WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур (автореферат) - Реферат

Енергії водневих зв’язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

КИРІЧЕНКО Аліна Володимирівна

УДК 613.63:632.95.024

Порівняльна гігієнічна оцінка використання на сільськогосподарських культурах різних форм препаратів на основі металаксилу-м

14.02.01 – гігієна

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Бардов Василь Гаврилович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Ципріян Віктор Іванович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри гігієни харчування;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Вашкулат Микола Павлович, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України, завідувач лабораторії гігієни ґрунту та агрохімікатів відділу гігієни ґрунту та очистки населених місць.

Провідна установа

Інститут медицини праці, лабораторія токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні, АМН України, м. Київ.

Захист відбудеться 21.04.2005 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м.Київ – 57, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія №2.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м.Київ – 57, вул. Зоологічна, 1.

Автореферат розісланий 18.03.2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Войцеховський В.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасне сільське господарство важко уявити без широкого використання засобів хімізації, до складу яких входить велика кількість ксенобіотиків, у тому числі й пестицидів. Поряд з цим, важливою проблемою в Україні є зростаюче забруднення навколишнього середовища засобами захисту рослин та продуктами їх деструкції. На початку третього тисячоліття навантаження пестицидами, за їх препаративними формами, сягає 36 тис. тон, розрахованих на 42 млн. га сільськогосподарських угідь, з тенденцією до щорічного зростання (Проданчук М.Г., Великий В.І., Кучак Ю.А., 2001).

Оскільки пестициди відносяться до біологічно активних сполук, вони є потенційно небезпечними не тільки для здоров'я людини, а й для живої природи в цілому, що створює значну еколого-гігієнічну проблему. Тому в сучасних умовах вельми актуально постає питання раціонального використання хімічних засобів захисту рослин з метою зниження пестицидного навантаження. Цього можна досягти впровадженням в практику захисту рослин високоефективних селективних пестицидів з низькими нормами витрат та використанням новітніх технологій внесення пестицидів і нових форм їх використання. У зв'язку з цим щорічний асортимент пестицидів змінюється у бік появи нових, менш токсичних та менш стабільних препаратів у навколишньому середовищі, які поєднують високу ефективність з низькою нормою витрат та кратністю обробок (Сердюк А.М., 1996; Крижановська М.В., 1998; Трибель С.О., 2000).

Разом з тим, в останні роки спостерігається тенденція впровадження в практику окремих ізомерів діючих речовин, які використовувалися раніше. Виділені таким чином ізомери мають набагато вищий ступінь активності у порівнянні з вихідною сполукою, що дозволяє покращити екогігієнічну ситуацію (Захарченко В.А., Мельніков Н.Н., 1996; Сєдокур Л.К., 1997).

До таких сполук відноситься металаксил-М, який є R-стереоізомером добре відомої речовини металаксилу. Перевага металаксилу-М полягає в тому, що він є в 2 рази ефективніший свого попередника, а це, в свою чергу, дозволяє в стільки ж разів знизити норму витрат препаратів на його основі та цим самим знизити негативний вплив на навколишнє середовище. Металаксил-М входить до складу таких препаратів, як "Ридоміл Голд МЦ, 68% з.п.", "Апрон XL, 35% т.к.с." та "Максим АП, 3,5% т.к.с."

Впровадження в практику сільського господарства нового пестициду вимагає необхідності його токсиколого-гігієнічного вивчення, розробки та впровадження науково обґрунтованих гігієнічних нормативів і регламентів, а також розробки та затвердження аналітичних методів визначення, які дозволяють контролювати речовину, що вивчається, в об'єктах довкілля.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана наукова робота є фрагментом госпдоговірної теми №237 за індексом МОЗ України "Розробка методів впливу на людину комплексу шкідливих факторів (радіоактивні речовини, солі важких металів, отрутохімікати та інші)", реєстраційний номер 01920001515. Робота виконана у відповідності з Законом України "Про пестициди і агрохімікати" від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР та Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ, ст. 9 – гігієнічна регламентація та державна реєстрація небезпечних факторів.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження: гігієнічна оцінка пестицидів на основі металаксилу та металаксилу-М і наукове обґрунтування нормативів та регламентів безпечного використання нових фунгіцидів на основі металаксилу-М для збереження здоров'я працюючих і населення та охорони навколишнього середовища.

Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні завдання:

 1. Провести порівняльну токсикологічну оцінку металаксилу та металаксилу-М на основі аналізу даних гострої та хронічної токсичності, віддалених ефектів дії.

 2. Обґрунтувати допустиму добову дозу металаксилу-М для людини.

 3. Обґрунтувати гігієнічні нормативи і регламенти безпечного використання для металаксилу-М:

  • ОБРВ у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі;

  • ГДК у воді водойм господарсько-побутового призначення;

  • ОДК у ґрунті;

  • МДР в помідорах, огірках, картоплі, винограді, кукурудзі, соняшнику та цукровому буряку.

 1. Дослідити та порівняти поведінку препаратів на основі металаксилу та металаксилу-М в об'єктах навколишнього середовища у різних агрокліматичних зонах з різними типами ґрунтів, розробити та впровадити в практику сільського господарства засоби захисту навколишнього середовища від цих препаратів та продуктів їх деструкції.

 2. Вивчити умови праці при різних способах застосування і різних формах препаратів на основі металаксилу-М та дати оцінку потенційного ризику несприятливого впливу цих препаратів для працюючих.

 1. Розробити та впровадити в практику санітарно-епідеміологічних станцій методи контролю залишкових кількостей металаксилу-М у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції для збереження здоров'я працюючих та населення.

Об'єкт дослідження – порівняльна гігієнічна оцінка пестицидівна основі металаксилу та металаксилу-М; вплив пестицидів на організм працюючих та населення.

Предмет дослідження – пестициди на основі металаксилу та металаксилу-М, грунт, атмосферне повітря, повітря робочої зони, продукти харчування, здоров'я працюючих.

Методи дослідження – бібліографічний метод, метод натурного експерименту, органолептичні, санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні, хроматографічні, фізичні, клініко-діагностичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше встановлені закономірності токсичної дії металаксилу-М на організм теплокровних тварин і закономірності його міграції та деструкції в об'єктах навколишнього середовища; встановлена перевага препаратів на основі металаксилу-М над препаратами на основі металаксилу з позиції їх еколого-гігієнічної безпечності; вперше проведена кількісна оцінка міграції металаксилу-М в системах грунт – вода, грунт – рослини; доведено, що використання препаратів на основі металаксилу-М у вигляді водорозчинних гранул є найбільш безпечним для працюючих та навколишнього середовища.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці комплексу гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання препаратів на основі металаксилу-М як для працюючих з ними в сільському господарстві, так і для широких верств населення. Гігієнічні нормативи і регламенти були затверджені Головним державним санітарним лікарем України та надіслані в державну санепідслужбу для впровадження і практичного використання.

Розроблені кількісні методи визначення залишкових кількостей металаксилу-М у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, ґрунті, помідорах, огірках, картоплі, винограді та виноградному соку, цукровому буряку, зерні кукурудзи, насінні соняшнику, соняшниковій та кукурудзяній олії, які затверджені Головним державним санітарним лікарем України, видані у формі офіційних друкованих видань і направлені в органи санепідслужби для можливості контролю вмісту металаксилу-М в об'єктах довкілля.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні порівняльної токсиколого-гігієнічної оцінки металаксилу і металаксилу-М та розрахунку допустимої добової дози металаксилу-М для людини; обґрунтуванні ОБРВ металаксилу-М в повітрі робочої зони і атмосферному повітрі, ОДК металаксилу-М в ґрунті, МДР металаксилу-М в сільськогосподарських продуктах; розрахунку ступеню шкідливого впливу металаксилу-М на працюючих з різними формами препаратів; аналізі та узагальненні отриманих результатів і формулюванні висновків. Автор взяла участь в експериментальній частині вивчення впливу металаксилу-М на органолептичні показники і загальний санітарний режим водойм; в санітарно-гігієнічних дослідженнях умов праці при застосуванні пестицидів на основі металаксилу-М; у розробці хроматографічних методів визначення металаксилу-М в об'єктах навколишнього середовища; у проведенні визначення вмісту металаксилу-М в пробах ґрунту та рослин.


 
 

Цікаве

Загрузка...