являє собою сукупність установ, закладів, організацій і підприємств, що здійснюють виробництво, розподіл, збереження та організацію споживання медичних послуг і товарів медичного призначення, в тому числі підтримання санітарно-епідеміологічної безпеки, надання суміжних лікувально-оздоровчих послуг, зокрема, в галузі санаторно-курортного оздоровлення, фізкультури тощо, забезпечуючи тим самим задоволення відповідних потреб населення, збереження та відновлення суспільного здоров'я. Вона характеризується територіальною, галузевою, функціональною та організаційною структурами, які відображають: форми територіального зосередження установ, закладів, організацій і підприємств ОЗ, масштаби розвитку та регіональні пропорції з надання відповідних послуг; структуру системи за галузевою належністю її елементів; роль окремих елементів щодо виконання певних зовнішніх і внутрішніх функцій; організаційні форми та органи управління, які забезпечують цілеспрямований узгоджений розвиток усіх елементів системи.

Основою підвищення ефективності ОЗ є вдосконалення її організаційно-економічного механізму – сукупності форм, методів і механізмів, за допомогою яких здійснюється організація суспільного виробництва в сфері ОЗ й узгоджується економічно доцільна її діяльність як єдиної системи. Структура організаційно-економічного механізму за функціональною ознакою повинна включати три основні підсистеми: державне регулювання на різних рівнях (загальнодержавному, регіональному, локальному), саморегулювання та саморозвиток на мікрорівні, громадське регулювання з боку населення. Таким чином, механізм виражатиме типову форму поєднання елементів ринкової саморегуляції з елементами демократичного державного регулювання, властиву сучасній соціально-орієнтованій економіці. Він покликаний забезпечити, по-перше, доступність науково обґрунтованого набору медичних послуг для всіх громадян за рахунок впровадження й дотримання нормативів фінансування та матеріально-технічного постачання ОЗ, впровадження стандартів медичного обслуговування, по-друге, ефективність системи ОЗ, а саме: відповідність суспільних видатків і досягнутих за їх допомогою результатів державним цілям і гарантіям в ОЗ; економічну ефективність як з точки зору доцільності витрат, так і забезпечення позитивного ефекту від раціоналізації розподілу ресурсів між різними виробниками медичних послуг, оптимізації співвідношення стаціонарних і амбулаторно-поліклінічних послуг, удосконалення територіальної структури ОЗ; інституційну ефективність (у тому числі орієнтацію на інновації) за рахунок створення нової системи управління шляхом поєднання централізованої й децентралізованої її моделей, налагодження вертикальних і горизонтальних управлінських зв'язків.


 
 

Цікаве

Загрузка...