WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я (автореферат) - Реферат

Таким чином, результати проведеного дослідження показали, що мазеві препарати, які містять вінборон, володіють виразною ранозагоювальною дією. В найбільшій мірі ця дія притаманна мазі з 2% вмістом вінборону. Високий ступінь ранозагоюючого ефекту 2% вінборонової мазі виявлено на моделях як асептичних, так і інфікованих ран шкіри у щурів. За величиною регенераторної дії досліджувана мазь не поступається солкосериловій, офлокаїновій та 10% метилурациловій мазям, перевершуючи референс-препарати за показниками повноцінного загоювання (репаративна активність, швидкість повного закриття раневого дефекту). Важливою перевагою 2% вінборонової мазі над 10% метилурациловою є наявність виразного місцево знеболюючого ефекту. Ранозагоювальну дія 2% вінборонової мазі обумовлена комплексом цінних фармакологічних вінборону, кожна з яких доповнює одна одну, та співставляється з патогенезом раневих процесів. В основі механізму цієї дії лежить стимулюючий вплив препарату на мікроциркуляторні процеси в ділянці ушкодження (за рахунок підвищення біотрансформації реактивних форм азоту), захисний вплив на білковий метаболізм, антицитолітичний ефект та посилення антиоксидантного захисту.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, яка спрямована на підвищення ефективності фармакотерапії ран різної етіології шляхом використання мазевого препарату на основі вінборону, як лікарського засобу з політропною дією.

 1. Мазеві препарати, що містять вінборон в концентраціях 0,1-5% володіють дозозалежним ранозагоюючим ефектом на моделі асептичних дермотомних та опікових ран. Найбільший за величиною лікувальний ефект за показником площі ран притаманний 2% вінбороновій мазі.

 2. За терміном повного закриття ранових ушкоджень 2% вінборонова мазь, на моделі дермотомних плоских ран в 1,5-2 рази перевершує дію солкосерилової, офлокаїнової та 10% метилурацилової мазей, а в умовах опікової патології за даним показником переважає дію вказаних референс-препаратів в середньому в 1,5-1,9 рази.

 3. На відміну від 10% метилурацилової вінбороновим мазям притаманна місцевознеболююча дія. За величиною якої 2% вінборонова мазь на моделі дермотомних ран співставляється з маззю „Офлокаїн-Дарниця": на 7-му добу дослідження поріг больової чутливості в ділянці рани під впливом вказаних препаратів виріс відповідно у 28 та 26 разів.

 4. В дослідах in vitro визначено, що 2% вінборонова мазь має високу мікробоцідну активність по відношенню до грампозитивних (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus subtillis) та грамнегативних (Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) мікроорганізмів.

 5. За показником репаративної активності (міцність рубця) 2% вінборонова мазь значно переважає референс-препарати. На 7 добу експерименту даний препарат перевершує 10% метилурацилову і солкосерилову мазі відповідно на 119,4% і 41,8% на моделі асептичних різаних ран та на моделі інфікованих різаних ран – відповідно в 3,4 та 2 рази.

 6. На фоні застосування 2% вінборонової мазі динаміка загоєння асептичних площинних ран корелює з позитивними змінами в морфологічній картині. Це проявляється, перш за все, стимуляцією проліферативної активності клітин епідермісу та дерми. Під впливом 10% метилурацилової мазі зазначена дія проявляється лише в клітинах епідермісу. На відміну від референс-препарату 2% вінборонова мазь активує ангіогенез в ділянці раневих ушкоджень.

 7. Механізм ранозагоювальної дії 2% вінборонової мазі також пов'язаний з наявністю антиексудативного та антицитолітичного ефектів, стимуляцією мікроциркуляторних процесів, захисним впливом на білковий метаболізм, нормалізацією функціональних станів печінки та нирок.

 8. 2% вінборонова мазь відноситься до практично нетоксичних речовин (V клас токсичності): ЛД50 зазначеної мазі, перевищує 3000 мг/кг при епікутантному нанесенні щурам. 2% вінборонова мазь є достатньо безпечним препаратом: при 90-то денному нанесені на шкіру щурів, вона не викликає ознак місцево подразнюючої і токсичної дії за клінічними, біохімічними показниками та функціональним станом нирок та печінки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Коньков Д.Г., Степанюк Г.І., Балан Т.М. Характеристика репаративного та знеболювального ефектів метилурацилової мазі в експерименті // Клінічна та експериментальна патологія.-2003.-т.2.-№1.-С.30-32; (здобувачем особисто проведено експериментальне дослідження, обробка отриманих результатів та їх оцінка, підготовлено матеріал до друку).

