WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування ступеня важкості прееклампсії та адресатності терапії у вагітних з патологією сечовидільної системи (автореферат) - Реферат

Прогнозування ступеня важкості прееклампсії та адресатності терапії у вагітних з патологією сечовидільної системи (автореферат) - Реферат

3

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ковтуненко Елліанна Станіславівна

УДК 316.422

Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів

22.00.01 – теорія та історія соціології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії та теорії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

Головко Борис Андрійович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри історії та теорії соціології.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, доцент,

Павленко Юрій Вітальович,

Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, м. Київ, головний науковий співробітник відділу глобальних проблем сучасної цивілізації;

кандидат соціологічних наук, доцент,

Кутуєв Павло Володимирович,

Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ,

докторант кафедри соціології факультету соціальних наук та соціальних технологій.

Провідна установа: Інститут соціології НАН України, м. Київ.

Захист відбудеться 13 червня 2005 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, вул. Володимирська, 60, ауд. 314.

З дисертацією можна ознайомитись у наукові бібліотеці ім. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий " 12 " травня 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.О.Тарабукін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Актуальність досліджуваної проблематики зумовлюється тією роллю, яку відіграють соціальні трансформації в житті українського суспільства. Наша країна переживає період глобальних системних трансформацій. Такі зміни в Україні супроводжуються соціальною напругою, кризами, девальвацією цінностей, конфліктами та недовірою.

Іноді соціальні інститути західних країн автоматично копіюються в Україні без врахування специфіки історичного шляху нашої держави, особливостей соціальних відносин тощо. І наслідки цього тільки залишають сподіватися на краще: на території пострадянських держав не стихають й мають значний потенціал міжетнічні зіткнення, різні акції соціального протесту, постійне незадоволення більшості населення якістю власного життя й т.п.

Наявні проблеми зумовлюють необхідність наукового вивчення трансформаційних процесів. Разом з тим й досі залишаються без відповіді питання щодо сутності, темпів, моделей соціальних трансформацій тощо. Такі процеси, що відбуваються в Україні, поки не знаходять свого задовільного пояснення в сучасних соціологічних теоріях.

Пострадянська реальність поставила перед українськими соціологами проблему неадекватності понятійно-категоріального апарату науки до нових соціальних процесів. Перш за все аналізу потребує вже саме поняття "трансформаційний процес", яке стало дуже поширеним у наш час. Не зважаючи на досить широке вживання цього поняття, воно є майже нерозробленим у науковому плані.

Сучасна соціологія накопичила чимало теорій суспільної динаміки. Але для пояснення сучасних трансформаційних процесів наявна теорія соціальних трансформацій є недостатньо розробленою. На протязі 90-х років в Україні відбулося чимало подій, які не пояснюються відомими теоретичними моделями. В сучасній соціології існують напрацювання, в полі зору яких втрапляють окремі елементи чи фази трансформаційного процесу. Але досі не існує комплексного знання, яке дає можливість описувати, аналізувати та прогнозувати трансформаційні процеси.

Отже, проблемна ситуація полягає у наявності соціального запиту на створення цілісної соціологічної концепції трансформування українського суспільства та, водночас, відсутності комплексного науково обгрунтованого знання щодо трансформування соціальної системи.

Ступінь наукового опрацювання теми. Тема соціальних трансформацій в суспільстві відносно нова в українській соціології. У вітчизняній соціології соціальні трансформації ніколи не виступали як предмет спеціальної соціологічної теорії. Разом з тим в історії соціологічної думки були розроблені концепції, які використовувались у даній дисертаційній роботі.

Оскільки соціальні трансформації виявляються одним з видів соціальних змін, то важливо визначити їх місце у цілому спектрі цих змін. Низка робіт класиків соціології присвячена проблемам соціальних змін. До них можна віднести праці О.Конта, Г.Спенсера (G. Spenser), Е.Дюркгейма (E.Durkheim), К.Маркса (K.Marx), П.Сорокіна, Т.Парсонса (T. Parsons), Карла Полан'ї (K. Polanyi), Л. Моргана, П.Штомпки тощо.

Для висвітлення місця та ролі теорії соціальних трансформацій в системі соціологічного знання були використані роботи соціологів з проблем структури соціологічного знання – Дж.Тернера, В.Ядова, М.Лукашевича, М.Туленкова, Ж.Тощенко тощо.

