WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США (автореферат) - Реферат

Розроблено лабораторний і сонографічний методи ранньої діагностики, прогнозування й профілактики патології родів і післяродового періоду у корів. В основу лабораторного методу покладено визначення вмісту метаболітів фібриногену у крові сухостійних корів. Сонографічний метод базується на виявленні порушення ехоструктури окремих плацент у сухостійних тварин. При апробації та впровадженні ці методи мали високу ефективність.

Препарат ентеросгель апробовано й впроваджено у ветеринарну практику, розроблено технічні умови на його виробництво (ТУ У 46.15.543 –2000). Установлено, що препарат має детоксикуючу й антимікробну дією щодо мікрофлори вмісту матки і може використовуватися для профілактики запальних процесів у статевих органах, а також при лікуванні хворих корів.

Розроблено метод профілактики родових і післяродових хвороб, шляхом комбінованого застосування тваринам під час сухостою суміші полівітамінів із препаратом АСД ф-2, а в післяродовий період – ентеросгелю в комплексі з іншими засобами, що сприяє зменшенню ендотоксикозу і забезпечує значне зниження частоти родових і післяродових хвороб.

Матеріали дисертаційної роботи увійшли до ряду рекомендацій: "Диспансеризація великої рогатої худоби" (1997), "Рекомендації щодо використання ентеросгелю та комплексних препаратів на його основі в практиці ветеринарної медицини" (1997), "Профілактика акушерських хвороб у корів" (2000). Усі рекомендації затверджені секцією ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України і видані масовим тиражем.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано, проаналізовано та узагальнено весь обсяг експериментальних досліджень. Вивчення рівня прогестерону та естрадіолу–17β у крові сухостійних корів проводили у лабораторії новітніх методів досліджень Білоцерківського державного аграрного університету. Мікробіологічні дослідження проведено на кафедрі лабораторної діагностики інфекційних хвороб тварин Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини при Білоцерківському ДАУ.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідали та обговорені на міжнародних конференціях: "Проблеми неінфекційної патології тварин" (м. Біла Церква, 1998, 2000, 2003); "Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань фізіології й патології відтворення тварин" (Київ, 2000); "Шляхи підвищення резистентності та продуктивності тварин" (Дніпропетровськ, 2001); "Досягнення і перспективи розвитку агробіотехнології в Україні" (Київ, 2002); "Досягнення та перспективи розвитку ветеринарної медицини" (Полтава, 2002); "Здобутки і перспективи ветеринарного акушерства" (Львів 2002); міжнародних і національних семінарах з питань застосування ультразвукового дослідження у репродуктології (Біла Церква, 1998, 2001); "Нові технології у тваринництві і ветеринарній медицині" (с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області, 2002); та на наукових конференціях науково-педагогічних працівників Білоцерківського ДАУ (1996–2004 рр.).

Публікації. Результати дисертації висвітлені в 35 наукових працях, з яких 27 статей у надрукованих фахових виданнях затверджених ВАК України, одному патенті, одних технічних умовах та 3-х методичних рекомендаціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота, викладена на 289 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 44 таблицями, 61 рисунком. Робота складається зі вступу, огляду літератури, матеріалу й методів досліджень, шести розділів результатів власних досліджень, їх аналізу й узагальнення, висновків, пропозицій виробництву та списку джерел літератури, який містить 615 джерел, у тому числі 134 – іноземних.

ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ,

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Дослідження з теми дисертаційної роботи проведені протягом 1995–2003 рр. на кафедрі акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин Білоцерківського ДАУ. Матеріалом для виконання дисертаційної роботи були корови української чорно-рябої молочної та голштинізованих червоної степової і симентальської порід сухостійного і післяродового періодів, що належали колгоспу ім. Енгельса Новопсковського району Луганської області, КСП "40-річчя Жовтня", Куйбишевського району, "Зоря" Бердянського району Запорізької області, ПОСП "Радівське" Калинівського району Вінницької області, агрофірми "Україна №25", КСП "Томилівське" Білоцерківського району, "Устимівське", "Дзвінкове" Васильківського району, "Ківшовате" Таращанського району, ДГ "Шевченківське" Тетіївського району, СТОВ "Агросвіт" Миронівського району Київської області.

На першому етапі досліджень вивчали поширення акушерських хвороб у корів. Ці дослідження проводили відповідно до методичних рекомендацій щодо диспансеризації великої рогатої худоби (Левченко В.І. і співавт., 1997).

