WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування ступеня важкості прееклампсії та адресатності терапії у вагітних з патологією сечовидільної системи (автореферат) - Реферат

Прогнозування ступеня важкості прееклампсії та адресатності терапії у вагітних з патологією сечовидільної системи (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

У сучасній соціології наявний соціальний запит на створення цілісної соціологічної концепції трансформування українського суспільства. Це пояснюється тим, що після розпаду Радянського Союзу перед вітчизняними вченими постало чимало питань, пов'язаних з невідповідністю понятійно-категоріального апарату науки новій соціальній реальності. Така ситуація обмежує адекватність результатів дослідження пострадянського суспільства. Отже, на часі розробка методології комплексного науково обґрунтованого дослідження трансформування соціальної системи. Загалом, дослідження соціальних трансформацій має свою традицію в соціології, але вона є недостатньою для дослідження соціальних трансформацій у пострадянському просторі. Зазначене кристалізує сутність наукової проблеми даної роботи.

Перш за все саме поняття "соціальна трансформація" потребує визначення та уточнення. Поняття "соціальна трансформація" фіксує процес радикального цілеспрямованого переходу від одного типу соціальної системи до іншого типу. Особливістю цього процесу є саме те, що він сконструйований та скерований соціальним технологом. Соціальна трансформація – це процес переходу від однієї соціальної системи до іншої в результаті корінних економічних, соціальних та політичних перетворень. Такий процес торкається всіх сфер суспільства, проходить на всіх рівнях соціальної реальності, є цілеспрямованим та достатньо довготривалим.

Поняття "соціальна трансформація" використовується часто для позначення тих соціальних процесів, що відбувалися та відбуваються в країнах СНД. Для того, щоб ці процеси пояснити, проаналізувати та спрогнозувати, потрібна теорія, яка б давала комплексне знання. Предметом такої теорії виступають соціальні групи в період трансформації, їх зміни (виникнення одних, зникнення інших і т.д.) і відповідні зміни в соціальній структурі системи, соціальні відносини між спільнотами, також соціальні інститути, які теж перетворюються, й суспільство як соціальна система, яка набуває якісно нових характеристик.

На основі аналізу шляхів теоретичного дослідження соціальних змін показано, що понятійно-категоріальний апарат теорії трансформаційних процесів залежить від наукової парадигми, на основі якої виконується дослідження. Від специфіки предмета дослідження залежить логіка побудови понятійно-категоріального апарату теорії. Трансформаційні процеси доцільно розглядати з позицій системної та синергетичної парадигми.

В системній парадигмі вже існує декілька теорій, в полі зору яких лежать трансформаційні процеси. Однією з цих теорій є структуралістська. Структуралісти, вбачаючи привід до демократизації у зміні структури влади в суспільстві, детально ілюструють шанси і можливості діяльності, які пропонують певні соціальні структури політичним акторам. Аналіз трансформації на Україні на основі структуралістської парадигми дає можливість простежити розподіл зміни влади в Україні, проаналізувати політичні кризи, межі діяльності політичних акторів тощо. Такий аналіз допомогає зробити модель системної трансформації, розроблену В. Меркелем, яка виявляється досить універсальною для того, щоб з її допомогою аналізувати всі країни, що перебувають на трансформаційному шляху.

Публікації з теми дисертації. Основні результати дисертації відображені у 5 самостійних фахових публікаціях, які входять до переліку ВАК України:

Ковтуненко Е. Про категоріальний статус поняття "соціальна трансформація" в загальносоціологічній теорії // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: НАНУ, Інститут соціології, 2002. – С.31-40.

Ковтуненко Е.С. Соціальні зміни: поняття та види // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2002. – С.224-228.

Ковтуненко Е.С. Образ трансформаційних процесів в сучасних західних соціологічних парадигмах // Соціологічні дослідження: збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2002, №1(2). – С. 97-103.

Ковтуненко Е.С. Аналіз основних понять теорії соціальних трансформацій // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип.15-16. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 2003. - С.78-81.

