WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів південної україни за остракодами (автореферат) - Реферат

Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів південної україни за остракодами (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ковжарова Елла Володимирівна

УДК 332.122:613

Організаційно-економічні основи системи охорони здоров'я в Україні

Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці,

соціальна економіка і політика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Куценко Віра Іванівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділом проблем розвитку і розміщення галузей соціальної сфери.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Заяць Тетяна Анатоліївна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділом дослідження проблем відтворення людського капіталу та розселення;

кандидат економічних наук, доцент Євсеєв Володимир Іванович, Український інститут громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, завідувач відділом економічних досліджень охорони здоров'я та медичного страхування.

Провідна установа:

Інститут демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України, відділ соціальної політики, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться 11 квітня 2005 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

Автореферат розісланий 10 березня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор економічних наук, професор

Бандур С.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Особливості демографічної ситуації та стану здоров'я населення, соціально-економічні зміни, нові вимоги до якості й обсягів медичної допомоги та способу життя громадян повинні отримати адекватне відображення в пріоритетних напрямах соціальної політики України. Основними з них є: послідовна реалізація конституційних гарантій медичної допомоги; поліпшення доступності послуг для всіх верств населення шляхом перебудови системи охорони здоров'я (ОЗ) у відповідності з її сучасними економічними засадами та передовими технологіями; забезпечення належних кількісних і якісних характеристик медичного обслуговування, а також максимальної ефективності використання ресурсного потенціалу. Стратегічним завданням розвитку вітчизняної ОЗ, згідно з сучасними світовими тенденціями та вимогами соціальної ринкової економіки до якості життєдіяльності особи, повинно бути створення ефективної моделі управління процесами відтворення здоров'я індивіду та всього суспільства, активне впровадження ідей здорового способу життя.

На жаль, стан здоров'я населення України, який є інтегральною характеристикою загального стану суспільства, нині характеризується високими показниками захворюваності, інвалідності та смертності, погіршенням репродуктивного здоров'я та здоров'я новонароджених. Однією з причин такої ситуації є невідповідність між потребою в наданні медичних послуг і величиною виділених на це ресурсів. Назріла необхідність переходу до нового організаційно-економічного механізму, спроможного забезпечити соціально-економічну ефективність національної системи ОЗ.

Гострота проблеми обумовила появу значної кількості наукових розробок у сфері економіки ОЗ. Дослідженню теоретичних засад ОЗ, її правової бази присвячено роботи А. Акопяна, В. Баранова, В. Бірюкова, В. Бойкова, Ю. Жиленка, М. Кузьменка, Є. Кузнєцова, Б. Райзберга, Ф. Філі, І. Шеймана та ін.; забезпечення медичних закладів матеріальними та кадровими ресурсами, організація потоків пацієнтів стали предметом досліджень В. Журавля, В. Куценко, С. Крюкова, В. Лехан, С. Шевчука; механізми фінансування закладів ОЗ в умовах перехідної економіки розглядаються в дослідженнях В. Андрущенка, М. Дейкуна, С. Кондратюка, російських науковців Т. Большакової, А. Вялкова, П. Кузнєцова, Р. Хальфіна, І. Шеймана, С. Шишкіна та ін.

Водночас, аналіз наявних досліджень вказує на відсутність у більшості з них комплексного бачення концептуальної моделі вітчизняної ОЗ, пріоритетів її розвитку на коротко- та довготермінову перспективи, місця і ролі в системі соціального захисту населення та на ринку послуг, без чого неможливе обґрунтування адекватної для умов України стратегії реформування галузі та прийняття відповідних законодавчих актів.

Ці та інші причини спонукали до вибору відповідної теми дисертаційної роботи, визначають її актуальність, наукову та прикладну значимість.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов'язаний з планами науково-дослідних робіт РВПС України НАН України, зокрема з темами: 3.1.5.63 "Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу" (номер державної реєстрації 0100U000657), в якій авторські дослідження стану системи ОЗ як складової соціальної сфери та прогноз розвитку її інфраструктури на тривалу перспективу використані при написанні розділу "Соціальна сфера"; 3.1.5.72 „Регіональні особливості розвитку соціальної сфери: теоретико-методологічні та практичні аспекти" (номер державної реєстрації 0101U 007874), де роль автора полягає в розробці концепції та стратегії розвитку ОЗ регіонів України, а також прогнозу розвитку та розміщення закладів ОЗ на період до 2010 р., що використано при написанні підтем „Розробка концепції та стратегії сталого розвитку і розміщення продуктивних сил соціальної сфери України та її регіонів", „Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил соціальної сфери України та її регіонів до 2010 р."; 3.1.5.85 „Схеми (прогнози) розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року" (номер державної реєстрації 0104U003168), в якій матеріали автора щодо дослідження впливу ОЗ на соціальний розвиток використано при написанні розділу „Соціальний розвиток і підвищення добробуту населення". Крім того матеріали дисертаційного дослідження використовувалися при підготовці проекту Концепції розвитку охорони здоров'я населення України (№ 1313/2000 вiд 07.12.2000р.) та проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" (№ 6152-2 від 07.05.2001р.).

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методичних засад і практичних підходів до вдосконалення організаційно-економічного механізму ОЗ в умовах ринкової трансформації економіки з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.

Досягнення сформульованої мети обумовило необхідність вирішення таких задач:

  • розкрити соціально-економічну сутність поняття "система охорони здоров'я", яка враховує функції ОЗ та можливості їх реалізації в умовах формування ринкових відносин, як в економіці в цілому, так і в даній сфері, зокрема;

  • розробити методичні підходи до визначення основних показників економічної діяльності закладів охорони здоров'я;

  • виявити специфіку трансформаційних процесів в ОЗ країн з соціально-орієнтованою ринковою економікою та визначити можливості їх упровадження в Україні;

  • проаналізувати організаційні та економічні форми функціонування системи охорони здоров'я України та її регіонів з метою виявлення можливих ризиків реформування галузі;

  • визначити пріоритети та основні завдання державної політики в сфері ОЗ в умовах ринкової трансформації економіки;

  • сформулювати складові механізму використання багаторівневої системи ресурсного забезпечення лікувально-профілактичних закладів;

  • обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку охорони здоров'я та її реформування, здійснивши економічне обґрунтування можливостей запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні.

Об'єкт дослідження – процес функціонування сфери ОЗ як цілісної системи в умовах соціально-економічної трансформації суспільства.

Предмет дослідження – організаційно-економічний механізм розвитку системи ОЗ в умовах діяльності закладів та установ охорони здоров'я різних форм власності.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення та принципи теорії ринкової економіки, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених із питань розвитку соціальної сфери, економіки охорони здоров'я, соціальної політики.

Дослідження проводились на основі використання методів системного аналізу, логічних, статистичних і економіко-математичних методів. Зокрема, при аналізі сучасного стану ОЗ та рівня розвитку окремих компонентів її матеріально-технічної бази використовувались статистичні та нормативні методи; при дослідженні чинників, які впливають на розвиток ОЗ, – методи кореляційного аналізу; при здійсненні економічного обґрунтування можливостей запровадження в Україні ОМС – методи економіко-математичного моделювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...