Серед вітчизняних вчених, які приділяли увагу вивченню трансформаційних процесів, можливо виділити Л.Д.Бевзенко, І.Е. Бекешкіну, Є. Бистрицького, В.М. Ворону, Є.І. Головаху, А.Н. Данілова, Б.В. Дубіна, Т.І. Заславську, С.Л. Катаєва, П.В.Кутуєва, О.Д. Куценко, С.О. Макеєва, М.Д. Міщенко, Ю.І. Павленка, Н.В. Паніну, В.М. Пічу, А.О. Ручку, В.І.Тарасенка, В.Є. Хмелька та деяких інших.

Останнім десятиліттям поняття "соціальні трансформації" досить детально розглядається західними вченими (роботи Вільгельма Блейка (Wilhelm Bleek) , Клауса фон Байме (Klaus von Beyme), Еберхарда Зандшнайдера (Eberhard Sandschneider), Норберта Вуннера ( Norbert Wunner), Вольфганга Меркеля (Wolfgang Merkel), Баррінгтона Мура (Barrington Moore), Александра Отта (Alexandr Ott), Девіда Штарка (David Stark), Вольфганга Цапфа (Wolfgang Zapf) та багатьох інших). Слід зазначити цінність моделей соціальних трансформацій, запропонованих у роботах Гуіллермо О`Доннела, Філіпа Шміттера, Олександра Данілова, Вольфганга Меркеля тощо.

Окремі аспекти визначення ознак демократії та загальні проблеми демократизації суспільства розглядалися у працях Роберта Даля (Robert Dahl), Адама Пшеворскі, Ірини Бекешкіної, Тетяни Заславської тощо.

Для досліджуваної теми важливим є розуміння співвідношення процесів модернізації та трансформації суспільства, а також розмежування цих понять. Для цього використовувались роботи Вольфганга Цапфа, Станіслава Катаєва, Девіда Штарка тощо.

Для аналізу трансформації в Україні важливе значення мають наступні доробки: модель системної трансформації В.Меркеля, аналіз розвитку партійної системи в Україні Райнера Лінднера (Rainer Lindner), оцінка економічних реформ Андреаса Віттковського (Andreas Wittkowsky), дослідження розвитку українського інституту парламенту та президенства Олександра Отта (Alexandr Ott) тощо. Зробити детальний аналіз сучасної ситуації в Україні допомогли праці В.Кременя, Д. Табачника, В. Ткаченко, Є.Головахи, а також деякі дисертаційні роботи з проблематики соціальних трансформацій, що були представлені в останні роки, - М.А. Безносова, І.А.Євдокимової, Т.Л. Нагорняк, Г.И. Пиреєвої тощо.

Отже, на сьогоднішній день накопичилося чимало матеріалу з проблем соціальних трансформацій. Не зважаючи на велику популярність цієї тематики, аналіз соціальних трансформацій здійснювався фрагментарно. Не було розроблено саме поняття "соціальна трансформація" та не виявлено його специфіку у порівнянні з іншими поняттями, що фіксують соціальні зміни. Повнота і системність досліджень процесу соціальних трансформацій в соціології є недостатньою, тому необхідність його концептуалізації в соціологічній теорії обумовили та визначили тему дисертації, а також окреслили її мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація з науковими планами організації, де виконана робота, не пов'язана.

Мета і завдання дослідження. Мета полягає у розробці концептуальних засад теорії трансформаційних процесів.

Для її досягнення необхідно вирішити такі завдання:

уточнити визначення поняття "соціальна трансформація";

зробити порівняльний аналіз понять, що фіксують соціальні зміни: "революція", "еволюція", "реформа" та "соціальна трансформація";

визначити статус соціології соціальних трансформацій в структурі соціологічного знання;

дослідити традицію аналізу соціальних трансформацій в історії соціології;

з'ясувати особливості протікання трансформаційного процесу в Україні.

Об'єкт та предмет дослідження.Об'єктом дослідження виступає теорія трансформаційних процесів. Предметом дослідження є евристичні властивості теорії трансформаційних процесів та понятійно-категоріальний апарат цієї теорії, моделі дослідження тощо.

Методи дослідження. В роботі використовувались такі методи дослідження: системний та порівняльний аналіз, структурно-функціональний аналіз, індуктивний і дедуктивний та анлітико-синтетичний методи, абстрагування, метод ідеального типізування, а також вторинний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у формулюванні нових теоретичних засад теорії трансформаційних процесів, евристичний потенціал якої дозволяє описувати, аналізувати та прогнозувати трансформаційні процеси в окремій країні.

У дисертаційній роботі були отримані такі нові наукові результати:

Уточнено соціологічний зміст поняття "соціальні трансформації". Показано, що це поняття фіксує процес радикального цілеспрямованого переходу від одного типу соціальної системи до іншого типу. Наголошується, що соціальні трансформації впроваджуються через застосування певної соціальної технології.


 
 

Цікаве

Загрузка...