WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді (автореферат) - Реферат

Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді (автореферат) - Реферат

5. Сипливый В.А., Петюнин А.Г., Береснев А.В., Камель Дж. Х Эль Машни. Оценка отдаленных результатов хирургического лечения больных циррозом печени в стадии компенсации // "Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики" Збірник наукових статей. – Запоріжжя. – 2003. – С 347-352.

6. Сипливый В.А., Петюнин А.Г., Марковский В.Д., Камель Дж. Х. Эль Машни. Морфологические критерии оценки функциональных резервов печени при ее циррозе// „Анналы хирургической гепатологии".-Т.8,№2.-2003.-С.350-351.

7. Сипливый В.А., Береснев А.В., Петюнин А.Г., Камель Дж. Х. Эль Машни, Гузь А.Г. Оценка функционального состояния печени при хирургическом лечении больных циррозом // „Хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны" Сборник научно-практических и учебных тезисов.-Донецк.-2003.-С.44

8. Сипливый В.А., Береснев А.В., Петюнин А.Г., Камель Дж. Х Эль Машни. Хирургическое лечением больных циррозом печени // "Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині" Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченної 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету – 17-18 січня 2005 р. – Харків.– С. 161 – 162.

АНОТАЦІЯ

Камель Джбара Хаммад Ель Машні. Фактори ризику та прогнозування печінкової недостатності при хірургічному лікування хворих на цироз печінки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. Харківський державний медичний університет, Харків, 2005.

Метою роботи було поліпшення результатів оперативного лікування хворих на цироз печінки (ЦП) на підставі виявлення факторів ризику та прогнозування розвитку печінкової недостатності (ПН) при виборі методу оперативного втручання. Установлено, що ПН виникає у 33,9% хворих на ЦП і є причиною смерті в 63,6% випадків. Ризик її розвитку найбільш високий після шунтуючих операцій, при наявності асциту, поєднанні асциту та кровотечі з ВРВ стравоходу та шлунка. ПН супроводжується гіпопротеїнемією, гіпоальбумінемією, гіперфібріногенемією, підвищенням рівнів білірубіну, сечовини, креатиніну, активності ферментів АсАТ, АлАТ, ЛФ, зростанням анемії, лейкоцитозу, лімфопенії. Морфологічні зміни печінки при ЦП віддзеркалюють її функціональні резерви, а ризик розвитку ПН найбільший при цирозі С-типу. Зниження печінкового кровотоку, лінійної швидкості портального кровотоку, збільшення діаметрів ворітної та селезінкової вен указують на погіршення функціональних резервів печінки. Математична оцінка порушень функції печінки на підставі визначення маркерів малої недостатності печінки не дозволяє прогнозувати розвиток ПН, а оцінка тяжкості цирозу за Child-Turcotte-Pugh може бути використана для комплексного прогнозування ПН у хворих на цироз та вибору тактики лікування. Можливий прогноз ПН, заснований на математичному аналізі клініко-лабораторних, морфологічних та інструментальних показників.

Ключові слова: печінкова недостатність, фактори ризику, прогнозування розвитку, морфологічні зміни, порто-печінкова гемодинаміка, функціональні резерви, цироз печінки.

АННОТАЦИЯ

Камель Джбара Хаммад Эль Машни. Факторы риска и прогнозированния печеночной недостаточности при хирургическом лечении больных циррозом печени. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - хирургия. Харьковский государственный медицинский университет, Харьков, 2005.

Целью исследования явилось улучшение результатов хирургического лечения больных циррозом печени (ЦП ) на основе выявления факторов риска и прогнозирования развития печеночной недостаточности (ПН) при выборе метода оперативного лечения.

Результаты исследования основываются на данных обследования и хирургического лечении 121 больного ЦП в возрасте от 9 до 66 лет. Операция наложения дистального спленоренального анастомоза выполнена у 81 больного, операция экстраперитонизации правой доли печени с лазерным облучением – у 22 больных, операция перевязки левой желудочной артерии и вены, селезеночной артерии - у 18 больных ЦП. Установлено, что ПН осложняет течение раннего послеоперационного периода у 33,9% больных ЦП и приводит к смерти в 63,6% случаев. Риск развития ПН наиболее высок после шунтирующих оперативных вмешательств, у больных с наличием асцита, либо сочетанием асцита и кровотечения из ВРВ гастроэзофагальной зоны.

