WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді (автореферат) - Реферат

Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді (автореферат) - Реферат

3

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Камель Джбара Хаммад Ель Машні

УДК 616.36 – 004 –089 – 037 – 06

Фактори ризику та прогнозування печінкової недостатності при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки

14.01.03 - хірургія

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків - 2005

    Дисертацією є рукопис.

    Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Сипливий Василь Олексійович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії №2

Офіційні опоненти:доктор медичних наук, професор

Калита Микола Якович,

Інститут хірургії та трансплантології АМН України, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки

доктор медичних наук, професор

Велигоцький Микола Миколайович,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії

Провідна установа: Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, відділ хірургії печінки та жовчних проток

Захист відбудеться "27 жовтня 2005 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при Харківському державному медичному університеті за адресою: 61022, м.Харків, проспект Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного медичного університету (м.Харків, просп. Леніна, 4).

Автореферат розісланий "26"вересня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Ягнюк А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Цироз печінки (ЦП) залишається одним з поширених хронічних захворювань системи травлення, частота виникнення якого у всьому світі коливається від 1 до 11%, і в середньому складає 2-3% від рівня загальної захворюваності (Шерлок Ш., Дули Дж., 1999) . За останні десятиріччя смертність від ЦП в розвинутих країнах Європи (Франція, Німеччина, Швеція), США, Японії зросла більш ніж чим в два рази та посідає четвере місце серед причин смерті людей, старших за 40 років, що пов'язано зі збільшенням рівня захворюваності на вірусний гепатит, зловживанням алкоголю, поширенням токсикоманій, безконтрольним уживанням медикаментів, а також недостатнім знанням етіології, патогенезу ЦП і пізньою його діагностикою (Шерцингер А.Г., Кіценко Е.А., 1998; Хазанов А.И., 1998; Борисов А.Е. зі співавт., 2000).

Значна частина хворих на ЦП звертається за медичною допомогою в стадії декомпенсації, при наявності ускладнень портальної гіпертензії (ПГ). Хірургічний метод лікування ускладнень ПГ при ЦП є провідним (Шалімов О.О. зі співавт., 2000; Калита М.Я. зі співавт., 2000; Русин В.І.зі співавт., 1999; Lerut J. et al., 1995).

Однак ступінь ризику несприятливого результату хірургічного втручання у хворого на ЦП є високим і складає 11-80% (Буланов К.І., Чуклін С.М., 1999; Шалімов О.О. зі співавт., 2000; Калита М.Я., Котенко О.Г., 2000; Єрамішанцев О.К. зі співавт., 2003; ).

Печінкова недостатність (ПН) є найбільш загрозливим і частим ускладненням післяопераційного періоду, при розвитку якого летальність досягає високих цифр – від 12,5 до 75%, у залежності від важкості стану хворого, виду та термінів виконання операції (Русин В.І. зі співавт., 1998; Назіров Ф.Г. зі співавт., 2000; Лебезев В.М. зі співавт., 2001; Сипливий В.О., Береснєв О.В., 2001; Vauthey J.N., 1993). У прогнозі розвитку ПН відіграють роль етіологія захворювання, клінічні ознаки, морфологічна картина змін у печінці, зміни біохімічних показників функції печінки (Сипливий В.О. зі співавт., 1997; Котенко О.Г., 2001; Grady J.G. et al., 1995).

Лікування ПН є однією зі складних проблем сучасної інтенсивної терапії. Тому в хірургічній практиці продовжується упровадження індивідуалізованого підходу до вибору методів лікування, що включають як ендоскопічні, ендоваскулярні, так і порожнинні операції (Калита М.Я., Котенко О.Г., 2000; Лебезев В.М. зі співавт., 2001; Єрамішанцев О.К. зі співавт., 2003; Stanley A.J. et al., 1995). Вважають, що визначення тактики лікування, вибір методу й типу оперативного втручання повинні грунтуватись на критеріях Child-Turcotte – Pugh (Русин В.І. зі співавт., 1999; Habib A. et al., 1995), вивченні морфологічних змін печінки (Сипливий В.О. зі співавт., 1997), гепатоспланхнічного кровотоку (Котенко О.Г., 2001).

Таким чином, профілактика ПН є важливим питанням хірургії ЦП. Виявлення факторів ризику її розвитку дозволить визначити метод і тип оперативного втручання, здійснити корекцію функції печінки, що покращить результати хірургічного лікування хворих на ЦП.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках тематичного плану Харківського державного медичного університету як фрагмент науково-дослідної роботи: "Патофізіологічне обгрунтування застосування сучасних методів діагностики й хірургічної корекції захворювань печінки та позапечінкових жовчних проток і підшлункової залози з урахуванням порушень гомеостазу" (№ державної реєстрації 01980002620).

