WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз (автореферат) - Реферат

Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз (автореферат) - Реферат

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНЬКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ

УДК: 618.11/.12.-002-036-092-085.361

Клініко-імунологічні особливості підгострого сальпінгоофориту і його комплексне лікування з застосуванням гемокорду

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: - академік НАН України, доктор медичних наук, професор ГрищенкоВалентин Іванович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор ЩербаковаВалентина Василівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1;

- доктор медичних наук, професор Сольський Яків

Порфирійович, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (м. Київ), головний науковий працівник відділення гінекології.

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології №1, м. Київ.

Захист відбудеться "28" квітня 2005 р. о 13.30.годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4.

Автореферат розісланий "25" березня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор В.В. Лазуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Запальні захворювання жіночих статевих органів, як і раніше, займають одне з перших місць в структурі гінекологічних захворювань і являють собою серйозну медичну, соціальну й демографічну проблему (Я.П. Сольський, 1975; В.І. Грищенко, 2000; А.Н. Стрижаков, 2000; В.И. Краснопольский, 2003). Частота цієї патології складає 60-65% серед усіх гінекологічних захворювань і не має тенденції до зниження (В.Н. Серов, 2000).

На сучасному етапі в структурі запальних захворювань внутрішніх статевих органів у жінок відбулися істотні зміни - майже в 75% хворих процес локалізується в придатках матки з превалюванням підгострих форм внаслідок погіршення екологічного середовища, особливостей сучасного способу життя, зростання ролі умовно-патогенних мікроорганізмів, зниження загальної й імунологічної реактивності в популяції, і у хворих зокрема (В.Н. Серов, 2000).

У жінок хворих на сальпінгоофорит посиленню явищ імунного дисбалансу, який виникає при запаленні придатків матки, можуть сприяти виражені імуносупресивні властивості сучасних антибактеріальних засобів, які призначаються емпіричним шляхом, часто необґрунтовано й нераціонально, на використанні яких зазвичай базується традиційне лікування сальпінгоофориту (Н.К. Никифоровский, 2003; Н.В. Белобородова, 2003). Крім того, проведена антибактеріальна терапія сприяє поширенню антибіотикорезистентних штамів (Г.М. Савельева, 1997; А.У. Хамадьянова, 1999).

З вищенаведеного стає очевидною необхідність застосування імунних засобів у складі комплексної протизапальної терапії, але слід зазначити, що ефективність багатьох імунотропних препаратів, які сьогодні використовуються в лікуванні хворих на запалення придатків матки, є недостатньою. З іншого боку, їх неконтрольоване застосування доволі часто негативно впливає на імунологічну реактивність організму хворих (В.В. Щербакова, 2001).

Крім того, у кожної п'ятої-шостої хворої виявляється анемічний синдром, який підвищує ризик виникнення та загострення сальпінгоофориту в 2-6 разів (М.А. Репина, 2002).

Усе це приводить до того, що, незважаючи на зусилля в напрямку вдосконалювання методів діагностики та лікування запальних процесів жіночих статевих органів, їхня ефективність залишається недостатньо високою, що призводить до хронізації захворювання та його рецидивування (В.Н. Запорожан, 2001; Б.М. Венцківський, 2002).

Тому пошук нових методів імунологічної та гематологічної корекції як складової частини патогенетичного лікування хворих на запальні захворювання придатків матки, є досить актуальним. Перспективним у цьому відношенні може стати новий препарат пуповинної крові гемокорд - високоефективний біокоректор широкого спектра дії, багатий біологічно-активними речовинами: монокінами, інтерлейкінами, інтерфероном, ферментами, гормонами, мікроелементами, амінокислотами й вітамінами (А.О. Цуцаєва, 2002; О.В. Овчиннікова, 2003).

Гемокорд виробляється за міжнародними стандартами якості, сертифікований відповідно до рекомендацій EUROCORD, дозволений до клінічного застосування МОЗ України 16.02.2000 р. (зареєстрований під назвою „Кріоцелл-Гемокорд", № сертифіката державної реєстрації 371/03-300200000 від 29.05.2003 р.). На даний час уже є досвід успішного застосування препарату у хворих з різною патологією: при анеміях різного генезу, захворюваннях печінки, запальних захворюваннях в офтальмології, в онкологічних хворих, хірургічних хворих на гнійно-септичні ускладнення та ін. (В.І. Грищенко, 2000; А.М. Солдатова, 2003; І.Ю. Венгер, 2003).

