WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери ralstonia solanacearum: склад, структура і біологічна активність (автореферат) - Реферат

Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери ralstonia solanacearum: склад, структура і біологічна активність (автореферат) - Реферат

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Академії медичних наук України

КОВПАК Аліна Володимирівна

УДК 616.233 – 084 – 07 – 0858 (477). 001.6

Алергічні захворювання у жителів промислового регіону україни, розробка та здійснення заходів по їх своєчасному виявленню, попередженню та лікуванню

14.01.29 - клінічна алергологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті

ім. М.І.Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник доктор медичних наук, професор Пухлик Борис Михайлович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології

Офіційні опоненти:

член-кореспондент АМНУ, доктор медичних наук, професор Чернушенко Катерина Федорівна, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, завідувачка лабораторії імунології

доктор медичних наук, професор Прилуцький Олександр Сергійович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології і алергології

Провідна установа Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України, кафедра клінічної імунології і алергології

Захист відбудеться " 25 " червня " 2005 року, о 11 годині

на засіданні спеціалізованої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пульмо-нології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України ( м.Київ, вул. М. Амосова, 10).

Автореферат розісланий " 25 " травня " 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема алергічних захворювань органів дихання (АЗОД) є однією з найважливіших проблем сучасної медицини (К.Ф.Чернушенко, 1998, Л.О.Яшина, 2000, Д.І.Заболотний, 2001, Ю.І.Фещенко, 2001 та ін.). Вона обумовлена значним поширенням цих захворювань (Г.Н.Драннік, 1999, Б.М.Пухлик, 2002), складністю їх лікування (В.К.Гаврисюк, 2001,О.І.Ласиця, 2002), негативним впливом на якість життя (Ю.М.Мостовий, 2000, Т.О.Перцева, 2002). Що стосується масових спалахів АЗОД і хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ), то ця проблема є майже не висвітленою у світовій та вітчизняній літературі і потребує вивчення.

Згідно хронології подій, у м. Комсомольську Полтавської області з 1995 року почала реєструватися надзвичайно висока кількість захворювань з явищами бронхообструктивного синдрому (БОС) (десятки і сотні випадків щорічно). У осіннє-зимовий період спостерігалися масові випадки загострень цих захворювань. За період з 1995 по 2000 рік було проведено багато досліджень, спрямованих на виявлення причин цього явища, в принципі, нетипового для України. Здійснювалися, головним чином, санітарно-епідеміологічні, токсикологічні підходи (хоча були і дослідження ендокринологічного, екологічного спрямування). Ці дослідження, хоча й принесли багато цікавої інформації, але не дали відповіді на основне питання про причини виникнення в місті численних захворювань з БОС.

За даними літератури алергічні (бронхіальна астма, екзогенний алергічний альвеоліт, в меншій мірі – поліноз) і неалергічні (переважно ХОЗЛ) захворювання органів дихання, що супроводжуються БОС, мають значне поширення (Ю.І.Фещенко, 2002) і постійну тенденцію до подальшого зростання (Б.М.Пухлик, 2000,2002). Особливо це стосується регіонів і місць, де спостерігається значне поширення рудеральних рослин (Р.М.Альошина, 1998), або довкілля забруднене антропогенними чинниками (О.І.Ласиця, 2001).

Навкруги м.Комсомольська розповсюджені такі бур'яни як амброзія, полин, що відомі своїм вираженим сенсибілізуючим впливом і здатністю викликати явища обструкції (Б.Н.Райкис, 2002). Екологічну ситуацію в місті погіршує його розташування в гирлі річки Псьол, що уповільнює циркуляцію повітря, сприяє наявності в ньому спір грибів, частинок водоростей та великої кількості підприємств: Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (Полтавський ГЗК), Кременчуцький нафтопереробний завод, Редутський щебневий завод, Рижевський гранкар'єр.

Виникла нагальна потреба вивчити сенсибілізуючий вплив цих чинників на жителів промислового міста, їх здатність викликати бронхолегеневі та алергічні захворювання.