Ковтуненко Е.С. Методологічні проблеми соціологічного дослідження трансформаційних процесів // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип.19. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 2003. - С.10-13.

АНОТАЦІЯ

Ковтуненко Е.С. Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

Дисертацію присвячено концептуалізації трансформаційного процесу в соціологічній теорії. В роботі визначається специфіка поняття "соціальна трансформація" та досліджується його евримстичний потенціал. Доводиться необхідність розробки соціології трансформаційних процесів як теорії середнього рівня. Характеризуються основні принципи, понятійно-категоріальний апарат та методи дослідження соціології трансформаційних процесів. Встановлюється евристичний потенціал сучасних соціологічних парадигм, в полі зору яких знаходяться трансформаційні процеси. На основі моделі системної трансформації В. Меркеля досліджується хід трансформацій в Україні.

Ключові слова: соціальна трансформація, теорія, демократизація, системний аналіз, самоорганізація, принципи дослідження, понятійно-категоріальний апарат.

АННОТАЦИЯ

Ковтуненко Э.С. Эвристический потенциал социологической теории трансформационных процессов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2005.

Диссертация посвящена концептуализации трансформационного процеса в социологической теории. В работе определяется специфика понятия "социальная трансформация" и исследуєтся его эвристический потенциал. Доказывается необходимость разработки социологии трансформационных процесов как теории среднего уровня. Характеризуются основные принципы, понятийно-категориальный аппарат и методы исследования социологии трансформационных процессов.

В диссертационном исследовании предлагается рассматривать понятие "социальная трансформация" как фиксирующее радикальный целенаправленный переход от одного типа социальной системы к другому типу. При этом социальные трансформации проводятся социальным технологом (Президентом, правительством и т.д.)

Для уточнения специфики понятия "социальная трансформация" в диссертации предлагается сравнение его с другими понятиями, фиксирующими социальные изменения. Понятие "социальная трансформация", как и понятие "революция", фиксирует процесс, который радикально изменяет тип социальной системы. Но понятие "революция" используется для обозначения насильственного перехода к новой системе. В отличие от понятия "эволюция", понятие социальная трансформация обозначает целенаправленный и управляемый процесс социальных изменений. Понятие "реформа", в отличие от понятия "социальная трансформация", фиксирует процесс изменений в какой-то отдельной общественной сфере. При помощи реформ всех сфер общества и осуществляются социальные трансформации.

В диссертации исследуется эвристический потенциал современных социологических парадигм, оперирующих понятем трансформационного процесса. В русле системного анализа рассматриваются модернизационная, структуралистская, актортеоретическая и культуралистская парадигмы. Социальная трансформация рассматривается также с точки зрения синергетического анализа. В диссертационной работе сравнивается эвристический потенциал этих двух возможностей изучения трансформационных процесов.

В работе обосновывается преимущество модели системной трансформации В. Меркеля. На основе данной модели проводится анализ трансформационных процессов на Украине. Исследуются причины развала Советского Союза, особенности путей и способов демократизации на Украине, специфика консолидации социальной системы.

ANNOTATION

Kovtunenko E.S. Heuristic potential of the sociological theory of transformation processes.- Manuscript.

The thesis for a scientific degree of the Candidate of Sociological Sciences. - 22.00.01 – Theorie and history of sociology. Taras Shevchenko Kyiv National University . - Kyiv, 2005.

The dissertation conceptualizes the transformation process in sociological theory. The dissertation defines the peculiarities of the notion "social transformation". The necessity of the development of the sociology of transformation processes as a middle-range theory. Has been proven major principles, conceptual apparatus and research methods of the sociology transformation processes have been characterized. Heuristic potential of sociological paradigms dealing with transformation processes have been researched. The transformation processes of the Ukrainian society have been analyzed on the basis of the Wolfgang Merkel's model systemic transformation.

Keywords: social transformation; democratisation; theory of transformation; analysis of system; self organization; principles of examinations; conception of transformation.


 
 

Цікаве

Загрузка...