WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика та лікування післяопераційних інфекційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку з природженими вадами травного тракту (кліні - Реферат

Профілактика та лікування післяопераційних інфекційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку з природженими вадами травного тракту (кліні - Реферат

4. Діагностика рівня сформованості комунікативних умінь і навичок старшокласників дозволила виявити у школярів бідність активного словникового запасу; порушення норм літературної мови на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях; неточне передавання думок, неправильний добір типу та стилю мовлення; відсутність інтонаційної цілісності тексту, що пов'язано з відсутністю цілеспрямованості, визначеного задуму висловлювання; складність у створенні відповідного комунікативному завданню мімічного образу, невміння користуватися невербальними засобами впливу на слухачів; порушення або повна відсутність зворотного зв'язку у взаємовідносинах оратора й аудиторії. Результати проведеного констатувального експерименту довели необхідність пошуку оптимальних шляхів формування комунікативних умінь і навичок.

5. Доведено, що ефективне формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики забезпечується наявністю спеціально розробленої методики, що базується на основі тісного взаємозв'язку формування риторичної особистості з процесом формування мовної особистості учня на уроках рідної та іноземної мов з урахуванням вікових та національних особливостей школярів.

6. Запропонована експериментальна методика формування комунікативних умінь і навичок учнів на уроках риторики охоплювала три взаємопов'язані етапи, що передбачено поданою авторською програмою з риторики для учнів 8-11 класів, матеріал якої ускладнюється відповідно до вікових можливостей школярів: підготовчий, конструктивно-формувальний, узагальнено-систематизуючий. Перший етап поглиблював знання учнів про функції усного мовлення, розкривав можливість вивчити основні якості комунікативного мовлення не тільки на рівні тексту, але й на рівні вживання (8 клас). Другий етап був спрямований на оволодіння більш складними чинниками красномовства – технікою мовлення і виконавською майстерністю (9 клас); передбачав навчання школярів ораторському мистецтву: ознайомлення їх з видами красномовства, оволодіння механізмом підготовки, побудови і проголошення промови (10 клас); метою третього етапу було узагальнення всіх етапів мистецтва мовлення (11 клас).

7. У ході дослідження визначені загальнопедагогічні принципи щодо ефективності експериментальної методики: принцип комунікативної спрямованості навчання мові; принцип взаємопов'язаного навчання видам мовленнєвої діяльності (мовленнєва діяльність у сукупності її видів); принцип формування мовленнєвого самоконтролю; принцип співуправління мовленнєвою творчістю учнів; принцип активізації власної мовленнєвої діяльності школярів.

8. Проведена експериментальна робота підтвердила значущість риторики як наскрізної науки у формуванні комунікативної компетенції і довела, що стійкі комунікативні уміння і навички в умовах шкільної освіти розвивають пізнавальну активність учнів не тільки в галузі філологічних дисциплін, але і дисциплін іншого рівня, формуючи такі прийоми навчальної діяльності:

а) грамотне прослуховування і конспектування лекції;

б) риторичний аналіз лекції, виступу, дискусії і т.д.;

в) аналітичне читання спеціальної літератури, конспектування проблемних статей;

г) складання власних лекцій, виступів з актуальних проблем із наступним саморецензуванням;

д) написання рефератів, виступ з ними на конкурсах, наукових конференціях шкільного, районного, міського, обласного й державного рівнів;

е) участь у ділових, рольових, інтелектуальних іграх;

ж) індивідуальне й колективне тестування учнів;

з) переконливо й аргументовано виступати з короткими промовами на хвилюючу тему.

9. Теоретичні положення дослідження та ефективність авторської програми з риторики перевірено експериментально. Результати педагогічного експерименту підтверджують, що розроблена методика формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв сприяє виробленню комунікативної компетенції риторичної особистості випускника, яка розкривається в позитивному відношенні до людей, до самого себе, в умінні контролювати і регулювати мовленнєву поведінку, доводити та аргументувати власну позицію, поважати особистість співрозмовника, домагатися реалізації комунікативної інтенції за допомогою вербальних та невербальних засобів, механізмів психологічного впливу.