Изучение изменений функциональных проб печени в раннем послеоперационном периоде показало, что развитие ПН сопровождается нарушением гомеостаза, что проявляется гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гиперфибриногенемией, повышением уровня билирубина, мочевины, креатинина, активности ферментов АсАТ, АлАТ, ЩФ, нарастанием анемии, лейкоцитоза, лимфопении.

Анализ качественных и количественных характеристик изменений структуры печени при ее циррозе позволил выделить морфологические типы цирроза, отражающие ее функциональные резервы, которые отличаются между собой по соотношению стромы и паренхимы, относительному объему гепатоцитов, находящихся в состоянии некроза и / или некробиоза, объему гепатоцитов в процессе деления. Установлено, что риск развития ПН наиболее высок у больных с морфологической картиной цирроза С-типа. Основной причиной ПН являются некрозы гепатоцитов, снижающие объем функционирующей паренхимы печени.

Исследование порто-печеночной гемодинамики в послеоперационном периоде показало, что у больных с развившейся ПН отмечется снижение печеночного кровотока, что характеризовалось достоверно более низкими значениями относительного объемного пульса, отношения времени притока к длительности нисходящей части кривой, максимальной скорости быстрого наполнения, средней скорости медленного наполнения, большим временем медленного наполнения. У больных с ПН наблюдалось достоверное увеличение диаметра воротной и селезеночной вен, снижение линейной скорости в воротной вене и увеличение индекса портального застоя, что отражало снижение функциональных резервов печени. Установлено, что снижение линейной скорости портального кровотока меньше 10 см/сек, увеличение диаметра воротной вены более 1,5 см и индекса портального застоя более 0,14 см  с является неблагоприятным прогностическим критерием у больных ЦП при планировании оперативного вмешательства.

Проведенная математическая оценка нарушений функций печени у больных циррозом на основе определения биохимических проб – маркеров малой недостаточности печени показала, что она не отражает истинного состояния функциональных резервов печени и не позволяет прогнозировать развитие печеночной недостаточности в послеоперационном периоде. Установлено, что оценка тяжести цирроза по Child-Turcotte-Pugh позволяет судить о функциональных резервах печени и может быть использована для комплексного прогнозирования развития ПН у больных циррозом и выбора тактики лечения. Возможен дооперационный прогноз развития ПН, основанный на математическом анализе клинических, лабораторных, морфологических и инструментальных данных.

Ключевые слова: печеночная недостаточность, факторы риска, морфологические изменения, порто-печеночная гемодинамика, прогнозирование риска операции, функциональные резервы, цирроз печени.

SUMMARY

Kamel Jbarah Hammad Al Mashni. Risk factors and prognosis of the hepatic failure at surgical treatment of the patients with liver cirrhosis. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on speciality 14.01.03 - surgery. Kharkiv state medical university, Kharkiv, 2005.

The aim of the work was to improve the results of surgical treatment in patients with liver cirrhosis based on the determination of risk factors and prognosis of hepatic failure at choice of method of surgical treatment.

It was established, that hepatic failure occurеs in 33,9% patients with liver cirrhosis and is a resone of their death in 11,57% cases. The highest risk of it's occurance is after shunting operations, at presence of ascities, combination of ascities and hemorrhage from esophageal and gastric variceal veins. Hepatic failure is accompanied by hypoproteinemia, hypoalbuminemia, hyperfibrinogenemia, increased concentration of bilirubin, urea, creatinine, hyperactivity of the asparagineaminotransferase, alaninaminotransferase, alcalain phosphatase, increase of anemia, leucocytosis, lymphopenia. Morphological changes in liver at liver cirrhosis reflects it's functional reserves, and risk of the hepatic failure is the highest at C-type cirrhosis. Decrease of the hepatic blood supply, linear portal velocity, increase in diameter of portal and splenic veins specifies the deterioration of functional liver reserves. The mathematical evaluation of the disturbances of liver function based on the determination of small hepatic failure markers does not permite to prognose the occurance of the hepatic failure and the evaluation of the cirrhosis by Child-Turcotte-Pugh may be used for the complex prognosis of the hepatic failure in patients with liver cirrhosis and choice of treatment tactics. It's possible the prognosis of the hepatic failure, based on mathematical analysis of clinical, laboratory, morphological and instrumental parameters.

Keywords: hepatic failure, risk facrors, prognosis of occurance, morphological changes, porto-hepatic hemodynamics, functional reserves, liver cirrhosis.


 
 

Цікаве

Загрузка...