WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки (авторефера - Реферат

Особистий внесок здобувача. Здобувачем вивчені, проаналізовані та узагальнені дані літератури з питань, що стосуються теми дисертації, визначені мета і задачі дослідження, виконана вся експериментальна частина дисертаційної роботи, проведена графічна та статистична обробка одержаних результатів, написані розділи дисертаційної роботи, сформульовані висновки та запропоновані практичні рекомендації. Персональний внесок здобувача до всіх наукових праць із співавторами вказується за текстом дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідались та обговорювались на міжобласній науково-практичній конференції "Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики" ( м. Запоріжжя, 2003), Міжнародній науковій конференції "Історія та перспективи розвитку фармацевтичної науки і освіти" ( м. Запоріжжя, 2004), науково-практичній конференції молодих учених "Сучасні аспекти медицини і фармації - 2004 " (м. Запоріжжя 2004).

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опублікована 21 робота, з яких 9 наукових статей ( 6 у фахових виданнях), 7 тез доповідей, отримано 2 деклараційних патенти на винаходи, 1 авторське свідоцтво, видано 2 інформаційних листи.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, уведення в експеримент, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел літератури і додатків. Дисертація викладена на 172 сторінках друкованого тексту (обсяг основного тексту 111 сторінок), вміщує 37 таблиць, ілюстрована 21 рисунком, 2 схемами та містить 14 додатків (16 стор.). Список використаної літератури включає 210 джерел, з яких 95 - іноземні.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Методи аналізу лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот (огляд літератури). Викладено літературні дані та показано сучасний стан питання по використанню деяких полікарбонільних реагентів, хіноніміну та його похідних в органічному і фармацевтичному аналізі. Крім того, критично розглянуто фотометричні та офіцинальні методи визначення досліджуваних лікарських речовин, які є первинними аліфатичними амінами і солями слабких органічних кислот. Показано, що подальший пошук нових реагентів представляє як теоретичний, так і практичний

інтерес і сприяє розвитку фармацевтичного аналізу.

Розділ 2. Застосування 1,3-диметилалоксану для розробки методик кількісного визначення лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою. Попередніми дослідженями нами було встановлено, що 1,3-диметилалоксан взаємодіє з лікарськими речовинами з первинною аліфатичною аміногрупою з утворенням забарвлених в малиновий колір продуктів реакції.

Для встановлення оптимальних умов утворення забарвлених сполук вивчали вплив природи розчинника, температури, концентрації та кількості реагенту, стійкість продукту реакції у часі.

Встановлено, що оптимальними умовами проведення реакції 1,3-диметилалоксану з лікарськими речовинами є використання розчинника диметилформаміду (ДМФА), нагрівання на киплячому водяному огрівнику з подальшим додаванням до отриманого забарвленого розчину солі Cd2+, що зумовлює утворення внутрішньокомплексної сполуки (ВКС) оранжевого кольору.

Чутливість даних реакцій була охарактеризована значеннями молярного показника поглинання (ε), питомого поглинання (а), коефіцієнту Сендела (WS), відкривального мінімуму (Сmin). В табл.1 наведено числові значення відповідних показників.

Таблиця 1

Аналітичні показники чутливості реакцій 1,3-диметилалоксан – лікарська речовина

Лікарська речовина

λmax, нм

ε

а

WS10-3

Сmin , мкг/мл

1

2

3

4

5

6

Кислота глютамінова

487

10760

0,0430

23,42

0,68

Аміналон

485

10340

0,1002

9,900

0,49

Метіонін

485

10560

0,0707

14,14

0,71

Гліцин

487

9270

0,1235

8,097

0,40

Кислота

амінокапронова

487

10090

0,0769

13,01

0,65

Амбен

485

16160

0,1069

9,353

0,47

Норадреналіну г/т

465

11430

0,0339

29,52

1,48

Ампіциліну тригідрат

485

17130

0,0425

23,55

1,18

Амоксициліну тригідрат

485

17800

0,0424

23,60

1,18

Пеніциламін

485

8580

0,0575

17,39

0,86

Тауфон

485

22870

0,1828

5,471

0,27

Аналіз наведених даних свідчить про високу чутливість запропонованих реакцій – відкривальний мінімум складає 0,27-1,48 мкг/мл.

Для лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою встановлено взаємозв'язок між чутливістю реакції та процентним вмістом функціональних аналітичних груп. У більшості випадків спостерігається пряма залежність чутливості реакції від відсоткового вмісту аміногрупи в молекулі лікарської речовини.

В ході роботи була вивчена можливість застосування 1,3-диметилалоксану як детектуючого реагенту для 11 лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою, що в поєднанні з ТШХ може бути з успіхом використано для встановлення тотожності та напівкількісного аналізу вказаних речовин. Експериментально встановлено умови детектування, при яких межа визначення лікарських речовин складає 0,10 – 1,26 мкг і залежить від складу систем розчинників. Визначенню не заважають інші лікарські речовини та допоміжні речовини складних лікарських форм.

Досліджувані реакції перебігають, на наш погляд, аналогічно мурексидній реакції з попереднім утворенням тетраметилмурексиду, і після додавання розчину солі Cd2+ утворюється ВКС, яка є кінцевою сполукою. Тому ми визнали за доцільне провести вивчення структури початкового продукту реакції з наступним підтвердженням структури кінцевої сполуки.

Спектрофотометричними методами дослідження складу продуктів реакції (неперервних змін, насичення та відносного виходу) визначено, що 1,3-диметилалоксан реагує з лікарськими речовинами у співвідношенні 3/1 – 4/1, що свідчить про складність цієї реакції. Згідно з встановленим співвідношенням компонентів реакції "лікарська речовина - 1,3-диметилалоксан" та оптимальних умов, розроблених для субстанцій лікарських речовин, було проведено препаративний синтез та виділені в індивідуальному стані, що підтверджено хроматографічно, продукти реакції з кислотою глютаміновою, норадреналіну гідротартратом та амоксициліну тригідратом.

З метою з'ясування хімічної будови виділених продуктів нами були вивчені їх спектри поглинання в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній областях спектру. Як модельна речовина був використаний мурексид. Спектри поглинання виділених речовин та мурексиду мають три смуги поглинання з максимумами 265-270, 325-327 та 527-532 нм (табл.2). Для ідентифікації отриманих продуктів реакції нами додатково була використана ІЧ-, -ПМР та хромато-мас-спектрометрія.

В ІЧ-спектрах всіх продуктів реакції спостерігаються однакові смуги поглинання: смуги 1706-1707 см-1 зумовлені наявністю карбонільних груп, валентні коливання при 3203-3206 см-1 та деформаційні при 1371-1472 см-1 пов'язані з амонійним характером сполук, метильні групи відображені смугами поглинання в області 2854-2989 см-1, спостерігаються характерні смуги С=С (1626-1627 см-1 ), С-О (1015-1115 см-1 ), С-N (1319-1322 см-1 ), С=N (1507-1560 см-1), причому, смуги С=N трохи зміщені в низькочастотну область спектру через вплив сильної поляризуючої дії карбонільних груп.


 
 

Цікаве

Загрузка...