10. Запропонована в дисертаційній роботі методика формування комунікативних умінь і навичок на уроках риторики сприяє розумовому й інтелектуальному розвитку старшокласників, виробленню стійкого позитивного мотиваційного інтересу до творчої риторичної діяльності. Результати проведеного формувального експерименту довели, що розроблена методика є ефективною і може бути використана в навчально-виховному процесі шкільної освіти.

Природно, що проведене дослідження не охоплює всього кола питань, пов'язаних із проблемою формування коммунікативних умінь і навичок на уроках риторики. Нам здається, що було б корисно досліджувати ефективність розробленої методики на всіх рівнях вивчення риторики не тільки у школах нового типу, але і в загальноосвітніх школах; розглянути можливість використання цієї методики при вивченні інших дисциплін, не охоплених нашою увагою.

Основні положення дисертаційного дослідження викладено в таких публікаціях автора:

1.Бутко А.Ф. Взаимопроникновение риторической дисциплины и дисциплин многопрофильной системы образования – одна из характеристик имиджа ШНТ // Створення іміджу сучасного закладу освіти. – Запоріжжя, 8-9 травня, 1997. – С.71-76.

2. Бутко А.Ф., Рукман В.Б. Використання риторичних умінь і навичок, художньої літератури на уроках фізики // Стандарти фізичної освіти в Україні, технологічні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю. – Кам'янець-Подільський, 1997.- С.13-15.

3. Курінна А.Ф. Специфіка комбінованих ділових і рольових ігор у процесі формування риторичної особистості // Педагогічні науки. – Черкаси: ЧДУ, 2000. – С.60-64.

4. Курінна А.Ф. Уровень коммуникативной компетенции учащихся как один из показателей развития риторической личности //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2002. - С.49-51.

5. Курінна А.Ф. Психолого-педагогические аспекты формирования коммуникативных умений и навыков //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. - Київ-Запоріжжя. – 2002. – С.206-211.

6. Курінна А.Ф. Формирование риторической компетенции учащихся в ходе проведения психолого-речевых разминок //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2001. – С.160-162.

7. Курінна А.Ф. Формування риторичної особистості в умовах шкіл нового типу //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2000. – С.198-202.

8. Курінна А.Ф. Проблема развития коммуникативных умений и навыков в современной методической науке //Педагогіка і психологія формування творчої особистості. – Київ-Запоріжжя. – 2001. – С.46-50.

9. Курінна А.Ф. Творческий характер домашних заданий по риторике //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки.– Київ-Запоріжжя. – 2001. – С.211-214.

10. Курінна А.Ф. Значимость деловых и ролевых игр в процессе формирования коммуникативных умений и навыков на уроках риторики //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ-Запоріжжя. – 2001.– С.276-280.

Анотація

Курінна А.Ф. Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова). – Херсонський державний університет, Херсон, 2005.

Дисертаційна робота досліджує проблему формування комунікативних умінь та навичок учнів старших класів шкіл нового типу на уроках риторики.

У роботі теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічну технологію формування комунікативних умінь та навичок учнів 8 – 11 класів шкіл нового типу на уроках риторики. Запропонована й апробована авторська програма з риторики для учнів 8 – 11 класів, яка ставить своєю метою формування комунікативних умінь та навичок. Програма передбачає поетапний розподіл матеріалу з урахуванням вікових особливостей підготовленості учнів, дає можливість поступово поглиблювати, ускладнювати й удосконалювати теоретичний матеріал шкільного курсу риторики і його практичну реалізацію. Пропонована автором методика формування комунікативних умінь та навичок має різнорівневий характер, у чому і полягає її цінність.


 
 

Цікаве

Загрузка...