WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив кріопротекторів і низьких температур на термодинамічні параметри та структурний стан компонентів кордової крові і плаценти людини (автореферат) - Реферат

Вплив кріопротекторів і низьких температур на термодинамічні параметри та структурний стан компонентів кордової крові і плаценти людини (автореферат) - Реферат

3. Серед чеських дендрономенів є як похідні, так і непохідні назви. Похідні ботанічні номени утворено переважно суфіксальним способом, властивим чеській мові. У групі чеських дендрономенів виділяємо також складні іменники та складені назви. Двокомпонентні утворення, що вживають у чеській мові на позначення дерев та кущів, утворено за такими моделями: а) прикметник + іменник (назва властива, насамперед, народній номенклатурі); б) іменник + прикметник та в) іменник + іменник (функціонують переважно у науковій ботанічній номенклатурі).

4. Засобами чеського словотвору було утворено: а) зменшувальні назви; б) похідні на позначення місцин, зайнятих рослинністю певного різновиду, збірних назв дерев або кущів одного виду; в) назви напоїв; г) слова на позначення осіб як виконавців певної дії або роду занять. Відносно-якісні прикметники, утворені від ботанічних номенів, у сучасній чеській мові одночасно позначають як назви ознак предметів, так і назви відтінків кольорів.

Основні положення й результати дослідження викладено в публікаціях:

1. З історії формування чеської ботанічної лексики // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2003. – С. 105-110.

2. Похідні утворення від чеських назв дерев і кущів: ботанічна кольористика // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 219-223.

3. Словотвірні особливості чеської ботанічної лексики на означення дерев та кущів // Українське мовознавство: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 155-158.

4. До питання про походження чеських дендрономенів // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2004. – С. 141-146.

5. Українсько-чеські паралелі в ботанічній номенклатурі (на матеріалі назв плодових дерев) // Ukrajinistika na prahu novйho stoletн a tisнciletн. Problйmy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc (Czech Republic). - 2001. – Р. 134-137.

АНОТАЦІЯ

Комаровська А. М. Чеська ботанічна номенклатура в аспекті питомих та запозичених назв. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.03 – слов'янські мови. – Інститут української мови НАН України. – Київ, 2005.

Дисертацію присвячено комплексному аналізові чеської дендронімної лексики в етимологічному та семантико-словотвірному аспектах. Висвітлено питання історичного становлення та сучасного функціонування ботанічної номенклатури. Визначено питомий та запозичений шари чеських дендрономенів. З'ясовано, що окрім лексики, успадкованої з праслов'янської мови, здавна відомих слов'янських слів, творення власне чеських назв, словниковий склад дослідженої групи поповнювався також за рахунок лексики іншомовного походження. Чеські назви дерев, кущів та їхніх плодів, а також похідні від них утворення мають словотвірні особливості. Досліджено специфіку творення від чеських дендрономенів зменшувальних назв; похідних на позначення місцин, зайнятих рослинністю певного різновиду, збірних назв дерев або кущів одного виду; назв напоїв та слів на позначення осіб як виконавців певної дії або роду занять.

Ключові слова: слов'янські мови, ботанічна номенклатура, дендрономени, походження.

АННОТАЦИЯ

Комаровская А.Н. Чешская ботаническая номенклатура в аспекте исконных и заимствованных названий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.03 – славянские языки. – Институт украинского языка НАН Украины. – Киев, 2005.

Диссертация посвящена комплексному анализу чешской дендронимической лексики в этимологическом и семантико-словообразовательном аспектах. Освещен вопрос исторического становления и современного функционирования ботанической номенклатуры. Определены исконный и заимствованный слои чешских дендрономенов. Установлено, что кроме лексики, унаследованной из праславянского языка, давно известных славянских слов, образования собственно чешских названий, словарный состав исследуемой группы пополнялся также за счет лексики иностранного происхождения. Чешские названия деревьев, кустов и их плодов, а также производные от них образования имеют словообразовательные особенности. Исследована специфика образования от чешских дендрономенов уменьшительных имен; производных для обозначения мест, занятых растительностью определенного вида, собирательных имен деревьев или кустов одного вида; названий напитков и слов для обозначения лиц как исполнителей определенного действия или рода занятий.

Ключевые слова: славянские языки, ботаническая номенклатура, дендрономены, происхождение.

SUMMARY

Komarovska A. M. Czech botanic nomenclature in the aspect of authentic and borrowed names. – Manuscript.

Thesis for Philology Candidate degree, speciality 10.02.03 – Slavonic languages. – The Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

The thesis is devoted to the complex analysis of Czech dendronymic lexis in the aspects of its etymology, semantics and word-formation. The linguistic analysis of botanic nomenclature is one of the burning questions of modern study of Slavonic languages. The study of dendronymic lexical group is very important, as it makes it possible to reconstruct the whole process of formation of Czech vocabulary. Comparing these results with data other Slavonic languages data will make it possible to contrast the forming and development of the lexical group of dendronyms in Czech and other Slavonic languages.

The research highlights the problems of the historic formation and modern functioning of botanic nomenclature. The authentic and the borrowed layers of the Czech dendronymic lexis have been identified. The research has shown that apart from the authentically Old Slavonic words the dendronymic lexical group in the Czech language was enriched by borrowings from other languages. The main reasons of these borrowings are as follows: 1) the necessity of nomination of new objects and notions; 2) historic, cultural, economic contacts between nations; 3) the pioneering of progressive representatives of Czech society during national Renaissance.

Czech names of trees, bushes and their fruit as well as their derivatives have been shown to have their word-formation peculiarities. At the outcome of the investigation it has been identified that from the semantic and word-formation perspective a part of Czech dendronyms are non-derivative combinations, whereas the rest are derivative. Derivative botanic terms are the words that are formed with suffixal word-formation, compound nouns and compound proper names.

-нk, -nнk,-in-a,-oň (-еň) belong to the group of the productive suffixes in the formation of dendronyms in the modern Czech language, the suffixes -č, -k, -tk-o, -če, -ec, -ek, -(n)ic-e, -k-a,-uš-e, -yně are less productive. -oň (-еň) and -nнk (-нk) are recognized as special suffixes for the formation of Czech names of trees and bushes. The words formed with the help of the stem adding fall into two groups: authentic and calque. Compound dendronyms in modern Czech are quite numerous. This group is represented by folk terms and nomenclature word-combinations. Two-component word-combinations that denote trees and bushes in Czech language are formed according to the following models: 1) adjective + noun, typical of folk nomenclature; 2) noun + adjective, and 3) noun + noun, typical of scientific botanic nomenclature.

The research has elucidated that the vast majority of terms to denote fruiters are used to name both the tree and its fruit. Many of these terms have synonyms that are used exclusively with regard to the tree.

The thesis has shown the specificity of the formation of derivatives formed from Czech dendronyms, namely, diminutives, derivatives to denote locations on which the plants of this or that species grow, collective nouns to denote trees or bushes of the same species, names of drinks and words to denote people as doers of some actions or performers of some activity.

Major results of the research can be used in practical courses of lexicography and in some of the aspects of historic and modern lexicology and morphology of the Czech language.

Key words: Slavonic languages, botanic nomenclature, dendronyms, etymology.


 
 

Цікаве

Загрузка...