WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика перинатальної захворюваності та смертності новонароджених від матерів, що хворіли на сифіліс (автореферат) - Реферат

Профілактика перинатальної захворюваності та смертності новонароджених від матерів, що хворіли на сифіліс (автореферат) - Реферат

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Коновалов Д. Гендер та засоби масової комунікації у пострадянській Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. — Харків, 2002. — № 553. — С. 165–169.

  1. Коновалов Д. Гендер, нация и глобализация в украинском политикуме / Д. Коновалов // Вісник Харк. нац. ун-ту. Серія: теорія культури та філософія науки. — Харків, 2003. — № 587. — С. 65–69.

  2. Коновалов Д. Роль сакральных образов женщин в процессе конструирования нации / Д. Коновалов // Вісник Харк. нац. ун-ту. Філософські проблеми науки та культури. Серія: теорія культури та філософія науки. — Харків, 2004. — № 625-1. — С. 97–100.

  3. Коновалов Д. Стратегии власти и конструирование нации / Д. Коновалов // Вісник Харк. нац. ун-ту. Філософські перипетії. Серія: філософія. — Харків, 2004. — № 638. — С. 42–45.

  4. Коновалов Д. Новые маскулинности: украинский дисплей / Д. Коновалов //Гендерные исследования: [Сб. ст.] / Харьк. центр гендер. исслед.; Под ред. И. Жеребкиной и др. — Харьков, 2004. — № 10. — С. 226–235.

АНОТАЦІЇ

Коновалов Д. О. Гендер і національний суб'єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню процесу формування українського національного суб'єкта. Обґрунтовано положення про те, що національний суб'єкт конструюється за допомогою мікропрактик влади і включає до себе гендерно детерміновані стратегії тілесності, які визначають головні принципи національної суб'єктиваціі індивідів. Проаналізована специфіка взаємовідношень між гендерними стратегіями тілесності і національними механізмами конструювання суб'єкта. Відокремлено основний механізм створення національного суб'єкта — систему національної маскулінності. В основі мікропрактик влади лежить сконструйована гендером система обов'язкової гетеросексуальності. У процесі створення "віковічних" та тих, що "не підлягають сумніву" національних конструктів маскулінності і фемінінності, гендер легітимує конструювання і реконструювання національного суб'єкта. Механізмом ієрархізації національних суб'єктів виступає система національної маскулінності, котра включає до себе відношення гегемонії, субординації, співучасті і маргіналізації, та знаходиться у стані постійної конкуренції з іншими системами маскулінності. Конструювання українського національного суб'єкта відбувається у контексті конкуренції системи радянської маскулінності, "нової" національної маскулінності і транснаціональної маскулінності, кожна з яких намагається компенсувати радянську/колоніальну травму українського національного суб'єкта.

Ключові слова: національний суб'єкт, стратегії тілесності, гендер, системи маскулінності.

Коновалов Д. А. Гендер и национальный субъект: конструирование маскулинности в постсоветской Украине. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04 — философская антропология, философия культуры. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Харьков, 2005.

Диссертация посвящена исследованию процесса конструирования украинского национального субъекта. Обоснована гипотеза о том, основным принципом конструирования национального субъекта выступает социальный конструкт этнической принадлежности, сформированный как "природный" и поэтому не подлежащий сомнению. Осознание индивидами "естественности" своей этнической принадлежности конструируется посредством идеологических институтов национального языка и национальной семьи. Национальный язык" определяет общие границы сообщества, а национальная семья "закрывает" их, производя телесные практики, ограничения и запреты сексуальности, "подчиняясь" которым индивид субъективируется в национальное сообщество. Выделен основной механизм конструирования национального субъекта — система национальной маскулинности, который действует в символическом пространстве этнической принадлежности индивида и определяет отношения гегемонии, субординации, соучастия и маргинализации в национальной иерархии. Наряду с национальной системой маскулиности существуют другие, конкурентные ей системы маскулинности. В Украине конкуренция систем маскулинности определяется борьбой за гегемонию между национальной, советской и транснациональной системами маскулинности. Отношения в системе национальной маскулинности определяются "подавлением" советских практик субъективации. Гегемонная маскулинность национального возрождения реконструирует образы "Отцов" украинской нации (воинов, государственных деятелей, писателей и т. д.) с целью восстановления прерванной связи поколений. Практики советской субъективации (школа, армия и другие дисциплинарные институты) определяют маскулинность индивидов подчиненных наций как маргинальную, но при этом наделяют ее стабильностью и иерархическим преимуществом в отношении "врагов" советской власти (субординированная маскулинность). Современная реконструкция советской маскулинности определяется сопротивлением новым системам маскулинности, которые в риторике современных украинских коммунистов выступают виновниками краха советской системы и последовавшего экономического кризиса. Позиционируя себя как новую доминирующую группу, представители транснациональной бизнес-маскулинности "маргинализируют" всех тех, кто не смог адаптироваться к рыночным условиям. При этом в условиях дихотомии "Восток-Запад" они сами выступают "маргиналами" в отношении европейской системы маскулинности и вынуждены постоянно подтверждать свою "друговость", чтобы быть "видимыми" в структуре европейского коллективного субъекта. Каждая из рассмотренных систем маскулинности определяется практиками компенсации "нехватки" в структуре украинского национального субъекта.

Ключевые слова: национальный субъект, стратегии телесности, гендер, система маскулинности.

Konovalov D. O. Gender and National Subject: Constructing of Masculinity in post soviet Ukraine. Manuscript.

Thesis for a degree of Candidate of Philosophical Science by specialty 09.00.04 – Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture. - Karazine Kharkiv National University, Kharkiv, 2005.

Thesis is devoted to the research of the process of constructing of Ukrainian national subject. National subject is constructed by the micro technologies of power, in particular by the gender-determined strategies of human body. The main mechanism of constructing of national subject is the system of national masculinity, which functions in the symbolic space of ethnic belonging of an individual and determines the relations of hegemony, subordination, co-participation and marginalization in the context of national hierarchy. In other words, national project presupposes the struggle for hegemony, which is realized with the help of the mechanisms of national masculinity. National ideology often represents "sex" as what does not and could not change the stable "natural" pattern underneath all the flux. However there are different types of sex patterns, which are the products of the current systems of masculinities. Research focuses on the characteristics of the major institutionalized forms of Ukrainian and imported transnational masculinities, as well as relations between them. Understanding the role of system of masculinity as the powerful cultural mechanism, crucial for constructing such social concepts as class, race, ethnicity, nationality, and religion is crucial for a philosophical analysis of any political order.

Key words: national subject, strategies of human body, gender, system of masculinity.

Коновалов Дмитро Олександрович

Гендер і національний суб'єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України

Спеціальність 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури

Автореферат на здобуття наукового

ступеня кандидата філософських наук

Відповідальний за випуск проф. І.А. Жеребкіна

Підписано до друку 20.04.2005. Формат 60х90 1/16. Папір офсетний.

Друк. Риз. Ум. друк. арк. 0,9. Обл. вид. арк. 1.

Тираж 100 пр.

Зам. № 83.

Надруковано у центрі оперативної поліграфії ТОВ "Рейтинг"

61002, м. Харків, вул. Сумська, 37. Тел (057) 7005351, 7143426


 
 

Цікаве

Загрузка...