З метою розроблення способів прогнозування родових і післяродових хвороб, вивчали стан протеїназно-інгібіторного балансу, метаболізму фібриногену, показників ендотоксикозу і ехоструктури плацент у сухостійних корів.

Рівень сумарної протеолітичної активності (СПА) та інгібіторів α1-інгібі-тора протеїназ (α1-ІП) і α2-макроглобуліну (α2-М) у плазмі крові визначали за методами К.М. Веремеенка зі співавт. (1988). Кількість фібриногену визначали за методом В.О. Белицера зі співавт. (1983), його метаболітів – розчинного фібрину (РФ) – за методом Т.В. Варецької зі співавт. (1992) і продуктів розпаду фібрину/фібриногену (ПРФ) – за методом В.О. Белицера зі співавт. (1987), фібринстабілізуючого фактора ФХІІІ – уніфікованим методом. Вміст малонового діальдегіду (МДА) визначали за методикою Л.И. Андреевой зі співавт. (1988), молекул середньої маси (МСМ) – за методикою В.В. Ніколайчика зі співавт. (1991). Дослідження проводили за 60–45, 40–25 та 15–5 діб до родів.

Залежно від перебігу родів і післяродового періоду корів розділили на групи. У першу групу ввійшли тварини з нормальним перебігом вказаних процесів (20 гол.). Друга група була сформована з корів, у яких відмічали затримання посліду (12 гол.). Третю групу склали тварини з післяродовим метритом (13 гол.). До четвертої групи ввійшли корови із субінволюцією матки (19 гол.).

Гормональний профіль і мікробну контамінацію геніталій вивчали у корів з коагулопатією – перша група і на клінічно здорових тваринах, які були контрольними. Вміст прогестерону і естрадіолу визначали імуноферментним методом за допомогою тест-систем "DCL – 10 – 3900 Active" з використанням імуноферментного аналізатора "Stat fax" за 40–25 та 10–5 діб до родів. Для бактеріологічного дослідження перед родами брали зразки слизу із каудальної частини шийки матки, а після родів із матки.

Дослідження ехоструктури плацент у корів проводили в сухостійний період. З цією метою використовували прилад ультразвукової дії (УЗД) "Scanner 100 S" з секторним датчиком. Зображення фіксували і записували на дискету. Залежно від перебігу родів і післяродового періоду тварин розділили на групи. У першій групі були корови з нормальним перебігом родів і післяродового періоду (51 гол.). До другої групи входили тварини із затриманням посліду (11 гол.). Третя група складалася з корів з післяродовим метритом (14 гол.), а у четверту групу входили тварини із субінволюцією матки (15 гол.). Визначали характерні особливості ехоструктури плацент та частоту їх прояву у кожній групі.

На основі гемостазіологічних показників (РФ і ПРФ) у сухостійних корів і результатів сонографічних досліджень плацент були розробленні нові способи прогнозування родових і післяродових хвороб. Вміст метаболітів фібриногену визначали у 144 тварин, а ехоструктуру плацент – у 228 корів.

Профілактичну ефективність тривітаміну і його суміші з препаратом АСД ф-2 вивчали при несприятливому прогнозі щодо перебігу родів і післяродового періоду. Для проведення досліду сформували три групи корів. Тваринам першої групи (27 гол.) препарати не вводили. Другій групі тварин (42 гол.) застоствували тривітамін у дозі 15 см3 з інтервалом 5–7 діб 4–5 разів. Коровам третьої групи уводили тривітамін (15 см3) у суміші з АСД ф-2, (1,5 см3) з тим же інтервалом і кратністю. Вивчали вплив вказаних схем обробок на вміст МДА і МСМ. Реєстрували частоту і характер акушерських хвороб.

Патогенез післяродових хвороб вивчали за станом протеїназно-інгібітор-ного потенціалу, показників ендотоксикозу, метаболізму фібриногену і мікробної контамінації матки в динаміці лохіального періоду залежно від його перебігу. Крім того, у плазмі крові визначали сумарну фібринолітичну активність (СФА), плазмінову активність (ПА) та активність тканинного активатора плазміногену (t-РА) за методом фібринових пластинок (1952). Активність фактора Хагемана досліджували за методом К.В. Веремієнка зі співавт. (1978). Для проведення досліджень сформували три групи корів по 12 гол. залежно від перебігу післяродового періоду: перша група з нормальним перебігом, друга – із субінволюцією матки, третя – з післяродовим метритом. У всіх групах корів забір крові і вмісту матки проводили на 1–2-у, 5–6-у і 10–12-у добу після родів.


 
 

Цікаве

Загрузка...