Вищевикладене визначає перспективність використання препарату гемокорд у складі комплексної протизапальної терапії хворих на підгострий сальпінгоофорит, що й обумовило вибір теми даної роботи.

Зв'язок дисертаційної роботиз науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології №1 Харківського державного медичного університету в межах комплексної науково-дослідної державної програми "Розробка методів діагностики, лікування і профілактики в перинатальній охороні плоду і при порушеннях репродуктивної функції" – (№ державної реєстрації 0198U002629). Автор самостійно виконував фрагменти роботи з вивчення динаміки клінічних, імунологічних та гематологічних показників хворих на підгострий сальпінгоофорит під впливом комплексного лікування з використанням препарату гемокорд.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було уточнення клініко-імунологічних та гематологічних особливостей підгострого сальпінгоофориту (ПСО) на сучасному етапі та визначення ефективності застосування препарату гемокорд у комплексній терапії запальних процесів придатків матки.

Для досягнення цієї мети вважали за необхідне вирішити такі задачі:

1. Вивчити клініко-імунологічні й гематологічні особливості підгострого сальпінгоофориту та визначити їхнє значення в патогенезі запальних захворювань придатків матки.

2. Провести порівняльний аналіз імунологічного та гематологічного статусу жінок, що лікувалися традиційними способами, і жінок, у комплексній терапії яких був використаний гемокорд.

3. Вивчити катамнез хворих на підгострий сальпінгоофорит, що одержали традиційне лікування, і жінок, яким було проведено комплексне протизапальне лікування з використанням препарату гемокорд.

4. Визначити клінічну ефективність застосування гемокорду в комплексній терапії жінок з підгострим запаленням придатків матки.

5. Розробити показання, протипоказання, схему застосування препарату гемокорд у комплексній терапії підгострого сальпінгоофориту.

Об'єкт дослідження – підгострі запальні захворювання придатків матки.

Предмет дослідження - клінічні, імунологічні, гематологічні й мікробіологічні показники в жінок хворих на підгострий сальпінгоофорит, особливості перебігу захворювання, визначення ефективності препарату гемокорд для лікування даної патології.

Методи дослідження – у роботі використані клініко-лабораторні, бактеріоскопічні й бактеріологічні, ультразвукові, імунологічні й статистичні методи дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі досліджень, які проведено, виявлені особливості клінічного перебігу, етіологічної структури, характер, роль і ступінь імунних та гематологічних порушень при запальних захворюваннях придатків матки на сучасному етапі, що дозволило оптимізувати тактику лікування даного контингенту хворих.

Уперше теоретично обґрунтовано доцільність застосування та використано препарат гемокорд для корекції імунних та гематологічних порушень і профілактики рецидивів у жінок хворих на запальні захворювання придатків матки.

Уперше доведено клінічну, гематологічну та імунологічну ефективність включення препарату гемокорд до комплексної протизапальної терапії хворих на підгострий сальпінгоофорит.

Практичне значення отриманих результатів. Доведено, що застосований метод імунологічної та гематологічної корекції з використанням препарату гемокорд, поліпшує імунний і гематологічний статус, сприяє підвищенню ефективності консервативного протизапального лікування, зменшенню його тривалості, попереджає виникнення ускладнень і рецидивів у хворих на підгострий сальпінгоофорит. Отримані клініко-лабораторні дані розширили й поглибили відомості про біологічні властивості та механізм клінічної дії препарату гемокорд.

Розроблений комплексний метод лікування запальних захворювань придатків матки із застосуванням препарату гемокорд впроваджений у практику гінекологічних відділень пологових будинків № 1, 5, 7, лікарні № 3 м. Харкова, обласного центру планування сім'ї та репродукції людини м. Харкова. Теоретичні положення й практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в педагогічному процесі кафедр акушерства та гінекології Харківського державного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...