Дуже важливим є визначення розпосюдженості, причин та етапності формування алергічних захворювань у жителів міста. Одержані результати можна використати для покращення екологічної ситуації, розробки методів профілактики, раннього виявлення та оптимізації медичної допомоги цим хворим. Вищенаведене і склало предмет наукового дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планової наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова "Удосконалити, апробувати нові форми алергенів для місцевої специфічної імунотерапії алергічних захворювань (пероральні, назальні) і запровадити їх у практику" (№ держреєстрації 0100V004687).

Мета дослідження – вивчення розповсюдженості алергічних захворювань, розробка та здійснення заходів щодо раннього виявлення, профілактики та лікування цих захворювань у жителів промислового м. Комсомольська Полтавської області.

Задачі дослідження:

а) вивчити поширеність та етіологічні фактори алергічних захворювань органів дихання серед жителів м. Комсомольська;

б) проаналізувати контингент осіб, що знаходилися на обліку з діагнозом "токсико-алергічний альвеоліт" у Комсомольській міській лікарні;

в) розробити заходи щодо своєчасного виявлення алергічних та бронхообструктивних захворювань у промисловомму місті, технологію їх профілактики та лікування;

г) вивчити ефективність впровадження організаційних, методичних нововведень, спрямованих на ліквідацію масових алергічних захворювань у м.Комсомольську Полтавської області.

Об'єкт дослідження – алергічні захворювання органів дихання.

Предмет дослідження –особливості клінічного перебігу алергічних захворювань органів дихання у дорослих та дітей, які проживають у промисловому місті та заходи по лікуванню та профілактиці.

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи застосовувалися такі методи:

а) аналітичний (аналізувалися матеріали раніше проведених досліджень у м.Комсомольську з приводу масових бронхообструктивних захворювань);

б) алергологічний, який включав:

  • клініко-епідеміологічні методи (анкетування і масове скринінгове алергологічне обстеження значних контингентів жителів міста);

  • обстеження in vivo (шкірні та провокаційні тести з широким спектром алергенів);

  • обстеження in vitro: виявлення різних форм гіперчутливості до грибкових і спеціально виготовлених алергенів, а також визначення загального IgE і циркулюючих імунних комплексів у окремих контингентів обстежених;

в) рентгенологічне обстеження;

г) функціональне (спірографічне) обстеження.

Окрім цього, проводилися рутинні загальноклінічні методи (огляд і фізикальне обстеження, аналізи крові, харкотиння, сечі тощо).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні двохетапним методом (опитування – об'єктивне дообстеження) вивчено ситуацію з масових алергічних захвоювань (у тому числі з алергічними захворюваннями органів дихання) в місті з розвиненим промисловим виробництвом і шляхом масового обстеження населення визначено вірогідні причини цього явища.

Визначено реальну розповсюдженість алергічних захворювань органів дихання серед населення м.Комсомольська Полтавської області. Виявлено, що причинами масових сезонних спалахів алергічних захворювань в місті, є сукупність впливу природних і штучних алергенів, а також тригерна дія в певний період року природних антропогенних чинників.

Проведено поглиблене обстеженння цих хворих (у тому числі спеціально створеними з місцевої сировини алергенами), включаючи групу осіб, що спостерігалися на диспансерному обліку з приводу "токсико-алергічного альвеоліту" і доведено, що загал хворих з БОС в місті формується практично за рахунок хворіючих на бронхіальну астму, ХОЗЛ, алергічний риніт.

Доведено, що головною причиною масових спалахів алергічних захворювань є формування алергічного риніту, що починається вже в дитячому віці за рахунок сукупності природних та штучних алергенів і його поступова трансформація через стан гіперреактивності бронхів у бронхіальну астму.

Вперше з метою профілактики загострень алергічних захворювань великій групі хворих з явищами бронхообструкції застосовано лікувально-профілактичний комплекс (специфічна імунотерапія при початкових формах алергічного риніту і бронхіальної астми і курсове лікування аерозольними бронхолітиками та глюкокортикостероїдними препаратами) і доведено ефективність таких заходів.


 
 

Цікаве

Загрузка...