WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Коньков Д.Г. Фармакотерапевтична ефективність мазей, що містять вінборон, при експериментальних ранах. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом – 14.03.05. – фармакологія. – Одеський державний медичний університет, Одеса, 2005

На лабораторних тваринах вивчали вплив мазей що містять вінборон (0,1 – 5%) на перебіг ранозагоювального процесу. Встановили, що найбільший за величиною лікувальний ефект притаманний 2% вінбороновій мазі. Це проявлялось позитивною динамікою площі рани, кількістю тварин з повним загоєнням рани, покращенням мікроциркуляторного процесу зони пошкодження, виразним знеболюючим ефектом. Високий ступінь ранозагоюючого ефекту 2% вінборонової мазі виявлено на моделях площинних, різаних як асептичних, так і інфікованих, та опікових ран шкіри у щурів. За величиною регенераторної дії досліджувана мазь не поступалась солкосериловій, офлокаїновій та 10% метилурациловій мазям, перевершуючи референс-препарати за показниками повноцінного загоювання (репаративна активність вінборонової мазі на 7 добу експерименту перевершує 10% метилурацилову та солкосерилову мазі відповідно на 119,4% та 41,8%, а на моделі інфікованих різаних ран – відповідно в 3,4 та 2 рази; за терміном повного закриття раневого дефекту на моделі дермотомних та опікових ран вінборонова мазь в 1,5-2 рази перевершує дію солкосерилової, офлокаїнової та 10% метилурацилової мазей. Регенераторна дія 2% вінборонової мазі при експериментальних ранах реалізується, в першу чергу, шляхом активації мікроциркуляторних процесів в зоні ушкодження (за рахунок підвищення біотрансформації реактивних форм азоту) наявністю антиексудативної дії, антицитолітичного ефекту, захисним впливом на білковий метаболізм та антиоксидантного захисту. Важливу роль в лікувальному ефекті 2% вінборонової мазі при експериментальних ранах відіграють стимулюючий вплив на проліферативну активність клітин епідермісу та дерми, спроможність підсилювати ангіогенез, нормалізувати функціональні стани нирок та печінки. В хронічному експерименті (90 діб) у вивчаємої мазі не виявлено ознак токсичної та місцевоподразнюючої дії.

Ключові слова: вінборонова мазь, рана, загоєння, опік.

АНОТАЦИЯ

Коньков Д.Г. Фармакотерапевтическая эффективность мазей, которые содержат винборон, при экспериментальных ранах. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности - 14.03.05. - фармакология. - Одесский государственный медицинский университет, Одесса, 2005

На лабораторных животных изучали влияние мазей которые содержат винборон (0,1 - 5%) на течение ранозаживляющего процесса. Винборон (2-фенил-3-карбетокси-4-диметиламиноментил-5-оксибензофурана гидрохлорид), ресинтезированный на НПЦ „Борщаговский химико-фармацевтический завод" феникаберан) - новый отечественный препарат, которому присущи политропные фармакологические свойства – местнообезболивающее, антиагрегантное, противовоспалительное, антиоксидантное, противоишемическое, антигипоксическое, антимикробное иммуномодулирующее, а также способность стимулировать микроциркуляторные и репаративные процессы. Наибольший по величине лечебный эффект присущ 2% винбороновой мази, что проявлялось позитивной динамикой площади раны, сокращением времени полного заживления раны, улучшением микроциркуляторного процесса зоны повреждения, выраженным местнообезболивающим эффектом. В опытах in vitro установлено, что 2% винбороновая мазь имеет высокую микробоцидную активность по отношению к грамположительным (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus subtillis) и грамотрицательным (Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) микроорганизмам. Высокая степень ранозаживляющего эффекта 2% винбороновой мази выявлена на моделях плоских, резаных как асептических, так и инфицированных, и ожоговых ран шкуры у крыс. По величине регенераторного действия исследуемая мазь не уступала солкосериловой, офлокаиновой и 10% метилурациловой мазям, превосходя референс-препараты по показателям полноценного заживления (репаративная активность на 7 сутки эксперимента изучаемого препарата превосходит метилурациловую и солкосериловую мази соответственно на 119,4% и 41,8%, а на модели инфицированных резаных ран - соответственно в 3,4 и 2 раза; по срокам полного закрытия раневого дефекта на модели дермотомных и ожоговых ран в среднем в 1,5 - 2 раза превосходит действие солкосериловой, офлокаиновой и 10% метилурациловой мазей. Регенераторное действие 2% винбороновой мази при экспериментальных ранах реализуется, в первую очередь, за счет активации микроциркуляторных процессов в зоне повреждения. В основе этого действия лежит способность винборона повышать уровень биотрансформации реактивных форм азота или депонирования NO в составе вазоактивных интермедиантов эндотелием. При чём, вазодилаторный эффект винборона выражен в большей степени на поврежденных участках сосудистого русла, отличающихся как известно высокой спастической готовностью. По степени микроциркуляторного обеспечения раны 2% винбороновая мазь втрое превосходила действие метилурациловой: пик активности микроциркуляции на фоне винбороновой и метилурациловой мазей приходил соответственно на 7-е и 21-е сутки эксперимента, что совпадало с наибольшей по величине позитивной динамикой сокращения площади ран.