Мета та задачі дослідження: Поліпшити результати оперативного лікування хворих на ЦП на підставі виявлення факторів ризику та прогнозування розвитку ПН при виборі методу оперативного втручання .

Задачі дослідження :

1. Вивчити безпосередні результати хірургічного лікування хворих на ЦП, визначити частоту та фактори ризику розвитку ПН.

2. Визначити динаміку порушень функції печінки в післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні хворих на цироз.

3. Вивчити якісні та кількісні морфологічні зміни печінки у хворих на цироз до та після хірургічного втручання, при розвитку ПН.

4. Вивчити зміни портального кровотоку після різних типів оперативних утручань та визначити зв'язок з розвитком ПН.

5. Розробити та упровадити в клінічну практику методику прогнозування ПН при хірургічному лікуванні хворих на ЦП.

Об'єкт дослідження цироз печінки.

Предмет дослідження – печінкова недостатність при хірургічному лікуванні хворих на ЦП.

Методи дослідження: клініко-лабораторні, морфологічні, морфометричні, ультразвукова доплерографія, реогепатографія, ендоскопічні, рентгенологічні та статистичні методи .

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше розроблена морфологічна характеристика ЦП, яка включає якісні та кількісні показники структурних змін, що дозволяє оцінити функціональні резерви печінки. Установлено, що зниження печінкового та портального кровотоку віддзеркалює зниження функціональних резервів печінки, зумовлюючи розвиток ПН, визначені його кількісні характеристики. Установлено інформативність різних методик оцінки функціональних резервів печінки, визначені фактори ризику розвитку ПН при хірургічному лікуванні хворих нацироз. Розроблена й упроваджена в клінічну практику методика прогнозування розвитку ПН у хворих на цироз, що базується на математичному аналізі.

Практичне значення одержаних результатів. Використання розробленої морфологічної характеристики ЦП для оцінки функціональних резервів печінки дозволяє прогнозувати розвиток ПН у залежності від типу оперативного втручання, раціоналізувати тактику й обрати метод лікування. Визначення кількісних характеристик портального кровотоку й стану судин портальної системи неінвазивними методами дозволяє оцінити функціональні резерви печінки, індивідуалізувати вибір типу оперативного втручання у хворих на ЦП. Використання критеріїв інформативності методик оцінки функціональних резервів печінки, факторів ризику ПН та розробленої методики математичного прогнозу її розвитку дозволяє об'єктивізувати важкість стану хворого, оцінити ступінь ризику оперативного втручання, індивідуалізувати лікування хворих на цироз. Результати роботи впроваджені й використовуються в роботі хірургічних відділень лікувальних закладів міста Харкова (Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, МСЧ №8 ВО "Завод імені Малишева", лікарня швидкої медичної допомоги ім. Мещанінова, 18 міська багатопрофільна клінічна лікарня, Дорожна клінічна лікарня станції Харків).

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провів патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури за даною темою, здійснив клінічне обстеження хворих, асистував на операціях, проведених у хворих, провів статистичну обробку та аналіз отриманих результатів. Задачі дослідження, методологічні підходи до їх вирішення, висновки та практичні рекомендації, що витікаюь з даного дослідження, сформульовані разом з науковим керівником. У дисертації не використані ідеї, що належать співавторам наукових робіт.

Апробація роботи. Матеріали дисертації доповідалися на: Х Ювілейній міжнародній конференції хірургів-гепатологів Росії і країн СНД (Москва, 2003); ІХ Всеукраїнскій науково-методичній конференції "Актуальні питання викладання та сучасні проблеми хірургії" (Запоріжжя, 2003); науково-практичній конференції "Хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны" (Донецьк, 2003); Національних Пироговських читаннях (Вінниця, 2004); науково-практичній конференції з міжнародною участю "Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині" (Харків, 2005); науково-практичній конференції "Актуальні питання невідкладної хірургії" (Ялта, 2005).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, з них 4 статті у фахових журналах, що входять до затвердженого ВАК України переліку наукових видань, 3 роботи у вигляді тез доповідей у матеріалах міжнародних та республіканських конференцій.

Структура дисертації. Дисертація викладена на 139 сторінках машинописного тексту, складається з вступу, 6 розділів, заключення, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що містить 290 найменувань. Робота ілюстрована 30 таблицями й 4 малюнками.


 
 

Цікаве

Загрузка...