WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур (автореферат) - Реферат

Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур (автореферат) - Реферат

Проведені нами натурні дослідження дозволили зробити висновок, що препарати на основі металаксилу-М є більш безпечними з еколого-гігієнічної точки зору, в порівнянні з препаратами на основі металаксилу.

В результаті вивчення умов праці при застосуванні різних форм пестицидів на основі металаксилу-М доведено, щовикористання препарату "Ридоміл Голд МЦ" у вигляді водорозчинних гранул супроводжується меншим забрудненням повітря робочої зони при їх використанні, ніж інші форми препаратів і меншим ступенем ризику несприятливого впливу на працюючих з цими пестицидами.

Експериментальні дослідження по вивченню впливу металаксилу-М на органолептичні показники води та загальний санітарний режим водойм показали, що досліджуваний препарат у великих концентраціях може погіршувати органолептичні показники та негативно впливати на перебіг процесів самоочищення водойм. Це дозволило обгрунтувати ГДК металаксилу-М у воді на рівні 0,001 мг/дм3. Для контролю за вмістом металаксилу-М у ґрунті рекомендована та затверджена величина ОДК – 0,05 мг/кг, у повітрі робочої зони – 0,5 мг/дм3, в атмосферному повітрі – 0,01 мг/дм3.

ВИСНОВКИ

В роботі вирішене актуальне наукове завдання – досліджені токсиколого-гігієнічні властивості нових високоефективних малотоксичних фунгіцидів, виготовлених на основі металаксилу-М, що дало змогу при їх практичному використанні зменшити негативний вплив пестицидів на здоров'я працюючих і населення та знизити пестицидне навантаження на об'єкти навколишнього середовища.

 1. Порівняльна оцінка результатів, отриманих в ході експериментальних та натурних досліджень пестицидів, виготовлених на основі металаксилу та на основі металаксилу-М, показала, що за параметрами токсичності вони ідентичні, а стійкість металаксилу-М в обєктах навколишнього середовища в залежності від агрокліматичної зони в 2 – 2,5 рази менша у порівнянні з металаксилом. Це дало нам підстави рекомендувати фунгіциди "Ридоміл Голд МЦ, 68% з.п.", "Апрон XL, 35% т.к.с.", "Максим АП, 3,5% т.к.с." (діюча речовина металаксил-М) для заміни зареєстрованих препаратів "Ридоміл МЦ, 72% з.п.", "Апрон, 35% з.п.", "Максим АП, 4,5% т.к.с." (діюча речовина металаксил), що дозволить зменшити негативний вплив на здоров'я населення та навколишнє середовище.

 2. На основі порівняльної токсикологічної оцінки встановлено, що металаксил та металаксил-М за параметрами токсичності при надходженні в організм різними шляхами (через шлунок, органи дихання, шкіру), за ступенем подразнюючої та алергенної дії ідентичні і відносяться, згідно з ДСанПіН 8.8.1.002-98, до ІІІ класу небезпечності (помірно небезпечні речовини).

 3. Встановлена величина ДДД для металаксилу-М на рівні 1,8 мг, яка обґрунтована на основі мінімальної NOEL (2,5 мг/кг) в хронічному експерименті за загальнотоксичною дією на щурів. Коефіцієнт запасу становить 100, оскільки речовина не проявляє мутагенної, канцерогенної, тератогенної дії та не впливає на репродуктивну функцію тварин.

 4. Встановлені параметри токсичності металаксилу-М і закономірності його поведінки в об'єктах навколишнього середовища дозволили обґрунтувати гігієнічні нормативи та регламенти: ОДК в ґрунті (0,05 мг/кг), ОБРВ в повітрі робочої зони (0,5 мг/м3) і атмосферному повітрі (0,01 мг/м3), МДР в томатах, огірках, картоплі, цукровому буряку, соняшнику, кукурудзі, соняшниковій і кукурудзяній олії („не допускається") та строки очікування до збору урожаю даних культур, норми внесення, обмеження сфери застосування, які ввійшли до офіційних документів МОЗ України (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті", "Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні").

 5. Комплексне дослідження металаксилу-М, виконане на основі експериментальних даних про його стабільність у воді, можливість впливу на органолептичні властивості води, загально-санітарний режим водойм, токсичність для теплокровних тварин та гідробіонтів, дало можливість науково обґрунтувати та затвердити ГДК у воді водойм господарсько-побутового призначення на рівні 0,001 мг/дм3 (лімітуюча ознака – вплив на загально-санітарний режим водойм).

 6. Встановлені кількісні закономірності міграції металаксилу-М в об'єктах навколишнього середовища (грунт, вода, рослини). На основі цих даних проведена оцінка небезпеки сумарного впливу металаксилу-М на організм людини шляхом співставлення фактичної дози його надходження із різних середовищ з допустимою добовою дозою для людини. Можливе сумарне надходження металаксилу-М з усіх середовищ не буде перевищувати 15% від допустимого добового, що підтверджує надійність встановлених нами нормативів і регламентів.