В механизме ранозаживляющего действия винбороновой мази определённую роль играет способность препарата оказывать протекторное действие на белковый метаболизм, наличие антиексудативного и антицитолитического эффектов, стимуляция антиоксидантной защиты. Важную роль в лечебном эффекте 2% винбороновой мази при экспериментальных ранах играют стимулирующее влияние на пролиферативную активность клеток эпидермиса и дермы, возможность усиливать ангиогенез, нормализация функциональных состояний почек и печени. 2% винбороновая мазь является достаточно безопасным средством: при одноразовом нанесение препарата на депилированую поверхность тела крыс её ЛД50 находится за пределами 3000 мг/кг, а в хроническом эксперименте (90 суток) у исследуемой мази не выявлены признаки токсичного и местнораздражающего действия.

Ключевые слова: винбороновая мазь, рана, ожоги, заживление.

ANNOTATION

Konkov D.G. Pharmacotherapy efficiency of ointments, that contain vinboron, at experimental wounds. Manuscript.

Dissertation for scientific degree of kandidate of medical sciences on speciality - 14.03.05. - pharmacology. - Odesa State Medical University, Odesa, 2005.

The influence of ointments that contain vinboron (0,1 - 5%) on the experimental wound healing was studied. It was determined that the most medical effect is inherent to a 2% vinboron ointment. It showed up the positive dynamics of area of wound, the decrease of time of complete wound healing, improvement of microcirculation process of damaged area, apparent anesthetic effect. The high degree of healing effect of a 2% vinboron ointment is exposed on the gravity, cut both aseptic, and infected, and burn models of wounds of skin of rats. By the degree of regenerating action the explored ointment did not yield solcoseryl, oflocain and 10% methiluracyl ointments, excelling reference-preparations according to the indexes of valuable healing (reparative activity of vinboron ointment on the 7th day of the experiment excels 10% methiluracyl and solcoseryl ointments on 119,4% and 41,8% accordingly, and on the model of infected - in 3,4 and 2 times accordingly; by the term of the complete closing of wound defect on the model of gravity and burn wounds excels the action of solcoseryl, oflocain and 10% methiluracyl ointments in 1,5-2 times.Regenerating action of a 2% vinboron ointment at experimental wounds is realized first of all by activating of microcirculation processes in the damaged area (due to the increase of biotransformation of reactive forms of nitrogen), the presence of antiexudation action, anticytolytic activity, protection of protein metabolism and antioxidant defenсe. Stimulating influence on proliferative activity of cells of epidermis and derma, the possibility to strengthen angiogenesis, normalization of functional state of liver and kidney take an important part in the medical effect of a 2% vinboron ointment at experimental wounds. In the chronic experiment (90 days) toxic and local irritating action of vinboron ointment was not discovered.

Key words: vinboron ointment, wound healing, burn.


 
 

Цікаве

Загрузка...