 2. Степанюк Г.І., Коньков Д.Г. Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії мазей, що містять вінборон // Ліки.-2004.-№3-4.-С.69-74; (здобувачем проведено пошук та проаналізовано літературні джерела по даній темі, особисто виконано експериментальне дослідження, обробка отриманих результатів та їх оцінка, підготовлено матеріал до друку).

 3. Коньков Д.Г., Степанюк Г.І. Морфологічна оцінка репаративної дії вінборонової та метилурацилової мазей при експериментальних асептичних ранах шкіри // Вісник морфології.-2004. - №10(2).-С.292-295; (здобувачем проведено пошук та проаналізовано літературні джерела по даній темі, особисто виконано експериментальне дослідження підготовлено матеріал до друку).

 4. Коньков Д.Г. Дослідження репаративної активності вінборонової мазі за показниками тензіометрії в експерименті // Медицина сегодня и завтра.-2004.-№4.-С.93-96.

 5. Деклараційний патент на винахід 61749А, Україна, МПК А61К9/10; А61К31/00. „Препарат для лікування ран та пошкоджень шкірного покриву –„Мазь вінборона" /Степанюк Г.І., Коньков Д.Г., Кобилінська В.І., Степанюк Н.Г., Шаламай А.С., Безпалько Л.В., Сова Є.О; Заявл. 10.04.2003; Опубл. 17.11.2003, Бюл. №11; (здобувачем проведено пошук та проаналізовано літературні джерела по даній темі, особисто виконано експериментальне дослідження, обробка отриманих результатів та їх оцінка).

 6. Деклараційний патент на винахід 64443А, Україна, МПК G01N3/44; „Вимірювач міцності зрощення країв рани" /Білинський Й.Й., Коньков Д.Г; Заявл. 02.06.2003; Опубл. 16.02.2004, Бюл. №2; (здобувачем проведено пошук та проаналізовано літературні джерела по даній темі, належить ідея розробки даного приладу, особисто виконано експериментальне дослідження, обробка отриманих результатів та їх оцінка).

 7. Деклараційний патент на корисну модель, Україна, МПК 7 А61Б5/026; „Спосіб оцінки загоєння експериментальних ран шкіри" / Коньков Д.Г., Степанюк Г.І., Белканія Г.С.; Заявл. 05.05.2004; Номер заявки 20040503349; (здобувачем проведено пошук та проаналізовано літературні джерела по даній темі, особисто проведено експеримент, обробка отриманих результатів та їх оцінка, підготовлено матеріал до друку).

 8. Степанюк Г.И., Коньков Д.Г., Данильчук В.В. Экспериментальная оценка ранозаживляющего эффекта мазей, содержащих винборон // Сб. материалов научно-практической конференции "Медицина будущего".- Краснодар-Сочи.-2002.-С.61; (здобувачем особисто проведено експеримент, статистичну обробку результатів та їх оцінку, підготовлено матеріал до друку).

 9. Степанюк Г.И., Столярчук А.А., Галенко-Ярошевский П.А., Гринев А.Н., Пентюк А.А., Пискун Р.П., Степанюк А.Г., Столярчук В.А., Томашевский А.В., Степанюк Н.Г., Сергеев С.В., Пашинская О.С., Коньков Д.Г., Дякова О.В., Шаламай А.С. Аминометильные производные 5-оксибензофурана – вещества с политропными фармакологическими свойствами //Сб. тезисов 2-го Съезда Российского Научного Общества фармакологов "Фундаментальные проблемы фармакологии".- Москва.- 2003.-С.195; (здобувачем особисто проведений експеримент на моделі ранової патології).

 10. Коньков Д.Г., Степанюк Г.І., Белкания Г.С., Безпалько Л.В. Репаративне и анальгетические свойства винбороновой мази // XI Российский национальный конгресс "Человек и лекарство".-М.:2004, 19-23 апреля.-С.532; (здобувачем особисто проведено експериментальне дослідження, обробка отриманих результатів та їх оцінка, підготовлено матеріал до друку).

 11. Коньков Д.Г., Степанюк Г.И., Безпалько Л.В., Шаламай А.С. Перспективы создания винбороновой мази с противовоспалительным и противомикробным эффектами// Актуальні питання фармакології: Мат. IV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології. - Часть2.-Вінниця, 7-8жовтня.-2004.-С.72-73; (здобувачем особисто проведено експериментальне дослідження, обробка отриманих результатів та їх оцінка, підготовлено матеріал до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...