 7. Розроблені, затверджені та апробовані газохроматографічні методи визначення металаксилу-М у воді (межа кількісного визначення – 0,001 мг/дм3), ґрунті (0,05 мг/кг), огірках, помідорах, картоплі, винограді, цукровому буряку (0,04 мг/кг), зерні кукурудзи та насінні соняшнику (0,2 мг/кг), соняшниковій та кукурудзяній олії (0,5 мг/кг), насінні ріпаку (0,1 мг/кг) та ріпаковій олії (0,5 мг/кг), атмосферному повітрі (0,008 мг/м3) та повітрі робочої зони (0,25 мг/м3), що дозволять органам санепіднагляду підвищити якість контролю за станом навколишнього середовища.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Періодичні фахові видання, затверджені ВАК України:

    1. Бардов В.Г., Седокур Л.К., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Омельчук С.А., Кириченко А.В. Сравнительная токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицидов на основе металаксила-М и оценка их опасности для людей и окружающей среды // Современные проблемы токсикологии. – 1999, №3. – С. 38-44. (Автором проведено вивчення умов праці і розрахунок сумарного ризику).

    2. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Седокур Л.К., Сасинович Л.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Кириченко А.В. Токсикологическая характеристика и гигиеническое нормирование металаксила-М в продуктах питания и объектах окружающей среды // Современные проблемы токсикологии. – 2000, №3. – С. 25-30. (Автором проведено нормування металаксилу-М в ґрунті, атмосферному повітрі, повітрі робочої зони.).

    3. Бардов В.Г., Кириченко А.В., Омельчук С.Т., Масленко А.А., Омельчук С.А. Исследования по обоснованию предельно допустимой концентрации металаксила-М в воде хозяйственно-бытового назначения // Сборник науч. Трудов НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева "Гигиена населенных мест", - К., 1999. – Вып.35. – С. 82-87. (Автором проведено дослідження процесів нітрифікації при встановленні ГДК у воді).

    4. Кириченко А.В. Порівняльна оцінка поведінки в об'єктах навколишнього середовища металаксилу та металаксилу-М // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения / Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 2001. – Т.37, часть ІІ. – С. 36-38.

Інші наукові видання:

       1. Кириченко А.В. Оцінка небезпеки фунгіциду Ридомил Голд МЦ, 68% т.к.с. для людей та навколишнього середовища при використанні в особистих підсобних господарствах (ОПГ) // Тези доповідей І з'їзду токсикологів України, Київ, 11-13 жовтня 2001 р. – Київ, 2001. – С. 75-76.

       2. Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Кириченко А.В., Виповська А.П. Порівняльна оцінка ризику використання різних форм фунгіцидів на основі металаксилу-М // VІІ з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Тернопіль, 16-17 травня 2003 р.: Тези доповідей. – Тернопіль, 2003. – С. 226. (Автором проведений розрахунок ризику шкідливого впливу фунгіцидів на працюючих).

       3. Кириченко А.В. Комплексне гігієнічне нормування металаксилу-М в об'єктах навколишнього середовища // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства. До 100-річчя кафедри загальної гігієни ЛДМУ. – Львів, 1999. – с.142-143.

       4. Кириченко А.В. Розробка методів визначення залишкових кількостей металаксилу-М, що забезпечують гігієнічні нормативи // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства. До 100-річчя кафедри загальної гігієни ЛДМУ. – Львів, 1999. – С. 143-144.

       5. Сорока Н.П., Гиренко Д.Б., Скотенко Н.П., Кириченко А.В. Методические указания по определению металаксила в кукурузе и масле газожидкостной хроматографией, №43-97 // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. – Киев, 2000. – Сб. №27. – С. 24-28. (Автором проведена розробка методу визначення металаксилу-М в кукурудзі).

       6. Кириченко А.В., Выповская А.П., Омельчук С.Т., Мережкина Н.В., Гиренко Д.Б. Методические указания по определению металаксила-М в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии, № 71-97 //Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. – Киев, 2001. – Сб. №29. – С. 93-96. (Автором проведена розробка методу визначення металаксилу-М у повітрі робочої зони).

       7. Гиренко Д.Б., Кириченко А.В., Выповская А.П. Временные методические указания по определению металаксила-М в воде, почве, картофеле, томатах, винограде, соке, сахарной свекле, кукурузе, подсолнечнике, подсолнечном и кукурузном масле газохроматографическим методом, №206-2000 // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. – Киев, 2001. – Сб. №33. – С. 23-28. (Автором проведена розробка методів визначення металаксилу-М у воді, ґрунті, помідорах).

       8. Гиренко Д.Б., Скотенко Н.П., Кириченко А.В. Временные методические указания по определению металаксила-М в луке методом газожидкостной хроматографии, №212-2000 // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. – Киев, 2001. – Сб. №29. – С. 29-32. (Автором проведено газохроматографічне визначення металаксилу-М в пробах цибулі).

       9. Кириченко А.В., Виповська А.П., Лєбєдєв Д.Л. Розробка методів визначення залишкових кількостей пестицидів, що забезпечують гігієнічні нормативи // Матеріали міжнародної конференції "Здоров'я, оточуюче та виробниче середовище, безпека праці в сільському господарстві на межі двох тисячоліть". – Київ, 1998. – С. 120. (Автором проведена розробка методів визначення металаксилу-М у повітрі робочої зони, воді, ґрунті, помідорах, томатному соку, кукурудзі).

       10. Кириченко А.В. Гігієнічне нормування металаксилу-М в об'єктах навколишнього середовища // Тези науково-медичної конференції студентів та молодих вчених, Київ, 20-23 квітня 1999 р. – К., 1999. – С. 29.

       11. Кириченко А.В. Комплексне гігієнічне нормування металаксилу-М в об'єктах навколишнього середовища // Матеріали науково-практичної конференції: "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології". – Київ, 1998. – Ч. 2. – С. 132-137.


 
 

Цікаве

Загрузка...